Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Grønland og USA

Henrik Kauffmann bliver Landsforræder

2 meddelelser fra udenrigsministeriet

Foto af Henrik Kauffmann
Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan.
F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
Hele Planen om det engelsk-amerikanske Forsvar og Angreb må nu udarbejdes i Belysning af Realiteterne.
Jeg talte derfor i Går Aftes med Præsident Roosevelt i Telefon over Atlanten for at fastlægge Tidspunkterne for vore to Landes Erklæringer.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Flådeledelsen meddelte ham, at stillehavsstyrkerne ville være ude af stand til at deltage i større operationer indenfor de første par måneder. Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
Den 7. december kastede angrebet på Pearl Harbor De forenede Stater ud i krigen.
Vi fortsatte til kl. 14.15 med en repræsentant fra Udenrigsministeriet, diskuterede alle de mulige scenarier der kunne føre til krig og forsøgte at sikre at USA under alle omstændigheder ikke forblev ude af krigen.
Washington i krigstid er blevet beskrevet på mange forskellige måder og med utallige bitre bemærkninger, der alle kendetegnede et kaos.
Ved besættelsen var Kauffmann Danmarks gesandt i Washington (USA). Efter den 9. april 1940 afslog Kauffmann at følge ordre fra Danmark af, da han sagde at landet ikke længere var frit.

Den 9. april 1941 underskrev Henrik Kauffmann en aftale (Grønlandstraktaten) med USA, hvor USA overtog forsvaret af Grønland og kunne bygge baser på Grønland. Danmark var besat og Tyskland og de har givet ikke været tilfreds med dette, da Grønland var vigtigt for deres krigsførelse også. Kauffmann blev afsat som Gesandt i Washington af det danske udenrigsministerium og kaldt hjem, hvilket Henrik Kauffmann ikke gjorde. Han blev stemplet som landsforræder.

I 1945 blev traktaten godkendt af Rigsdagen og Kauffmann var minister uden portefølje i den første danske regering efter besættelsen.

Dette Udenrigsministeriets offentlige meddelelser om hjemkaldelse og afsættelsen af Henrik Kauffmann.

Minister Kauffmanns Hjemkaldelse

Den 12. april 1941
Meddelelse fra Udenrigsministeriet om:


I Telegrammer fra Washington meddeles, at Amerikas forenede Stater efter Udvidelsen af den tyske Krigszone til grønlandske Farvande har besluttet at overtage Beskyttelsen af Grønland og oprette Flåde- og Luftbaser der. Herom er der ifølge tele-grafisk Indberetning fra det danske Gesandtskab i Washington oprettet en Overenskomst, undertegnet af den amerikanske Udenrigsminister og Gesandten, Hr. von Kauffmann.

Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.

Udenrigsministeren har ved Note af Dags Dato overfor den herværende amerikanske Chargé d'Affaires protesteret mod, at den amerikanske Regering i et Spørgsmål om Udøvelsen af Danmarks suveræne Rettigheder over Grønland har forhandlet og sluttet Overenskomst med Gesandten i Washington, uden at denne i Kraft af sin Stilling eller særlige Bemyndigelse har været beføjet til at handle på Regeringens Vegne.

Udenrigsministeren har ved samme Note på Forhånd protesteret mod, at U.S.A.s Regering realiserer de i Overenskomsten tilkendegivne Planer om Oprettelse af militære Støttepunkter på Grønland med videre.

Det fremhæves endelig i Noten, at den afsluttede Overenskomst er uden bindende Virkning for Danmark.

Minister Kauffmann er i Anledning af sin Optræden i denne Sag ved kongelig Resolution af Dags Dato tilbagekaldt fra Posten som dansk Gesandt i Washington, hvorefter han er blevet beordret til at begive sig til København og overdrage Gesandtskabets Ledelse til Legationsråd Blechingberg som Chargé d'Affaires.

Minister Kauffmanns Afskedigelse.

Den 16. april 1941
Meddelelse fra Udenrigsministeriet om:


Som tidligere meddelt blev den danske Gesandt i Washington, Minister Henrik Kauffmann, ved kongelig Resolution af 12. d. M. tilbagekaldt fra sin Post, hvorefter han af Udenrigsministeren under samme Dato telegrafisk blev beordret til straks at begive sig til København og overdrage Gesandtskabets Ledelse til Legationsråd Blechingtterg som Chargé d'Affaires.

Som Svar på den ovennævnte telegrafiske Instruktion har Minister Kauffmann i Telegram af 14. d. M. meddelt Udenrigsministeren, at han i en Note til den amerikanske Statssekretær af 13. d. M. har indtaget det Standpunkt, at han betragter den ham givne Hjemkaldelsesordre som ugyldig, og at han agter at forblive i Embedet som Danmarks Gesandt i Washington. Hr. Kauffmann tilføjer i sit Telegram til Udenrigsministeren, at den amerikanske Statssekretær ved en Svarnote af 14. d. M. har erklæret, at den amerikanske Regering vedblivende anerkender ham som behørig bemyndiget Gesandt for Danmark i Washington.

Ved på egen Hånd — uden at Hans Majestæt Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget Kendskab dertil — at afslutte Overenskomsten om Amerikas Forenede Staters Overtagelse af Ansvaret for Grønlands Forsvar, har Minister Kauffmann misbrugt Kongens Navn og beredt den danske Regering alvorlige Vanskeligheder. Han har ved sin Handling tilsigtet Etablering af en Tilstand, hvorefter Grønland eller Dele deraf kan komme under fremmed Herredømme og uden visse Konstellationer blive Udgangspunkt for Aktioner i Forbindelse med Krigsoperationer. Ved sin Optræden i denne Sag har han således ikke blot gjort sig skyldig i grov Tilsidesættelse af sine Pligter som Tjenestemand, men tillige i en Forbrydelse mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed, og Reaktionen fra Statsmagtens Side må derfor være, dels at Hr. Kauffmann afskediges fra Udenrigstjenesten i Henhold til Tjenestemandsloven, dels at der indledes strafferetlig Undersøgelse mod ham.

Ved kongelig Resolution af Dags Dato er Minister Kauffmann afskediget fra Udenrigstjenesten i Henhold til Tjenestemandsloven. Samtidig har Regeringen foranlediget, at der er indledet strafferetlig Undersøgelse mod ham for Overtrædelse af Straffelovens Paragraf 98 eller Paragraf 99, 2. Stk. (Landsforræderi) samt for Overtrædelse af Straffe-lovens Paragraf 103, 1. Stk., Nr. 3, hvori hjemles Straf for den, som handler mod Statens Tarv under Varetagelsen af et ham overdraget statsligt Hverv. Undersøgelsen tager endvidere Sigte på Overtrædelse af Paragraf 3, Nr. 3 i Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 om midlertidigt Tillæg til borgerlig Straffelov.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube