Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler Nazistisk partiprogram

Partiprogram

For de tyske nazistiske

Adolf Hitler på talerstolen
I begyndelsen så det faktisk også ud, som om revolutionen ville blive en af de sædvanlige »historiske begivenheder«: et anliggende for aviserne og, hvis det gik højt, den offentlige sfære.
Tyske mænd og kvinder! Soldater i den tyske krigsmagt! Vor Fører Adolf Hitler er faldet.
Den 2.8. kl. 9 dør Hindenburg, en time senere kommer en "lov" af l.8. fra rigsregeringen: Præsidentens og kanslerens embede forenes i Hitlers person, værnemagten aflægger straks ed til ham.
Tydningen af Hitlers Horoskop vil sikkert give Læserne et helt andet Billede af Nazismens Fører, end de hidtil har haft.
»Det er et tegn fra Gud! Hvis denne brand viser sig at være kommunisternes værk - og det er jeg overbevist om, den er - så skal intet længere forhindre os i at knuse denne morderiske pest med en jernnæve.«
Efter hint berømte Møde i Berchtesgaden, hvor Schuschnigg bøjede sig for Hitlers Krav, skrev jeg: »Dette betyder Finis Ausiriee«, - og det bebrejdede man mig bittert.
Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen. Jeg regnede dette Fag for i Øjeblikket at være langt det vigtigste.
Med ubeskrivelig glæde, dybt bevæget og fyldt med varm taknemmelighed oplever vi med Dem, min Führer, Deres og Tysklands største sejr, de tyske troppers indtog i Paris.
Kærlighed synes i øjeblikket at være strøget af hans program. Nu, da han atter er i Berlin, liver jeg lidt op igen. Men der var dage i forrige uge, da jeg græd nætterne igennem. Eftersom jeg var nødt til at blive alene hjemme hele påsken.
En film om en kærligshedshistorie.
Hitler havde mistet sin proportionssans og, fordi han var ved at tabe krigen, gik lidt »grassat« i spørgsmålet om jøderne. Men det store historiske tema var ikke, at jøderne var blevet udryddet, men derimod at Tyskland havde været undertrykt og aldrig havde fået en chance.
Skal denne usædvanlige militære reception i Goebbels villaen modsige forlydender om, at Hitler har fået et skarpt afslag fra Rommel på en opfordring til at "flytte" fra Afrika til Stalingrad?
Japans indtræden i krigen skabte ingen bekymringer for os, skønt det var ganske klart, at japanerne dermed gav Roosevelt en førsteklasses undskyldning for at sætte amerikanerne ind mod os.
Disse latinske lande har aldrig bragt os held. Deres anmassende indbildskhed står i omvendt forhold til deres svaghed, og det skaber altid forvirring.
Den vane at udveksle rædselsfulde erindringer om deres bedrifter i krigen var fremherskende blandt nazilederne. Det nazistiske blad "Angriff" fortalte en dag, at Hitler under krigen havde vundet sit Jernkors ved egenhændigt at tage 14 englændere til fange.
For første gang i mit liv må jeg kategorisk nægte at adlyde en Førerbefaling.
Jeg har altid beundret Deres storhed, Deres holdning i denne gigantiske kamp og Deres jernvilje til at hævde Dem og nationalsocialismen.
Først saa ta'r vi Göring ved hans Vingeben
Og så ta'r vi Goebbels og slaar ham ned med sten
Saa hænger Hitler i en strop
Ved Siden af von Ribbentrop
Saa er de rent til Grin
De fire Nazi-Svin
Mein Iieber Reichkanzler.
Jeg har behov for at skrive helt åbenhjertigt til Dem om et spørgsmål, der ligger mig varmt på hjerte og som har den største betydning for mig og mit land.
Folk kan sige, hvis de har lyst, at Hitler Jugend blot var en form for nazistisk ideologi i en form, som ungdommen kunne forstå.
"Nå, de vil være Hitler her!
De skulde hellere la' vær',
for hvis de den slags griller får,
vi æder dem med hud og hår."
Den 24. februar 1930 underskrev Adolf Hitler i München partiprogrammet for det tyske nazistiske parti.

Få år efter i 1933 overtog nazisterne magten i Tyskland og begyndte lede landet efter partigrogrammet. Aftalerne efter 1. Verdenskrig blev ophævet og personer som var "fjender" af Tyskland blev forfulgt. Det gjaldt jøderne og folk som tjente penge på at udlåne penge.
Det nationalsocialistiske tyske Arbejderpartis Program er et Program afpasset efter den indeværende Tidsperiode. Førerne afslår, efter at de i Programmet opstillede Mål er nået, at opstille nye Formål med det for øje at muliggøre Partiets fortsatte Beståen ved en kunstigt fremkaldt Utilfredshed blandt Masserne.

Hitler bøger
1) Vi kræver alle Tyskeres Sammensmeltning til et Stortyskland på Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret.

2) Vi kræver det tyske Folks Ligeberettigelse overfor andre Nationer og Ophævelse af Versailles- og St. Germain-Fredstraktaterne.

3) Vi kræver Land og Jord (Kolonier) til Ernæring af vort Folk og til Bosættelse for vort Befolkningsoverskud.

4) Statsborger kan kun den være, der er Folkefælle. Folkefælle kan kun den blive, der er af tysk Blod, uden Hensyn til Vedkommendes Trosbekendelse. Som Følge deraf kan ingen Jøde være Folkefælle.

5) Den, der ikke er Statsborger, skal kun kunne leve som Gæst i Tyskland og må være underkastet Fremmedlovgivningen.

6) Retten til at bestemme over Statens Førelse og Lov tilkommer kun Statsborgeren. Derfor kræver vi, at ethvert officielt Embede, ligegyldigt af hvilken Art, og ligegyldigt hvor det er i Riget, i en Landsdel eller i en Kommune, kun kan beklædes af Statsborgere. Vi bekæmper den korrumperede, parlamentariske Fremgangsmåde ved Besættelse af Stillinger kun udfra partipolitiske Synspunkter, uden Hensyn til Karakter eller Kvalifikationer.

7) Vi kræver, at Staten i første Linje forpligter sig til at sørge for Statsborgernes Erhvervs- og Livsmuligheder. Når det ikke er muligt at ernære Statens samlede Befolkning, må Personer, som tilhører fremmede Nationer (Ikke-Statsborgere) udvises af Riget.

8) Enhver yderligere Indvandring af Ikke-Tyskere må forhindres. Vi kræver, at Ikke-Tyskere, der efter 2. August 1914 er indvandret i Tyskland, straks bliver tvunget til at forlade Riget.

9) Alle Statsborgere må have lige Rettigheder og Pligter.

10) Enhver Statsborgers første Pligt er åndeligt eller legemligt at deltage i Produktionen. Den enkeltes Virksomhed må ikke støde an mod Almenhedens Interesser, men må finde Sted indenfor det Heles Rammer til Nytte for alle. Derfor kræver vi:

11) Afskaffelse af Indtægter, der erhverves uden Arbejde. Sønderbrydelse af Renteherredømmet.

12) Med Henblik på de uhyre Ofre af Værdier og Blod, som enhver Krig kræver af Folket, må personlig Berigelse gennem Krigen betegnes som en Forbrydelse mod Folket. Vi kræver derfor ufortøvet Inddragen af alle Krigsgevinster .

13) Vi kræver Socialisering af alle til Dato dannede Truster.

14) Vi kræver Andel i de store Virksomheders Udbytte.

15) Vi kræver en rigelig Udbygning af Forsorgen for de Gamle.

16. Vi kræver Skabelse af en sund Middelstand og dens Opretholdelse, øjeblikkelig Socialisering af de store Varehuse og deres Udlejning til billige Priser til mindre Erhvervsdrivende, øjeblikkelig Hensyntagen til alle mindre Erhvervsdrivende ved Leverancer til Staten, Landsdelen og Kommunerne.

17) Vi kræver en efter vore nationale Fornødenheder tilpasset Jordreform, Skabelse af en Lovgivning for Ekspropriation af Jorden til fælles nyttige Formål, Afskaffelse af Jordrenten og Forhindring af enhver Grundspekulation.

18) Vi kræver hensynsløs Kamp mod dem, som gennem deres Virksomhed skader Fællesinteresserne. Folkeforbrydere, Ågerkarle (Schiebere) o. s. v. skal straffes med Døden uden Hensyn til Konfession og Race.

19) Vi kræver den materialistiske Verdensanskuelse tjenende Romerret ombyttet med en fællestysk Ret.

20) For at muliggøre enhver egnet og flittig Tysker at nå højere Uddannelse_ og dermed Adgang til førende Stillinger, skal Staten drage Omsorg for en til Bunds gående Udbygning af vort hele Undervisningsvæsen. Alle Undervisningsanstalters Undervisningsplaner skal tilpasses det praktiske Livs Krav. Forståelse af Statstanken må meddeles gennem Skolen, så snart Børnene begynder at kunne forstå sådant. Vi kræver, at særligt egnede Børn af fattige Forældre skal uddannes uden Hensyn til Stand og på Statens Bekostning.

21) Staten skal sørge for Folkesundhedens Højnelse gennem Beskyttelse af Moder og Barn, gennem Forbud mod Ungdomsarbejde, og ved lovbestemt legemlig Dygtiggørelse ved Hjælp af ordentlige Trænings- og Sportspladser og ved den mest vidtgående Understøttelse af alle Foreninger, som beskæftiger sig med Ungdommens legemlige Opdragelse.

22) Vi kræver Lejesvendenes Afskaffelse og Dannelse af en Folkehær.

23) Vi kræver Lovgivningens Kamp mod den bevidste politiske Løgn og dens Udbredelse gennem Pressen og for at muliggøre Skabelsen af en tysk Presse kræver vi at:

a) samtlige Redaktører og Medarbejdere ved Aviser, der fremtræder i det tyske Sprog skal være Folkefæller;

b) ikke-tyske Aviser kræver Statens udtrykkelige Tilladelse til at udkomme. De må ikke trykkes i det tyske Sprog;

c) enhver financiel Deltagelse i tyske Aviser og enhver Indflydelse på disse ved Lov forbydes Ikke-Tyskere, og Overtrædelse medfører Inddragelsen af en sådan Avis samt øjeblikkelig Udvisning af den implicerede Ikke-Tysker.

Aviser, der støder an mod Fællesvellet skal forbydes. Vi kræver Lovgivningens Kamp mod en Kunst- og Literaturretning, der udøver en ødelæggende Indflydelse på vort Folkeliv, og vi kræver Lukning af Forretninger, som støder an mod de ovenfor nævnte Fordringer. 24) Vi kræver Frihed i Staten for alle religiøse Bekendelser, såfremt de ikke truer Statens Beståen eller støder an mod den germanske Races Sædeligheds- eller Moralfølelse. Partiet som sådant repræsenterer en positiv Kristendoms Standpunkt uden konfessionelt at være bundet til en bestemt Bekendelse, Det bekæmper den jødiske materialistiske Ånd i og udenfor os, og er overbevist om, at varig Helbredelse af vort Folk kun kan ske indefra på Grundlaget:

Gemeinnutz vor Eigennutz.

25) Til Gennemførelse af alt dette kræver vi Dannelsen af en stærk Centralmagt i Riget. Denne politiske Centralmagts ubetingede Autoritet over hele Riget og dettes Organisationer i Almindelighed. Dannelse af Stænder- og Erhvervskamre i de enkelte Forbundsstater til Gennemførelse af de af Riget vedtagne Love.

Partiets Fører lover, om nødvendigt med Livet som Indsats, hensynsløst at gå ind for Gennemførelsen af de foranstående Punkter.

München, den 24. Februar 1930.
Adolf Hitler.  

En senere tilføjelse:
Overfor de løgnagtige Udlægninger af Punkt 17 i NSDAP's Program fra vore Modstanderes Side er følgende Understregning nødvendig:

Da NSDAP står på den private Ejendomsrets Grund giver det sig af sig selv, at Passussen om Ekspropriation kun har Henblik på Jord, der er blevet erhvervet på uretmæssig Vis eller ikke bliver forvaltet efter Synspunkter, der er i Overensstemmelse med Folkevellet. Den retter sig som Følge deraf i første Linje mod de jødiske Grundspekulationsselskaber.

Adolf Hitler.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube