Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Træfning i Sønderjylland

To danske soldater falder

Fortalt af A. Olsen

Dansk frimærke fra Verdensudstillingen i New York fra 1940
Da vi i Dagene efter den 9. April erfarede om de Ofre af Liv, som denne Forårsdag var bragt af vore danske Soldater, stemtes Sindene til dyb Alvor over hele vort Land.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal] standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
En beskrivelse af en kamp i Sønderjylland den 9. April 1940, hvor to danske soldater faldt.
Lidt før klokken seks trængte en fjendtlig motoriseret kolonne frem ad Vejen fra Kruså. Delingen åbnede straks Ilden mod de forreste Panservogne.

Der var nu et kort Ophold i Kampen kun afbrudt af enkelte Geværskud.

Under Angrebet passerede et Strejfskud Sekondløjtnantens Bryst dog uden at såre ham; dette opdagede han senere derved, at en af hans Uniformsknapper varvblevet skudt i Stykker.

Det lykkedes hurtigt Fjenden at gå frem, og da han var kommet i Ryggen på Delingens Rekylgeværgruppe måtte denne overgive sig.

Umiddelbart herefter faldt Gruppens Rekylgeværskytte Menig Nr. 584, Jørgensen.

Under den fortsatte Beskydning sprængtes en Granat fra det tyske Panservognsskyts i umiddelbar Nærhed af Sekondløjtnanten, hvorved denne såres i højre Ben af en ca. 1 cm lang Granatsplint, der senere blev fjernet ved en Operation, udført af Statshospitalets Læger.

Straks kunde Sekondløjtnanten ikke røre sig, da han forsøgte at kravle noget tilbage, men til sidst lykkedes det for ham sammen med Kanonbetjeningsmandskabet - da Fjenden trængte stærkt på - at slippe om bag ved en Gård. Herfra så Sekondløjtnanten, at de Syd for Vejen Kruså-Rinkenæs værende Styrker var kastet tilbage, så tillige at Sergent Vous faldt og blev derefter selv beskudt (i Ryggen) af nogle af de Styrker, der fulgte efter Sergent Vous.

På det Tidspunkt forstod Sekondløjtnanten, at yderligere Modstand var forgæves, og at han ikke kunde komme tilbage. Hvad der blev af Kanonbesætningen ved Sekondløjtnanten ikke.

Sekondløjtnanten løb op på et Loftsværelse i den nævnte Gård og tog noget civilt Tøj i et Skab og begyndte at klæde sig om. Midt under Omklædningen kom en tysk Soldat ind i Værelset og spurgte »om her fandtes Soldater«- på Sekondløjtnantens benægtende Svar, forsvandt den tyske Soldat.

Sekondløjtnanten så det danske Materiel blive samlet sammen af Tyskerne og anbragt ved Vejkrydset, alt imens den tyske Fremrykning iøvrigt blev fortsat.

Efter fuldført Omklædning fik Sekondløjtnanten fat i en Cykle og kørte på denne til Gråsten, for at blive forbundet der. Han kom i Gråsten ind hos en tidligere Bekendt fra Tønder Garnison. Der blev telefoneret, efter »Fakk« i Sønderborg, som kom til Stede og derefter befordrede Sekondløjtnanten til Statshospitalet, hvor han blev indlagt, da der efter den stedlige Læges Udsagn skulde en Operation til for at fjerne eventuelle Splinter af Såret.

A. OLSEN.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube