Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Danmark Danmarks neutralitet

Krigsudbruddet og Danmark

Kongens ord til de danskerne

Dansk soldat med Dannebro
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Atter vil danske sønderjyder mindes deres Livs- håbs opfyldelse.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
En tidslinje over Zar Nicolaj II.
At der for øjeblikket ikke eksisterer nogen magt i Rusland, som på effektiv måde kan beskytte hendes majestæt.
Da første verdenskrig startede blev plakater med følgende tekst sat op i Danmark, hvor den officielle afsender var Kongen og Konseilspræsidenten Carl Theodor Zahle.

I 1914 er det 50 år siden at Danmark tabte krigen i 1864 til Tyskland. Der manes til besindighed og det gøres klart at Danmark er neutralt og har et godt forhold til nationerne involveret i konflikten. Kongen må vide det da han næsten er i nær familie med samtlige kongehuse fra de krigsførende nationer.
Under de alvorlige Forhold, som er fremkomne for vort Fædreland, ved de sidste Dages skæbnesvangre Begivenheder, føler vi Trang til at udtale følgende overfor vort Folk:

Ingensinde påkaldtes stærkere end nu Ansvarsfølelsen både hos den enkelte og hos Nationen i dens Helhed.

Vort Land står i venligt Forhold til alle Nationer, Vi tør nære tryg Forventning om, at den strenge og til alle Sider ensartede Neutralitet, som altid har været hævdet som vort Lands Udenrigspolitik, og som også nu uvægerlig vil blive fulgt, vil blive agtet af alle.

Men når dette er Regeringens og alle ansvarlige og besindige Mænds Opfattelse; så må vi også stole på, at ingen ved utidig Stemningsytring, ved ubesindig Demonstration eller på lignende Vis gør Brud på den Værdighed og Ro, der er så afgørende for at skabe Tillid til vort Fædrelands Holdning. Enhver har nu sit Ansvar og sin Pligt. Vi føler es overbeviste om, at Stundens Alvor vil præge alle danske Mænds åg Kvinders Handlinger.

Gud bevare Fædrelandet!
Christian R.

Zahle


Danmarks Sømmelighed En Dag, da den danske Udenrigsminister i det danske Folketing uimodsagt fremsatte ubeviselige Paastande og Beskyldninger mod en Danmark venligsindet Magt.
Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Danmarks svar Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Om Nordens Neutralitet Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube