Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Hjalmar Rechnitzer

Viceadmiral Hjalmar Rechnitzer

5000 danske sømænd i Allieret tjeneste
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Allerede Kl. 5,55 står Radiostationen klar til Anvendelse i Generalboligens Have. Kl. 6,05 er Forbindelsen med Divisionsstaben og det tyske Gesandtskab i Orden.
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:
Siden Store Bælt for et Par Dage siden blev isfrit og dermed sejlbart, har Trafikken gennem Bæltet været meget livlig.
Historisk er Hjalmar Rechnitzer interessant, da han blev leder af den danske marine i 1932.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål.
"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Allerede da den første Bombe eksploderede, udbrød der Panik imellem os. Der blev råbt og skreget.
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Historisk er Hjalmar Rechnitzer interessant, da han blev leder af den danske marine i 1932.

Forsvarsstrategien var: At Danmark ikke kunne holde på et søherredømme, efter samlingen af Tyskland. Denne plan fulgte Rechnitzer og samarbejde med tyskerne frem til Besættelsen af Danmark.
Viceadmiral: 1932 - 10. maj 1940 (trådte tilbage for at afværge et mytteri).

Født: 01. 12. 1872.
Fødested: Aalborg.
Død: 21. juni 1953.

Hustru: Emily Rechnitzer.
Viet: 20. december 1902. Rang:
Officer: 1896.
Premierløjtnant: 1901.
Kaptajn: 1919.
Kommandør: 1925.
Viceadmiral: 1932.

Blev i 1892 optaget på Søofficersskolen.

Fra 1903 til 1905 blev Rechnitzer videreuddannet på Søværnets Officersskole. Som noget nyt blev der her studeret strategi.

Efter officersskolen i 1905 blev færdiggjort, blev Rechnitzer overført til Marineministerens Stab, der var en tænketank under Kommandør O. Kofoed-Hansens ledelse.

Her blev den sømilitære strategi fundet, der siden er blevet kaldt "tysker kursen". Den gik ud på, at efter grundlæggelsen af det tyske kejserrige kunne Danmark ikke længere opretholde søherredømmet i egne farvande.

Dette førte til, at Danmark måtte have en forsvarsstrategi, der var afhængig af tyskernes strategi. Danmark skulle holde sig neutrale, dog på en sådan måde, at der var overensstemmelse mellem det danske forsvar og de tyske militære interesser.

I 1915 blev Rechnitzer chef for flådens luftvåben.

Rechnitzer blev tilsynsførende under konstruktionen af de første danske ubåde.
Rechnitzer fik i hans karriere kun kommandoen over ubåde.

I 1917 blev Rechnitzer kontorchef i Marineministeriets 1. Department.

I 1932 blev Rechnitzer chef for marinen, og kom til at gennemføre de vedtagne nedskæringer af flåden.

Rechnitzer anså et tysk angreb på Danmark som usandsynligt, da Erich Raeder havde givet ham garantier for det modsatte.

Den danske forsvarsminister gav den 08. april 1940 den danske hær om at gå i alarmberedskab, Rechnitzer mente ikke det var nødvendigt og tog ingen forholdsregler.

Den 06. maj 1940 mødtes Rechnitzer med den tyske Viceadmiral Mewiss, hvor et dansk-tysk samarbejde om minestrygning blev diskuteret. Disse forhandlinger førte næsten til mytteri på Holmen.

Den 08. maj 1940 blev Rechnitzer kontaktet af tre højtstående officerer, der fortalte at flåden formodentligt begik mytteri hvis han ikke nedlagde sin kommando.

Rechnitzer har udsendt et par bøger efter hans afgang.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube