Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Danmark Kongens opfordring

Genforeningen og Hæren

Kongens ord til de danske soldater

Minde om 1919 og genforeningen
Ingensinde påkaldtes stærkere end nu Ansvarsfølelsen både hos den enkelte og hos Nationen i dens Helhed.
"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Atter vil danske sønderjyder mindes deres Livs- håbs opfyldelse.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
De danske soldater gør sig klar til at rykke ind i Tyskland, for at overtage kontrollen over de områder som blev genforenet med Danmark i 1920. Den 3. Maj 1920, blev der afholdt en parade i Odense, hvor dette budskab fra kongen blev oplæst.
Hans Majestæt Kongen sender gennem Forsvarsministeren Sønderjydsk Kommando sin Hilsen. Til denne Hilsen føjer Kongen følgende:

Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land. Samtidig bør de mindes de Pligter, der følger hermed. I Overholdelse af Mandstugt og Disciplin skal de være Eksempler til Efterfølgelse. Hver Mand skal dernæst huske, at Kommandoet kommer til Sønderjylland for under nøje Samvirken med de civile Myndigheder at være alle gode Borgeres Beskytter. Intet øjeblik bør det glemmes, at de alle, Befalingsmænd som menige, har til Pligt at udvise Hensynsfuldhed, Høflighed og Takt overfor alle Beboere, imellem hvilke de færdes," uden Hensyn til disses Sprog og Nationalitet.

Råder denne Ånd i Kommandoet, vil dets Udsendelse være til Gavn og Ære for Landsmænd både nord og syd for Kongeåen.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Danmarks svar Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube