Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik alternativer til Torch

Overvejelser om Operation Torch

Winston Churchill svarer Josef Stalin

Liberty Torch fra 1942
En tidslinje over Operation Torch.
Imens var - i november - en engelsk-amerikansk styrke under general Eisenhower gået i land i Fransk Nordafrika, og Rommel, der nu var i Tunis, var således kommet under dobbelt ild.
En tidslinje over slaget.
Jeg opdagede pludselig, at jeg stadig bar på min stok. Det havde været min mening at efterlade den på kommandostationen og tage et gevær med i stedet.
"Pludselig hørte vi larmen fra maskiner i himlen: Tyske transportfly, der var på vej med julegaver til tyskerne. Vi skød efter flyene, og få minutter senere dalede enorme faldskærme med store pakker ned mod jorden."
I eftermiddags julefest; vi tænkte på 6. armé. Hvis den går til grunde i omringningen, vil hele den sydlige front komme i skred, og det vil være præcis det, Speidel i foråret i en samtale med mig forudsagde som den sandsynlige konsekvens af en Kaukasus-offensiv.
En dokumentarudsendelse om Slaget ved Stalingrad.
Skal denne usædvanlige militære reception i Goebbels villaen modsige forlydender om, at Hitler har fået et skarpt afslag fra Rommel på en opfordring til at "flytte" fra Afrika til Stalingrad?
De sagde, at vi ikke kunne hævde, at russerne er tyskerne underlegne. Jeg kan huske, hvordan mange tyske drenge fortalte mig, hvor renfærdige de russiske piger var såvel fysisk som mentalt. Jeg kan huske, at nogle af mine tyske drenge viste mig mange skolebøger fra russiske skoler, som var trykt på det russiske sprog: de indeholdt tilmed digte.
Forsvar, bevægeligt. - troppe bevægelser i overensstemmelse med fjendens planer.
Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
Hans Majestæt Kejseren har udstedt et Reskript vedrørende Japans Antagelse af Potsdam deklarationens Bestemmelser.
Jeg vil gerne over for Dem personligt og over for hver eneste officer og menig i Deres division give udtryk for anerkendelse af, hvad De ved Arnhem gjorde for de Allieredes sag.
Efter et møde Josef Stalin i Moskva den 13 august 1942, hvor Stalin hævdede at England havde lovet en anden front i Europa, til at aflaste den Røde Hær, skrev Winston Churchill sammen med Morgan og General Brooke dagen efter dette svar.

Operation Torch blev De allieredes operation i 1942, hvor den engelske sejr ved El Alamein blev fulgt op med landsætning af tropper i Nordafrika den 8. November.

Stalin mente på det tidspunkt hvor disse strategiske overvejelser blev opridset, at hans allierede var for bange for at kæmpe med tyskerne, de blev en vane sagde han. Stalin var her udvidende om, at Hitler havde beordret byen som bar hans navn erobret, at fem dage senere fik Paulus ordren om at indtage Stalingrad.

Stalin argumenterede med, at de bedste tyske tropper var på Østfronten og at 5-6 divisioner landsat ved Cherbourg, kunne tvinge tyskerne til at overføre tropper fra østfronten til Vest. Englænderne mente, at disse tropper ville blive omringet og nedkæmpet.
1. Den bedste anden Front i 1942 og den eneste Operation i større Format, der er gennemførlig fra Atlanterhavet, er »Torch«. Hvis denne kan gennemføres i Oktober, vil den yde Rusland større Hjælp end nogen anden Plan. Den bereder tillige Vejen for 1943 og har iøvrigt de fire Fordele, som fremdroges af Premierminister Stalin i Samtalen den 12. August. Den britiske og den amerikanske Regering har taget deres Beslutning i denne Henseende, og alle Forberedelser skrider frem med yderste Hast.

2. Sammenlignet med »Torch« vilde et Angreb med 6 eller 8 engelsk-amerikanske Divisioner mod Cherbourg-Halvøen og Kanaløerne være en hasarderet og formålsløs Operation. Tyskerne har i Vesteuropa tilstrækkelige Troppestyrker til, at de kan spærre os inde på den smalle Halvø med befæstede Linier, og de vilde koncentrere alle deres Luftstyrker i Vest imod os. Efter alle britiske sø-, land- og luftmilitære Sagkyndiges Mening vilde en sådan Operation kun kunne ende med Katastrofe. Og selvom der oprettedes et Brohoved, vilde det ikke trække en eneste Division bort fra Rusland. Det vilde også i langt højere Grad blive et vædskende Sår for os end for Fjenden, og det vilde unyttigt og forgæves forbruge de Eksperter og de Landsætningsfartøjer, som den virkelige Operation i 1943 kræver. Dette er vor faste Beslutning. Imperie-Generalstabens Chef vil overfor de russiske militære Myndigheder give en detailleret Udredning i et hvilket som helst Omfang, man vil ønske.

3. Storbritannien og De forenede Stater har ikke brudt noget Løfte. Jeg henviser til mit Memorandum, der overraktes M. Molotov den 10. Juni 1942, og som udtrykkeligt siger: »Vi kan derfor ikke give noget Løfte«. Dette Memorandum fulgte efter en langvarig Samtale, i hvilken det blev gjort uomtvisteligt klart, hvor ringe Chance der var for, at en sådan Plan skulde blive antaget. Flere af disse Samtaler foreligger i Referat.

4. Alt det, der er blevet sagt om en engelsk-amerikansk Invasion i Frankrig i År, har imidlertid vildledt Fjenden og har holdt store Luftstyrker og. betydelige Landstyrker bundet ved den franske Kyst. Det vilde være til Skade for alle vore fælles Interesser og navnlig russiske Interesser, hvis der opstod nogen offentlig Uoverensstemmelse, under hvilken det vilde blive nødvendigt for den britiske Regering overfor Befolkningen at redegøre for de knusende Argumenter, som Regeringen mener at kunne fremføre mod »Sledgehammer«. Dette vilde i udstrakt Grad stemme Modet ned i de russiske Hære, som er blevet opmuntret af denne Sag, og Fjenden vilde have frie Hænder til at trække yderligere Styrker bort vestfra. Den klogeste Retningslinje er at bruge »Sledgehammer« som Camouflage for »Torch« og derefter proklamere »Torch«, når denne indledes, som den anden Front. Dette er, hvad vi påtænker at gøre.

5. Vi kan ikke erkende, at Samtalen med M. Molotov om den anden Front, så omgærdet som den var med både mundtlige og skriftlige Forbehold, kunde udgøre noget Grundlag for Ændring af den russiske Overkommandos strategiske Planer.

6. Vi bekræfter påny vor Beslutning om at hjælpe vor russiske Allierede med alle anvendelige Midler.


Japan - Hvide race De europæiske Lande ingen Planer fostrer mod Japans Sikkerhed og Velstand.
Pearl Harbor En tidslinje over angrebet på Pearl Harbor.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube