Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Flådebevægelser

Tyske flådebevægelser

Telegrammer fra Korsør

Tyske radiotropper i kassernegården tilhørende Amalienborg
Allerede Kl. 5,55 står Radiostationen klar til Anvendelse i Generalboligens Have. Kl. 6,05 er Forbindelsen med Divisionsstaben og det tyske Gesandtskab i Orden.
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
De mørke Fugle fløj
ved Gry med Motorstøj
Lidt før klokken seks trængte en fjendtlig motoriseret kolonne frem ad Vejen fra Kruså.
Historisk er Hjalmar Rechnitzer interessant, da han blev leder af den danske marine i 1932.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål.
"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Allerede da den første Bombe eksploderede, udbrød der Panik imellem os. Der blev råbt og skreget.
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Da vi i Dagene efter den 9. April erfarede om de Ofre af Liv, som denne Forårsdag var bragt af vore danske Soldater, stemtes Sindene til dyb Alvor over hele vort Land.
Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
De sidste timer inden angrebet på Norge og Danmark den 9. april 1940, indløber der telegrammer om militær aktivitet nær den grænse, eller skibe som sejler gennem dansk farvand.

Fra Korsør er der to telegrammer om flådevirksomhed, det ene er fra RB og dateret den 8. april og det andet e fra dagen Danmark blev besat. Begge telegrammer er særdeles interessante.

Det fra RB, nævner et tysk hangarskib. Tyskland påbegyndte byggeriet af 2 hangarskibe, den 28. december 1938 påbegyndtes byggeriet af hangarskiber Graf Zeppelin, det blev søsat 8. december 1938. Skibet blev aldrig gjort færdigt og det skyldtes hovedsageligt angrebet og besættelsen af Norge. Norge har en lang kystlinje som tyskerne efter besættelsen skulle forsvare. Under et møde med Adolf Hitler den 29. april 1940 blev det aftalt med Admiral Raeder, at byggeriet skulle stilles i bero. Så der var ikke nogen Flugzeugträger (med navnet A) i dansk farvand.

Det andet telegram fortæller isen i farvandet, om tyske handelsskibe som vendte tilbage til Tyskland i store mængder dage i forvejen, om de tyske flådefartøjer og den øgede flyvervirksomhed.

Korsør 8. 4. RB.

En tysk Flådeeskadre omfattende 48 Fartøjer og bestående af Krydsere, Jagere, bevæbnede Bevogtningsfartøjer, Trawlere og nogle Lastdampere samt et Hangarskib, passerede i Formiddags gennem Storebælt og Langelandsbæltet. De første Fartøjer passerede tidligt i Morges, og de sidste Både i den store Eskadre forsvandt ud i Katte, gat noget efter Kl. 12 Middag.

Korsør, Mandag. Nationaltidende 9. 4. 40

Det er umuligt at opgive det nøjagtige Tal, men det er givet, at i hvert Fald op imod 100 tyske Krigsfartøjer i Løbet af i Nat og i Dag har passeret Store Bælt for nordgående, og endnu i Aften går Strømmen af tyske Flådeenheder op i Kattegat.

Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig. Det var i de første Par Dage Mængder af Handelsdampere. formodentlig omkring 100, der vendte hjem til Tyskland, og de store Mængder af Skibe vakte den allerstørste Opmærksomhed langs hele Kysten.

I Nat vendte Strømmen af Skibe. En halv Snes Krigsskibe, dels Torpedobåde og dels armerede Trawlere gik op gennem Bæltet, og i . Morgentimerne tiltog denne Trafik s tæl' k t. Ved 7 - Tiden gik to store Krydsere og antagelig et Lommeslagskib - » Deutschland« eller » Admiral Scheer « - tre Torpedobåde og 7 armerede Trawlere mod Nord, og over dem kredsede 9 Flyvemaskiner.

Dette var imidlertid kun Begyndelsen til en næsten uafbrudt Strøm af Krigsskibe. Fiskere, som Dagen igennem har opholdt sig på Bæltet, fortæller, at de sjældent har fisket under så uhyggelige Omstændigheder. Krigsfartøjer af alle Arter passerede gennem Bæltet, alene og i Følge, og et nøjagtigt Tal tør ingen give. Fiskernes Opgivelser varierer mellem 65 og 125, og efter at de er kommet i Havn er endda flere Skibe gået nordpå.

Det drejer sig for Størstedelen om de armerede små tyske TrawIere, men også Minestrygere, Torpedobåde og Ubåde er blevet set i stort Antal, ligesom der Dagen igennem har været en livlig Flyvervirksomhed.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Danmarks svar Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube