Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Kongens Nytårstale

Kongens Nytårstale 1940

Kongen var: Christian X

Kong Christian X til hest på Amalienborg
"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Løfter brødes.
Grænser brast,
Én dansk
Mand stod fast.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
De Ofre i Blod, der er ydet, har ikke været forgæves.
I 1933 talte Christian d. 10, som den første danske konge, til Folket gennem Radioen. Den 01. januar 1941 klokken 19:15 holdt Kongen denne nytårstale til sine taffelgæster og til de danske radiolyttere.

Talen i radioen og anledningen for en ny tradition er, at Danmark er blevet besat i det forgangne år og danskere er døde i kamp, for landets forsvar, mens andre danskere er landflygtige.

Afspil talen
Det Aar, som er udløbet, er et Aar, der aldrig vil glemmes. I denne Stund gaar mine Tanker til dem, som i det forløbne Aar har mistet deres Kære, som satte deres Liv til i Fædrelandets Tjeneste, det være sig til Lands som til Vands. I dyb Ærbødighed ærer jeg deres Minde, og den Indsats, disse Mænd har gjort, vil til fjerne Tider minde om, at de ofrede deres Liv som Fædrelandets værdige Sønner.

Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne. For den Kærlighed, der er strømmet Dronningen og mig i Møde i det forløbne Aar, og ikke mindst for al den Hyldest, som blev mig til Del hin Septemberdag, takker jeg alle af hele mit Hjerte. Den Tillid, der vises mig, giver mig Kraft og Styrke til at virke videre til Landets Vel.

Mine Tanker gaar ogsaa til Island, Færøerne og Grønland, med hvem vi nu ere uden Forbindelse, og jeg takker ogsaa dem for deres Trofasthed imod mig i det forløbne Aar. Fremtiden kender ingen af os, men vi have Lov til at tro og haabe paa lysere Tider for os alle.

Jeg er overbevist om, at alle forstaar Øjeblikkets Alvor, og det gælder nu mere end nogen Sinde, at alle optræde fuldt ud korrekt under de Forhold, hvorunder vi befinder os, og idet jeg Ønsker alle et godt Nytaar, beder jeg Gud velsigne Danmark, Island, Færøerne og Grønland.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube