Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Dansk kædebrev

Dansk kædebrev & tysk smædebrev

Offentlig information om forholdet til tyskerne
Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island og den tyske Rigskansler, der er fast besluttet på under alle omstændigheder at opretholde freden mellem Danmark og Tyskland.
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan.
F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
Et brev med to budskaber. Brevet kan læses i sin helhed, men skribenten har gemt et skjult budskab, der kommer frem hvis de understregede linjer læses. Brevet blev distribueret som et kædebrev.

Kære engelske ven.

  Som du velsagtens har bemærket, hersker der stadigvæk

den mening i den engelske offentlighed, at der skulle bestå

et spændt forhold mellem tyskerne og det danske folk. Jeg vil

forsøge at tilbagevise disse harmelige og oprørende rygter og

i overensstemmelse med sandheden betro dig, at vort folk van-

skeligt tror på de propagandaløgne om, at det van-

drer en tung skæbnesvanger fremtid i møde.

  Tværtimod kan der spores en vis tilfredshed, for skønt

Tyskerne har fuldstændigt berøvet os vor århundredgamle in-

time samkvem med det engelske folk, så har vi dog ikke min-

dre frihed og ret til at bestemme den hjemlige udvikling,

og vi har nu lettere forbindelse med det øvrige Europa.

  Tilmed opfører de tyske soldater sig mildest talt u-

påklageligt, idet de følger det, der efter god dansk moral er

anstændigt, ja, forholdet til den kvindelige ungdom er ligefrem

gentlemanlike, blottet for enhver sædvanlig soldatermæssig form

af rå og uhumsk karakter.

  Tilfredsheden viser sig i stigende kraft og initiativ.

Der har derfor også i den senere tid været en del større op-

muntringer af teknisk art, bl.a. snilde tidssvarende køre-

tøjer, som dog endnu ikke har fået tilstrækkelig udbredelse.

  Nyorienteringen har selvsagt præget det politiske liv.

Det er derfor forståeligt, at de danske nazister altid møder

velvilje, og socialisterne, der er på retur, må finde sig i

åbenlys modstand og frafald fra kredse, der før stod dem nær.

  Det hænger sikkert sammen med beundring for den tyske fører.

Der findes vel ingen anden mand i hele verden, der er mere for-

gudet af sine landsmænd og mange tro tilhængere og i den grad

agtet af danskerne end Adolf Hitler, og de undser sig ikke for

at sige, at sejren hans geni og godhed mod besejrede og

i symbolsk lignelse ligefrem at karakterisere ham som selve sa-

lomon og vel i endnu højere grad barmhjertig, god samari-

tan. Det hører man straks, hver gang "talen" er på "Der Führer".

Danskerne ved, at han vil føre os ind i en ny, lykkeligere verden.

  Hils nu alle, jeg kender, og fortæl, at vi i Danmark er u-

beskrivelig optimistiske, og efter omstændighederne så lang

lykkeligere end nogen, og sig, at vi alle håber, at England må

få tålelige vilkår, når Tyskland nu meget snart kan

gå ud af krigen med sejrens palmer i hænderne.


      Din hengivne danske ven.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube