Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Kongens Opråb

Regeringens og Kongens Opråb

Kongens opråb fra den 9 april 1940
Da vi i Dagene efter den 9. April erfarede om de Ofre af Liv, som denne Forårsdag var bragt af vore danske Soldater, stemtes Sindene til dyb Alvor over hele vort Land.
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Ingensinde påkaldtes stærkere end nu Ansvarsfølelsen både hos den enkelte og hos Nationen i dens Helhed.
"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."
Løfter brødes.
Grænser brast,
Én dansk
Mand stod fast.
Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
Opretholde freden mellem Danmark og Tyskland.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Allerede Kl. 5,55 står Radiostationen klar til Anvendelse i Generalboligens Have. Kl. 6,05 er Forbindelsen med Divisionsstaben og det tyske Gesandtskab i Orden.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Da Danmark bliver besat af Tyskland, forbliver regeringen og Kongen i landet og ved ”magten”. Få timer efter besættelsen kommer dette Opråb til befolkningen, hvor de opfordres til opretholde ro og orden.

Første del er et fælles Opråb som underskrives af Christian X og Stauning, hvorefter brevet forsættes med en personlig kommentar af Kongen.
Kongen på Balkonen på AmalienBorg
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder. Den danske Regering har under Protest besluttet at Ordne Landets Forhold under Hensyn til den Besættelse, som har fundet Sted, og i Henhold hertil kundgøres følgende:

De tyske Tropper, der nu befinder sig her i Landet, træder i Forbindelse med den danske Værnemagt, og det er Befolkningens, Pligt at afholde sig fra enhver Modstand over for disse Tropper. Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod de af Krigsforhold, følgende Ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og behersket Holdning over for de Forheld, som nu er opstaaet. Ro og Orden må præge Landet, og loyal Optræden må udvises over for alle, som har en Myndighed at udøve.

København, den 9. April 1940.

CHRISTIAN R., Th. Stauning.


Under disse for vort Fædreland så alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i By eg på Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger. Gud bevare Dem alle. Gud bevare Danmark.

CHRISTIAN R.
Amalienborg, den 9. April 1940.


Om Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Svar på besættelsen Den fremsætter dog sin alvorlige Protest med denne Krænkelse af Danmarks Neutralitet.
Kauffmann bliver Landsforræder Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube