Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark INTET FORSVAR - INGEN FRED

INTET FORSVAR - INGEN FRED

Kronik af: Oberstløjtnant M. Dall 20 marts. 1938

Tændstikæske fra Frit Danmark
Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island og den tyske Rigskansler, der er fast besluttet på under alle omstændigheder at opretholde freden mellem Danmark og Tyskland
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet betegner det flagranteste Rets- og Neutralitetsbrud, der tænkes kan.
Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
En af Danmarks smukkeste Døtre, Fru Sømmelighed, er afgaaet ved Døden. Hun havde i længere Tid været svagelig, men afgik dog uventet ved Døden.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Allerede Kl. 5,55 står Radiostationen klar til Anvendelse i Generalboligens Have. Kl. 6,05 er Forbindelsen med Divisionsstaben og det tyske Gesandtskab i Orden.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Men vi vil bekræfte det ja, vore forældre gav Danmark 1920, og vi vil i år give dette ja mere varmt og inderligt end nogen sinde før. Vi unge er rede til at sætte alt ind for dette ja, Far og Mor har givet, og aldrig har vel hjemlængslen til moder Danmark været større hos os end nu.
Jeg er overbevist om, at efter München delte et stort flertal af det britiske folk mit oprigtige ønske om, at denne politik skulle videreføres, men i dag deler jeg deres skuffelse og harme over, at disse forhåbninger så formålsløst er blevet tilintet gjort.
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Auch haben wir Schleswig besigen,
Die Inseln und Jylland geglemt.
Wir trampen die ruhmvollen Stiegen,
Und nehmen ganz Danmark bestemt.
Ingensinde påkaldtes stærkere end nu Ansvarsfølelsen både hos den enkelte og hos Nationen i dens Helhed.
Dette er et uddrag en kronik-serie på 2, som blev trykt i National-tidende 20. og 21 marts 1938. Kaj Munk skrev den 15. April 1940 til Dahl, for at fortælle at han desværre fik ret.
Den Munterhed, der Torsdag den 10. Marts 1938 flere Gange kom til lydelige Udbrud under Forsvarsdebatten i Folketinget, er ganske uforståelig for enhver, der har måttet erkende, at Forsvarets forsømte Tilstand rummer en Fare for vort Land. Dette Faremoment kalder ikke på Munterheden. At Faren er til Stede, skal jeg gøre Rede for i det følgende; at det forsømte Forsvar har forhøjet Faremomentet, skal jeg ligeledes påvise. Vi går lige løs på Problemerne. Om een Ting er vi alle enige: Vi afskyr Krig - vi ønsker Fred) Frihed og Selvstændighed for vort Folk! - Men Ønsker er ikke nok. Visse Kredse troede, at Medlemsskabet i Folkeforbundet var det Middel, der - sammen med Ønskerne - skulde sikre os Freden. Ingen tror nu på Folkeforbundet som Fredens Vogter - tværtimod. Med Premierminister Chamberlains Tale forlod de sidste den synkende Skude. Situationen i Dag er den, at Stormagterne kapruster for at værne eller udvide deres økonomiske) territoriale og politiske Interesser) og dermed vokser Krigsfaren fra År til År.

»Lægges Kaprustningen ikke i Bånd, fører den til den næste store Krig,« skriver Udenrigsminister P. Munch.")

Kaprustningen er ikke lagt i Bånd - og intet tyder på, at det vil ske. Danmark lappede så i 1937 med nogle få Millioner til Materiel på, sit nedrustede og forsømte Forsvar, medens Sverige, Svejts, Holland og Belgien, hvis Stilling kan sammenlignes med Danmarks, søger Sikkerheden i Styrkelse af Forsvaret. Det er disse Landes Mål at gøre Forsvaret så stærkt, at den Magt, der har Interesse i at krænke Landets Neutralitet, giver Afkald derpå, fordi det er for dyrt.") Også Arbejder-partierne har i andre Lande medvirket ved Forsvarets Forbedring. Således har f. Eks. det svenske Socialdemokrati bevilget ca. 200 Millioner Kroner til Forsvaret i 1938 og ekstra store Millionbevillinger forestår. Sverige har godt 6 Millioner Indbyggere, Danmark omtrent 4 Millioner, og ofrer ordinært kun 43 + 7 ekstraordinære. Millioner på Værnet for Freden, Friheden og Selvstændigheden. Lad os da se på, hvorledes Forholdene ligger for det sorgløse Danmark under en Konflikt.

- Vi må først og fremmest søge vor Sikkerhed i Neutraliteten, d. v. s. i Iagttagelsen af en upartisk Holdning på alle Områder, ikke alene på det militære.

En Krig mellem de nordiske Lande må anses for utænkelig.

En Krig mellem Danmark alene og en Stormagt må anses for mindre sandsynlig.

Faren truer hovedsagelig Danmark under en Konflikt mellem flere Stormagter, idet vort Land på Grund af dets Beliggenhed kan tvinges ind i Opgøret. Visse Stormagter kan nemlig få mange Fordele ved en Besættelse af vort Land.

F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:

1. Sikring af sin ubeskyttede østersøkyst ved at skyde sit Forsvars 1. Linie frem fra Østersøen til Skagerak. medens Forsvarets Hovedmodstandslinje under visse Forhold kan tænkes lagt over de smalle Bælter.

På Grund af Tysklands udsatte luftstrategiske Beliggenhed er visse Dele af dets Flyvemaskineindustri henlagt til Områder tæt bag Østersøkysten.

Det er af vital Betydning for Tyskland, at denne Industri uhindret af Bombeangreb kan arbejde under en Krig, der vil stille voldsomme Krav til dens Produktionsevne, og under hvilken det tyske Luftvåben trues med Svækkelse på Grund af de enorme Tab, der må forudses for dette Våbens Vedkommende. Disse Tab kan blive skæbnesvangre, hvis de ikke erstattes.

Sikring imod, at dansk (og sydsvensk) Område udnyttes som Luftbasis imod Østersøkysten er følgelig en Livsbetingelse for Tyskland.

Luftvåbnets mægtige Udvikling og Luftbaseringsproblemet medfører således, at Risikoen for Danmarks Besættelse er større i Dag end under Verdenskrigen.

2. Tyskland får 2 Udfaldsveje for sin Flåde fra Østersøen (Kiel-Kanalen og Kattegat), og Sikring af Forbindelseslinjen fra Skagerrak til Basis i Østersøen. I den næste Krig vil Tyskerne næppe give Afkald på denne Fordel. I det tyske Admiralstabsværk udtales således bl.a.:

»I Sammenligning med den for os (Tyskland) så ugunstige geografiske Beliggenhed af Helgolandsbugten bød det betydeligt nordligere liggende Skagerrak en god Stilling for Foretagender mod England og dets Handelsforbindelser.«

»Muligheden for at den tyske Flåde også kunde løbe ud der, vilde stadig have holdt den engelske Flådeledelse i Usikkerhed og have vanskeliggjort dens Indskriden.«

»Det er tragisk, at den daværende Ledelses (den tyske Admiralstabs) Tanker i strategisk Henseende kun gik i defensiv Retning og derved umuliggjorde os Udnyttelse fra Skagerrak af den to-Front-Stilling, vi havde skabt os til Søs mod England ved Kiel-Kanalen.«

3. Tyskland kan afskære England fra Forsyninger fra Danmark, det sydlige Norge og flere Lande ved Østersøen. Hvad dette betyder for vort Land kræver næppe Påvisning. I det tyske Admiralstabsværk skrives om denne Afspærring: England havde ikke kunnet udholde den tyske Flådes Afspærring i Skagerrak og Kattegat af hele den engelske Østersøhandel, fordi denne Handel danner en nødvendig Livsåre. Østersøhandelen beherskes kun fuldstændig af den Magt, som har Udgangene til Nordsøen i sin Hånd helt oppe ved Skagerrak.

4. Tyskland kan oprette Flyvebaser i Jylland, hvorfra den engelske Flåde og muligvis det nordlige England kan trues under gunstigere Vilkår end fra Flyvebaser i Hjemlandet.

5. Tyskland opnår desuden en Række andre Fordele af militær, økonomisk og politisk Art ved en Besættelse af Danmark.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube