Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Ikke angrebspagt

Den Dansk - tyske

ikke angrebspagt

En avislæser læser om Danmarks befrielse (engelsk)
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:
Allerede Kl. 5,55 står Radiostationen klar til Anvendelse i Generalboligens Have. Kl. 6,05 er Forbindelsen med Divisionsstaben og det tyske Gesandtskab i Orden.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan.
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
Ordlyden af traktaten som Tyskland brød, da de angreb Danmark den 09. april 1940.
Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island og den tyske Rigskansler, der er fast besluttet på under alle omstændigheder at opretholde freden mellem Danmark og Tyskland, er kommet overens om at bekræfte denne beslutning ved en traktat og har til deres befuldmægtigede udnævnt:

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island: Kammerherre Herluf Zahle, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Berlin. Den tyske Rigskansler: Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse:

Artikel 1.
Kongeriget Danmark og det tyske rige vil i intet tilfælde skride til krig eller til nogen art af magtanvendelse mod hinanden. I tilfælde af, at det fra en tredje magts side skulde komme til en aktion af den i stk. 1 betegnede Art. mod en af de kontraherende Parter, vil den anden kontraherende Part ikke på nogen Måde yde en sådan aktion sin støtte.

Artikel 2. Denne traktat vil være at ratificere, og ratifikationsdokumenterne vil snarest muligt være at udveksle i Berlin. Traktaten træder i kraft med udvekslingen af ratifikationsdokumenterne og gælder fra da af for et tidsrum af 10 År. I tilfælde af, at traktaten ikke senest et år før udløbet af denne frist er opsagt af en af de kontraherende parter, forlænges dens gyldighed med yderligere 50 år. Det samme gælder for de følgende tidsperioder.

Til bekræftelse heraf har de respektive befuldmægtigede underskrevet denne traktat. Udfærdiget i to originaler i det danske og i det tyske Sprog i

Berlin, den 31. maj 1939
Herluf Zahle - Joachim von Ribbentrop

Den tilhørende undertegnelsesprotokol:

Ved den i dag stedfundne undertegnelse af den dansk-tyske traktat er der blevet konstateret enighed mellem de to Parter angående følgende Punkter:

En støtte af den i traktaten i artikel 1 Stk. 2 omhandlede betydning fra den ikke i konflikten deltagende kontraherende parts side foreligger ikke, når denne parts optræden er forenelig med de almindelige regler for neutralitet. Det vil således ikke være at betragte som utilladelig støtte, når den normale vareudveksling og varetransit fortsættes mellem den ikke i konflikten deltagende kontraherende part og den tredje Magt.

Berlin, den 31. Maj 1939.
Herluf Zahle - Joachim von Ribbentrop.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Danmarks svar Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube