Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Selvstyre

Danmarks svar på besættelsen

Foto af Peter Munch
Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
Da vi i Dagene efter den 9. April erfarede om de Ofre af Liv, som denne Forårsdag var bragt af vore danske Soldater, stemtes Sindene til dyb Alvor over hele vort Land.
Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !
Opretholde freden mellem Danmark og Tyskland.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
Løfter brødes.
Grænser brast,
Én dansk
Mand stod fast.
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Lidt før klokken seks trængte en fjendtlig motoriseret kolonne frem ad Vejen fra Kruså.
Danmark er besat og Danmarks Udenrigsminister Peter Munch skal svare den tyske gesandt i Danmark på denne handling.

Peter Munch havde frem til dette ført en neutralitetspolitik, hvor der var indgået aftaler med blandt andet Tyskland, som garanterede Danmarks neutralitet.
UDENRIGSMINISTERIET


København, den 9. April 1940.

Hr. Gesandt.

Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.


Den har bemærket sig, at tyske, Troppers Betrædelse af dansk Jord ikke er sket i fjendtligt Sindelag, samt at den tyske Rigsregering ikke gennem sine Forholdsregler har til Hensigt nu eller i Fremtiden at antaste Kongeriget Danmarks territoriale Integritet eller po¬litiske Uafhængighed.


Efter Modtagelsen af denne Meddelelse har den danske Regering i den givne, Situation besluttet sig til at regulere Forholdene her i Landet under Hensyntagen til den skete Besættelse.


Den fremsætter dog sin alvorlige Protest med denne Krænkelse af Danmarks Neutralitet.


Modtag, Hr. Gesandt, Forsikringen om min udmærkede Højagtelse.
P. Munch.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Danske rekognosceringsflyvning Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube