Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Om Nordens Neutralitet

Om Nordens Neutralitet

Erklæring af: Joachim von Ribbentrop

Tysk faldskærmssoldat og Narvik
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
Kringsatt av fiender, gå inn i din tid!
Under en blodig storm, vi deg til strid!
Kanskje du spør i angst, udekket, åpen:
Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen?
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Du har Hjemret i Riget saa længe tilbage,
som Landet bestod.
Du fik Lov til at leve beskærmede Dage
i Tider af Blod,
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Auch haben wir Schleswig besigen,
Die Inseln und Jylland geglemt.
Wir trampen die ruhmvollen Stiegen,
Und nehmen ganz Danmark bestemt.
Den tyske udenrigsminister Joachim von Ribbentrop forklarer Tysklands "gode intentioner", som udgjorde begrundelsen for besættelsen af Danmark og Norge.
Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan. Det slutter sig værdigt til Rækken af utallige lignende engelske Neutralitetskrænkelser fra Bombardementet af København i Året 1807 til den Dag i Dag. Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.

Som De har hørt af Rigsregeringens Note til den norske og den danske Regering, er det Englands og Frankrigs Mål at afskære Tyskland fra dets nordlige Tilførsler og indrette en ny Krigsskueplads i Skandinavien for at angribe Tyskland i Flanken nordfra, Englands og Frankrigs i Går stedfundne Indbrud i Territorialfarvandene ved Minelægning og Sænkning uden Varsel er først 1. Del af den Rigsregeringen bekendte, britiske Plan. Den anden Del skulde efter de Rigsregeringen foreliggende Oplysninger gennemføres umiddelbart derefter. Den bestod i Besættelse af hele Skandinavien, d. v. s. Danmark, Norge og Sverige, thi kun ved denne Besættelse af Sverige vilde England og Frankrig have været i Stand til at afskære Tyskland fra andre svenske Malmtilførsler. De engelsk-franske Tropper skulde så lad den hurtigste Vej i Skandinavien støde frem mod Syd og nordfra falde ind i Tyskland.

Allerede i nogen Tid har Rigsregeringen haft Efterretning om, at der på hele Norges Område befandt sig engelske og franske General- og Admiralstabsofficerer for at udfinde og forberede Landingspladser og for at planlægge Fremmarchen mod Syd. Rigsregeringen har allerede i længere Tid kendt disse Planer, men Verden bliver først nu efter det uden Varsel stedfundne Indbrud i det neutrale Norge klar over hele den uhyrlige Kynisme og Brutalitet, hvormed England og Frankrig her i det fredelige Norden vilde skabe en ny Krigsskueplads mod Tyskland.

I den engelsk-franske Note af 8. April til den norske Regering proklameres der en ny international Lov, hvorefter der tilkommer en Krigsførende Ret til at foretage en Aktion, der tjener som Modvægt mod en ved en ulovlig Fjendehandling fremkaldt Situation. Denne Thesis har vi gjort til vor. England har voldført Skandinavien, og på dette internationale Retsbrud har Føreren nu givet det passende Svar: Den tyske Værnemagt vil sørge for, at ingen Englænder eller Franskmand mere under denne Krig lader sig se i Norge og Danmark. Tyskland har dermed frelst Skandinaviens Lande og Folk fra Tilintetgørelse og vil nu til Krigens Slutning stå inde for den sande Neutralitet i Norden.

- Jeg er overbevist om, at dette Skridt af Føreren har bevaret en gammel, ærværdig Del af Europa for den sikre Undergang og absolutte Ødelæggelse, der åbenbart er vore engelske og franske Fjender ligegyldig.

Tegning med den tyske ørn over Danmark i 1940


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Danmarks svar Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube