Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Danskeren & 9 april

Danskeren og Besættelsesmagten

Tyske forholdsregler

Kunstnerisk fremstilling af Danmark over
Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !
Som du velsagtens har bemærket, hersker der stadigvæk den mening i den engelske offentlighed, at der skulle bestå et spændt forhold mellem tyskerne og det danske folk.
Lidt før klokken seks trængte en fjendtlig motoriseret kolonne frem ad Vejen fra Kruså.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal] standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Officererne som deltog i besættelsen af Danmark (9. april 1940) fik disse forholdsregler om, hvordan de skulle omgås danskeren.

Modstandsbevægelsen fik fingre i denne forholdsordre og oversatte den til dansk og trykte den i den illegale presse.

Først kan den danske version læses, dernæst den originale tyske.

Billedet er nazistisk valgpropaganda og teksten og det oplyste vindue har en relation til følgende plakat for mørklægning.
Ethvert Medlem af Værnemagten må være klar over, at han ikke betræder Fjendeland, men at Tropperne er rykket ind i Danmark til Beskyttelse af Landet og til Sikring af dets Beboere.

Følgende er derfor at iagttage.

1) Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.

2) Danskeren er frihedselskende og selvbevidst. Han afviser enhver Tvang og enhver Underordnen. Han mangler Sans for militær Tugt og Autoritet. Altså: Spar på Kommandering, skrig ikke op, sligt fylder ham med Modvilje og er virkningsløst. Oplys og overbevis på saglig Måde. En humoristisk Tone når længst. Unødig Skarphed og Hovmesteren sårer Selvfølelsen og skal undgås.

3) Danskeren ejer megen Bondesnuhed, Forslagenhed, der grænser til Upålidelighed.

4) Danskeren er vindskibelig anlagt. Hans Interesser drejer sig væsentligt om materielle Anliggender. Han føler særlig hårdt enhver Begrænsning i sine Behov. - Altså: Undgå så vidt muligt Indgreb i den personlige Ejendom. Selvtægt, Udskrivning og den Slags er forbudt.

5) Danskeren elsker et hyggeligt Hjemmeliv. Man vinder ham ved Venlighed, ved små Opmærksomheder, ved Anerkendelse af hans Person.

6) Et Handelsfolk som det danske nærer engelske Sympatier. Det afskyr Krigen. Der findes hos de Danske, med få Undtagelser, ingen Forståelse for den nationalsocialistiske Tyskers Mål.
- Altså: Undgå politiske Drøftelser.

7) Mange Danskere forstår Tysk.

Forholdsordren på tysk

Jeder Angehöriger der Wehrmacht muss sich bewusst sein, dass er nicht Feindesland betritt, sonders dass die Truppen zum Schutz des Landes zur Sicherung seiner Einwohner in Dänemark eingerückt sind.

Daher ist folgendes zu beachten:

1) Der Däne hat ein starkes Nationalbewusstsein. Darüber hinaus fühlt sich das dänische Volk verwandt mit den skandinavischen Völkern. Also - aller vermeiden, was die nationale Ehre verletzen kann.

2) Der Däne ist freiheitsliebend und selbstbewusst. Er lehnt jeden Zwang und jede Unterordnung ab. Er hat keinen Sinn für militärische Zucht und Autorität. Also- wenig befehlen, nicht aufschreien. Das erfüllt ihn mit Widerwillen und ist wirkungslos. Sachlich aufklärend und Überzeugend humorvoller Ton erreicht mehr. Unnötige Schärfe und Bevormundungen verletzen das Selbstgefühl und sind zu vermeiden.

3) Der Däne besitzt viel Bauernschlauheit, Verschlagenheit, die bis zur Unaufrichtigkeit Geht.

4) Der Däne ist wirtschaftlich. Seine Interessen bewegen sich hauptsächlich um materielle Lebensfragen. Jede Beschränkung in seinen Bedürfnissen empfindet er besonders hart. Also - Eingreifen in das persönliche Eigentum nach Möglichkeit vermeiden. „Besorgen“- Organisieren und desgleichen sind verboten.

5) Der Däne leibt ein häusliches behagliches Dasein. Er ist zu gewinnen durch Freundlichkeit, durch kleine Aufmerksamkeiten und Anerkennung seiner Person.

6) Das Handelstriebende Volk zeigt Neigung für England. Er verabscheut den Krieg. Für die Ziele des nationalsozialistischen Deutschland besteht mit wenigen Ausnahmen, kein Verständnis. Also - politische Auseinandersetzungen vermeiden.

7) Die deutsche Sprache wird von vielen Dänen verstanden.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube