Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler Hitlers Årshoroskop 1934

Hitlers Årshoroskop 1934

Af: Frater Qraaio - Bragt i UDE og Hjemme i 1934

Det optegnede horoskop for Hitler 1934
Denne planet er retrograd, og på de pågældende områder er du tilbøjelig til at være imod og høste erfaringer fra en intens personlig natur og drage dine egne specielle konklusioner.
Den, der ikke er Statsborger, skal kun kunne leve som Gæst i Tyskland og må være underkastet Fremmedlovgivningen.
Japans indtræden i krigen skabte ingen bekymringer for os, skønt det var ganske klart, at japanerne dermed gav Roosevelt en førsteklasses undskyldning for at sætte amerikanerne ind mod os.
Efter hint berømte Møde i Berchtesgaden, hvor Schuschnigg bøjede sig for Hitlers Krav, skrev jeg: »Dette betyder Finis Ausiriee«, - og det bebrejdede man mig bittert.
Disse latinske lande har aldrig bragt os held. Deres anmassende indbildskhed står i omvendt forhold til deres svaghed, og det skaber altid forvirring.
Kærlighed synes i øjeblikket at være strøget af hans program. Nu, da han atter er i Berlin, liver jeg lidt op igen. Men der var dage i forrige uge, da jeg græd nætterne igennem. Eftersom jeg var nødt til at blive alene hjemme hele påsken.
I begyndelsen så det faktisk også ud, som om revolutionen ville blive en af de sædvanlige »historiske begivenheder«: et anliggende for aviserne og, hvis det gik højt, den offentlige sfære.
Alt hvad du er er, er du ikke af egen fortjeneste, men gennem dit folk.
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst? Er det den store Indmarch eller ikke?
Den 2.8. kl. 9 dør Hindenburg, en time senere kommer en "lov" af l.8. fra rigsregeringen: Præsidentens og kanslerens embede forenes i Hitlers person, værnemagten aflægger straks ed til ham, og kl. halv syv samme aften aflægger tropperne i Dresden ed, og alt er helt roligt, vores slagtermester siger ligegyldigt: "Hvorfor stemme først? Det koster bare en hulens masse penge."
Det er et held for mig, at jeg ikke har giftet mig. Det ville være blevet en katastrofe!
En film om en kærligshedshistorie.
Med ubeskrivelig glæde, dybt bevæget og fyldt med varm taknemmelighed oplever vi med Dem, min Führer, Deres og Tysklands største sejr, de tyske troppers indtog i Paris.
Her kan Hitlers horoshop og årshoroshop for 1934 læses. Horoskopet er interessant, da det er spændende at se fortolkningen af en mand, som vi alle ved var meget aktiv i at lave en verdenskrig. Men det vidste de ikke i 1934.
Tydningen af Hitlers Horoskop vil sikkert give Læserne et helt andet Billede af Nazismens Fører, end de hidtil har haft.

Hitler bøger
Naar jeg nu i en Række Artikler skal til at undersøge forskellige ledende Statsmænds Horoskoper og sammenligne dem med Verdens-Horoskopet, er det nærliggende at begynde med Tysklands Rigskansler og Diktator, Adolf Hitler, der stadig - et Aar efter Nazi-Revolutionen - er den mest forgudede og foragtede, hyldede og smædede Personlighed i Europa, og hvis Regime af hans Fjender og Modstandere betegnes som den alvorligste Fare for Verdensfreden.

Adolf Hitler er født i den østrigske Grænseby Braunau am Inn den 20. April 1889, Kl. 6,25 Eftermiddag, da den 26. Grad af Vægtens Tegn steg op over Horizonten med den dynamiske og impulsive Uranus liggende i Tegnet i Opposition til Merkur og i Sextil til Saturn. Solen laa lige paa Grænsen mellem Vædderens energiske, noget fremfusende Tegn og Tyrens rolige og besindige og ret jordbundne Tegn, saa Impulser fra dem begge nogenlunde ligeligt har været med til at præge hans Karakter. Han er »en praktisk Idealist«, energisk og viljestærk, med Evne til at kunne begejstres, men samtidig med begge Ben plantet paa den nøgterne Jord. Han véd nøje, hvad han vil, og er ikke let at rokke, naar han først har taget en Beslutning. Inderst inde er han ret konservativ i sit Livssyn, og denne Tendens understreges yderligere af Maanens Beliggenhed i Stenbukkens nøgterne Tegn. Men herfra tilføres der samtidig hans Karakter en stærk, sejg og maalbevidst Ærgerrighed, en Drift til at føre sine Idéer offentligt frem og gøre sig socialt gældende, til - indenfor den Plads, han tilkæmper sig, - at udøve Magt og Autoritet. I denne sidste Henseende vil han faa fortrinlig Hjælp fra Maanens Konjunktion til Jupiter, ikke mindst fordi de to Planeter ligger paa et Punkt af Dyrekredsen, hvorfra der udstraaler fremragende oratoriske Evner. Og mærkeligt nok har han Horoskopets Hersker, Venus, liggende i Tyrens 16. Grad, hvorfra lignende Impulser udgaar, i tæt Konjunktion til den stridslystne og agitatorisk betonede Mars. Tilsammen vil disse Positioner give ham en flammende Veltalenhed og en eminent Beherskelse af Stemmen som Veltalenhedens Instrument. Men der er det bemærkelsesværdige, at disse oratoriske Evner er under stærk Kontrol af den nøgterne og koldblodige Saturn: Venus-Mars-Konjunktionen ved at staa i Aspekt til den, Maanen-Jupiter-Konjunktionen ved at ligge i Saturn-Tegnet Stenbukken. Han vil derfor altid være i Stand til at kunne beregne Virkningen af sine Ord, saa han ikke selv beruses af dem, hvor meget de end river Tilhørerne med. - Fra Stenbukken har han ogsaa faaet Evnen til taktisk Forsigtighed, til at kunne lægge en Slagplan' og følge den, uden at se hverken til højre eller venstre, samt udprægede organisatoriske Evner.

Alt dette viser ham som en stærk Personlighed, en udpræget Førernatur. Og det virker derfor mærkeligt at se hans Temperament præget af Vægtens vege og fredsæle Tegn, der ved hans Fødsel steg op over Horizonten. I sin ydre Fremtræden maa Hitler være en yderst charmerende Mand, fordringsløs og alt andet end anmassende. Den dybeste Impuls i Vægtens Tegn er Trangen til at skabe Fred og Harmoni, til at forlige modsatte Synspunkter og saa vidt muligt gøre alle tilpas. Nogen Stridens Mand er Hitler derfor ikke, omend Venus-Mars-Konjunktionen viser, at han heller ikke viger tilbage for Strid, hvis den ikke kan undgaas. Selv den Impulsivitet, der udstraaler fra Uranus, holdes i Skak af Sextilen til Saturn, - et fremragende Organisator- og Administrator-Aspekt, der giver baade Klogskab, Taalmodighed og Koncentrationsevne. Det vil sætte ham i Stand til altid at afvente det gunstige Øjeblik uden at lade sig provokere til overilede Handlinger. Vægtens Tegn vil ligeledes give ham en udpræget Retfærdighedssans os illoyalitet. selv overfor Fjender, og som Lovgiver vil han vise sig at være baade klog, human og fremsynet. Men der er dog andre og farligere Impulser i Hitlers Karakter. Oppositionen mellem Uranus og Merkur gør ham til Fanatiker, ja i paakommende Tilfælde til ikke saa lidt af en Kværulant, med en næsten sygelig Selvbevidsthed og Ærekærhed, der kan faa ham til at reagere hidsigt og voldsomt, hvis han mener sig krænket, eller hvis han møder Modstand, der forekommer ham stupid. Han er meget ømfindtlig overfor Kritik og er tilbøjelig til at svare igen, usminket og ikke altid taktfuldt. Og da dette Aspekt i ydre Henseende uvægerligt vil udsætte ham for Løgn, Sladder og Bagvaskelse og - som offentlig Personlighed - skaffe ham en »daarlig Presse«, saa vilde han kunne løbe sig adskillige Staver i Livet, hvis ikke Saturn-Uranus-Sextilen havde givet ham den nødvendige Selvbeherskelse, saa han tænker, før han handler. Men i saa Fald er der en Fare for, at Aspektet »slaar ind« og bundfælder sig i Sindet som et Nag og en Hævnlyst, der ellers ligger »Vægtens Børn« fjernt, og som afventer det belejlige Øjeblik til at sige Tak for sidst. Dette er i store Træk, hvad Horoskopet fortæller om Hitler som Menneske og Personlighed. - Men kunde en Astrolog ved hans Fødsel nu bombesikkert have forudsagt, at han en skønne Dag vilde blive Tysklands Rigskansler og Diktator? Nej, for Rang og Titler staar ikke skrevet i Stjernerne. Men han kunde have sagt, at han - med Uranus i det opstigende Tegn - vilde have de indre Betingelser for at blive en Pioner paa et eller andet Felt, til at bane nye Veje og bekæmpe gamle Traditioner og Fordomme. Saturn i 10. Hus i Sextil til Uranus viser, at han gennem sejgt og maalbevidst Arbejde og i en ret sen Alder vil næve sig op over den Sfære, han er født i, og komme til at beklæde en høj og ansvarsfuld Post i Samfundet. Solen i 7. Hus og Sol-Tegnet Løven paa 10. Hus understreger yderligere denne Tendens og antyder en politisk Karriere. Det samme gør Oppositionen mellem Uranus og Merkur, men baade dette Aspekt og Mars-Venus-Konjunktionen viser, at Strid, Fjendskab, Smædeskriverier, Latterliggørelse og Mistænkeliggørelse vil prøve at spænde Ben for ham, men at han til Gengæld vil være Mand for at bide fra sig og give raat for usødet. Ved sine fremragende oratoriske Evner vil han vinde Magt over Masserne, og ved sin organisatoriske Dygtighed vil han befæste denne Magt. Og da Solen kun har stærke og harmoniske Aspekter vil han naa sit Maal. Det fælles Brændpunkt mellem 7 betydningsfulde Aspekter, der alle har Relation til 10. Hus, peger i denne Henseende hen paa hans 43. Aar. Men Merkur paa Grænsen mellem 6. og 7. Hus og Angrebet af Uranus i 12. truer ham paa et vist Tidspunkt med hemmeligt Forræderi fra Mennesker, som han regnede for sine Venner og Tilhængere, ja nærmeste Medarbejdere. Og farligere endnu end dette er, at Saturn i 10. Hus angribes af en Kvadratur fra Venus-Mars-Konjunktionen i 7. Hus. Det viser, at hans Karriere vil faa en brat Afslutning. Mest af alt tyder dette Aspekt paa voldelig Overlast, et Attentat, sandsynligvis omkring hans 52. eller 53. Aar. Dog er der ved samme Tid ogsaa et Par stærke, harmoniske Aspekter i Virksomhed; som eventuelt kan beskytte ham.

Saadan vilde en Astrolog ved Hitlers Fødsel i korte Træk have kunnet tegne den røde Traad gennem Hitlers Liv og Skæbne. - Men vi, der nu ser ham paa Magtens Tinde, vi ønsker at vide endnu en Ting: Har hans Fjender Ret, naar de kalder ham en Fare for Verdensfreden? Er det fra Hitlers Tyskland, at en eventuel Katastrofe vil komme over Europa i 1934?

Svaret er, at hans Horoskop i Forhold til Verdens-Horoskopet er stærkt, men just ikke præget af Eftergivenhed eller Blødsødenhed. - Mars-Venus-Konjunktionen i Tyrens 16. Grad falder i nøjagtig Trigon til Solens Plads i Verdens-Horoskopet (Jomfruens 16. Grad), men i lige saa nøjagtig Kvadratur til Middelpunktet mellem de tre Planeter i Frankrigs Tegn, Løven. Han er derved i Harmoni med sit Folks Stolthed og nationale Selvhævdelse, men er agressivt paa sin Post overfor de dels utopiske, dels krigerske Impulser, der udstraaler fra de tre Planeter i Frankrigs 12. Hus - og fra Tysklands 11. (Rigsdagen, som han konsekvent afskaffede!). Overfor Tendenser, der gaar Tysklands Ære og nationale Værdighed for nær, vil han aldrig gaa paa Akkord, og at dette i det kritiske Øjeblik kan blive skæbnesvangert, ses af, at Solformørkelsen den 10. August i Aar netop falder i Løvens 16. Grad og gør denne Kvadratur aktiv. Og som et yderligere Fingerpeg ligger i Efteraars-Horoskopet Mars paa samme Sted i Løvens Tegn. - Skønt født under Vægtens Tegn og derfor en Fredens Mand a» Temperament kan Hitler derfor blive en Fare for Freden, hvis han udæskes. Og meget tyder unægtelig paa, at han vil blive det.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube