Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Dagsbefaling

Dagsbefaling efter danmarks Besættelse

Skrevet af William Wain Prior

William Wain Prior
Da vi i Dagene efter den 9. April erfarede om de Ofre af Liv, som denne Forårsdag var bragt af vore danske Soldater, stemtes Sindene til dyb Alvor over hele vort Land.
Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Lidt før klokken seks trængte en fjendtlig motoriseret kolonne frem ad Vejen fra Kruså.
Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
Opretholde freden mellem Danmark og Tyskland.
F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne. De skal vende tilbage til de områder, de kommer fra, og dette skal ske under anførsel af vore energiske officerer.
Hvad skriver man til sine mænd, når man har tabt en krig? Chefen for - Generalkommandoen, Generalløjtnant W. W. Prior udsendte den 12. April 1940 nedenstående Dagsbefaling til Hærens Befalingsmænd og Menige.
Jeg udtaler herved overfor Hærens Afdelinger min dybeste Tak og uforbeholdne Anerkendelse af deres Holdning og hele Forhold under de sidste Dages Begivenheder.

Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland. Enhver Befaling er blevet efterkommet, i flere Tilfælde med Livet som Indsats.

Jeg føler mig overbevist om, at enhver dansk Mand og Kvinde vil forstå at vurdere den Loyalitet, hvormed I på Regeringens Bud under vanskelige Forhold har ydet Modstand og derefter 'indstillet Kampen, da dette blev krævet.

I kan alle som een med oprejst Pande se enhver i øjnene i Bevidstheden om at have gjort jeres Pligt.

De Ofre i Blod, der er ydet, har ikke været forgæves.

De har vist for alle, at den enkelte var rede til at ofre sig for sit Land, og at Afdelingerne har gjort deres Pligt som gode, danske Afdelinger.

I Mindet om disse danske Soldater, hvem det blev forundt at ofre Livet for Konge og Folk, vil vi sætte vor Lid til en lysere Fremtid.

W. W. Prior.Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube