Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Folketingets tak

Folketingets tak til faldne soldater

Mindetale holdt af Folketingets Formand Hans Rasmussen

Kunstnerisk fremstilling af Danmark over
Lidt før klokken seks trængte en fjendtlig motoriseret kolonne frem ad Vejen fra Kruså.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal] standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Den 26. April 1940 holdt Folketingets Formand, Hans Rasmussen, følgende Mindetale over de faldne Soldater fra Kampene den 9. April.
Da vi i Dagene efter den 9. April erfarede om de Ofre af Liv, som denne Forårsdag var bragt af vore danske Soldater, stemtes Sindene til dyb Alvor over hele vort Land. Vi blev alle, stille en Stund, Tankerne gik til hver af de Faldne, til den Plet, hvor Døden indhentede dem. Vi gjorde os Forestillinger om deres sidste Stund, og Spørgsmålet rejste sig hos os: Hvad skylder vi Eder for den dyre Indsats, 1 satte i Vove? 1 deltog jo i Kampen på vort Folks Vegne. Alle stå« vi derfor i den største Gæld til Eder.

I vore Tanker hejste vi stilfærdigt vort smukke nationale Flag på halv Stang til Ære for vore døde unge Landsmænd. I en Vårdagsmorgen segnede disse danske Soldater for Fædrelandets Skyld. Nu ligger de under Mulde, hver i sin Grav, spredt over vort Land. På hvert Sted vil Soldatergraven i lange Tider være den Plet i Sognet, hvortil mange Fjed vil' styre. Mange Landsmænd og Landsmandinder vil med nænsom Hånd lægge en Blomst på Graven og sige den døde en inderlig Tak.

Om den danske Soldats Mod og Pligtfølelse var der ingen Grund til at nære Tvivl. leg har med varm Følelse læst om den Deling af et Kompagni fra Sønderborg, som den 9. April fik til Opgave at afgive Patrouille på 2 Gange 2 Mand, det skulde ud på en Post, hvorfra måske ingen vilde vende tilbage.

Da Kaptajnen spurgte, hvem der vilde melde sig frivilligt, sprang alle 24 Mand frem.

Dette Svar var tydeligt og klart. Ingen holdt sig tilbage. Hver eneste Mand var parat.

På tilsvarende Vis vilde det sikkert være gået med enhver anden Afdeling indenfor vort Neutralitetsværn.

Det er et Vidnesbyrd om Ånden i den danske Hær, hvor Forholdet mellem vore Soldater af alle Grader er godt, som det også bør være.

Til denne Hær hørte 9. April-Dagens Faldne. De opfyldte villigt den Pligt, der var lagt på dem. Vi er stolte over, at de hørte til vor Nation.

Folketinget bringer de Faldne Fædrelandets dybeste Tak, og vi lover, at deres Minde vil blive holdt højt i Ære af hele det danske Folk.

9. April og dens Ofre vil ikke kunne glemmes.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube