Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Civile For Polen

Fredsønske for Polen

Brev fra Chamberlain til Hitler

Chamberlain fredsmageren
Tyske folk! Jeres og mit Land er nu i Krig. Jeres Regering har med Bomber og Invasion angrebet den frie og uafhængige Stat Polen som vi ved vor Ære er forpligtet til at forsvare.
Et af de første politiske Spørgsmål, som jeg blev stillet overfor kort efter, at jeg havde overtaget den øverste Hærledelse, gjaldt Polens Fremtid.
Jeg er overbevist om, at efter München delte et stort flertal af det britiske folk mit oprigtige ønske om, at denne politik skulle videreføres, men i dag deler jeg deres skuffelse og harme over, at disse forhåbninger så formålsløst er blevet tilintet gjort.
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst? Er det den store Indmarch eller ikke?
I begyndelsen så det faktisk også ud, som om revolutionen ville blive en af de sædvanlige »historiske begivenheder«: et anliggende for aviserne og, hvis det gik højt, den offentlige sfære.
Efter hint berømte Møde i Berchtesgaden, hvor Schuschnigg bøjede sig for Hitlers Krav, skrev jeg: »Dette betyder Finis Ausiriee«, - og det bebrejdede man mig bittert.
Ribbentrop fortsatte med at diskutere sit yndlingsemne, nemlig Hitler og nationalsocialisternes udenrigspolitik.
Efter Afslutningen af den tysk-russiske Ikkeangrebspagt var den almindelige Mening den, at Sovjetunionen søgte at faa frie Hænder i det fjerne Østen.
Selv om han foretrak en Alliance med de demokratiske Magter mod de fascistiske, vilde han først og fremmest forhindre et fælles Angreb fra dem på Sovjetunionen ved at holde Liv i Fjendernes indbyrdes Uenighed.
The United Kingdom, France and Italy agree that the evacuation of the territory shall be completed by the 10th October, without any existing installations having been destroyed, and that the Czechoslovak Government will be held responsible for carrying out the evacuation without damage to the said installations.
Wiki og vigtige datoer.
Ved min indtræden mødte jeg folk, der kom bærende med en kiste; i denne lå en premierløjtnant, der netop var død af det sjette sår, han havde fået i denne krig. Allerede i Polen mistede han et øje.
En uafhængig polsk stat. bør dannes på grundlag af de landområder, som bebos af en utvivlsomt polsk befolkning, og denne stat skal have fri og sikker adgang til havet.
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
Efter at alle politiske muligheder for på fredelig vis at få afhjulpet en for Tyskland utålelig situation ved dets østgrænse er udtømt, har jeg besluttet mig for en voldelig løsning.
Wiki og vigtige datoer.
Først gik han til Polen, slog dem ned med Magt
Så gik han til Norge og til Dannemark.
Nu er han i Rusland og faar bank
Nu er han ikke mere saa rank
/:det har vi spaaet saa tit:/
Som 25 år tidligere, forsøger diplomatiet at bevare Freden. Chamberlain skriver dette klare brev, til Adolf Hitler, hvor han gør klart, at der denne gang ikke skal være tvivl om Englands vilje til, at stå ved dets traktatmæssige forpligtigelser og vilje til gå i krig.

Han opfordre til, at krigen i pressen stoppes, så konflikten ikke optrappes. Han fortæller at en eventuel forestående krig, vil blive en langvarig kamp og at hverken England, Tyskland eller Polen vil få gavn af det. Deri fik Chamberlain ret.

Mange ser Chamberlain som en svag Statsmand. I brevet her står han ved sine og landets ord. Mange vil sige, at Chamberlain var svag i München og nævne et uheldigt Chamberlain-citat, hvor han siger, at Hitler ikke nåede bussen. Personligt tror jeg, at havde England sloges for Tjekkoslovakiet, så havde demokratierne tabt en krig, som næppe var blevet til en Verdenskrig.
Deres Excellence,

Deres Excellence vil allerede have bragt i Erfaring, at visse forholdsregler er blevet iagttaget af Hans. Majestæts Regering og meddelt i Pressen og i Radioen nu i Aften.
Hitler bøger


Disse Skridt er efter Hans Majestæts Regerings Mening blevet nødvendiggjort af de militære Bevægelser, hvorom der er modtaget Indberetning fra Tyskland, og af det faktum, at Budskabet om den tysk-sovjetrussiske Overenskomst øjensynlig i nogle Kredse i Berlin opfattes som et Symptom på, at en Intervention fra Storbritanniens Side til Gunst for Polen ikke længere er en Mulighed, man behøver at regne med. Man kunde ikke gøre sig skyldig i nogen større fejltagelse. Hvilken Karakter den tysk-sovjetrussiske Overenskomst end måtte vise sig at have, så kan den ikke ændre Storbritanniens forpligtelse overfor Polen, som Hans Majestæts Regering klart har forkyndt offentligt og gentagne Gange, og som den er fast besluttet på at opfylde.

Det er blevet påstået, at hvis Hans Majestæts Regering havde gjort sin Stilling mere klar i 1914, så kunde den store Katastrofe have været undgået. Hvad enten man kan tillægge denne Påstand nogen Vægt eller ej, så er Hans Majestæts Regering besluttet på, at der i dette Tilfælde ikke skal bestå en sådan tragisk Misforståelse.

Hvis Tilfældet skulde opstå, er den besluttet på og rede til uden Tøven at anvende alle de Styrker, der står til dens Rådighed, og det er umuligt at forudse Udgangen på fjendtligheder, som først er blevet indledet. Det vilde være en farlig II1usion at tro, at en Krig, dersom den bryder ud, vil komme• til en hurtig Afslutning, selvom et gunstigt Resultat på en af de adskillige fronter, hvorpå den vil blive ført, skulde være blevet sikret.

Efter således. at have gjort Stillingen fuldkommen klar, ønsker jeg overfor Dem at gentage min Overbevisning om, at Krig mellem vore to folk vilde være den største Ulykke, der kunde indtræffe. Jeg er sikker på, at den hverken ønskes af vort folk eller af Deres, og jeg kan ikke se, at der er noget i de Spørgsmål; som er Tyskland og Polen imellem, som ikke kunde og burde løses uden Anvendelse af Magt, hvis der blot kunde tilvejebringes en mere tillidsfuld Situation, som kunde tillade Diskussionerne at finde Sted i en Atmosfære, som er en anden end den i dag fremherskende.

Vi har været og vil altid være rede til at hjælpe med til at skabe Betingelser, hvorunder sådanne Forhandlinger kunde finde Sted, og hvorunder det kunde være muligt jævnsides hermed at diskutere de større Problemer, som påvirker Fremtidens internationale Forhold og rummer Ting af Interesse, både for os og for Dem.

De Vanskeligheder, der lægger sig hindrende i Vejen for en fredelig Diskussion under den nuværende spændte Situation er imidlertid øjensynlige, og jo længere denne Spænding opretholdes, jo vanskeligere vil det blive for Fornuften at sejre.

Disse Vanskeligheder kunde imidlertid mildnes, om ikke fjernes, forudsat at der i en indledende Periode på begge Sider - ja, på alle Sider - kunde blive en Våbenstilstand i Pressepolemiken og al anden Ophidselse.

Hvis en sådan Våbenstilstand lod sig etablere, så kunde det ved Slutningen af denne Periode, hvorunder man kunde tage Skridt til at undersøge og behandle de Klager, der fra begge Sider fremføres over Behandlingen af Minoriteterne, nære begrundet Håb om, at der vilde være tilvejebragt egnede Betingelser for direkte Forhandlinger mellem Tyskland og Polen om de Emner, der er dem imellem (med Bistand af neutral Formidling hvis begge Parter skulde finde det nyttigt).

Men jeg er nødsaget til at udtale, at der kun vilde være ringe Håb om at bringe sådanne Forhandlinger til en lykkelig Afslutning, hvis man ikke i Forvejen var indforstået med, at enhver opnået Ordning efter sin Afslutning måtte garanteres af andre Magter. Hans Majestæts Regering vilde, om det måtte ønskes, være rede til at gøre hvad den kunde for at bidrage til den effektive Virkning af sådanne Garantier.

Jeg tilstår, at jeg i dette Øjeblik ikke kan se nogen anden Udvej til at undgå en Katastrofe, som vil indvikle Europa i Krig.

I Betragtning af de alvorlige Følger for Menneskeheden, som kan opstå af dens Magthaveres Handlinger, stoler jeg på, at Deres Excellence på det mest indgående vil overveje de Betragtninger, jeg har fremsat for Dem.

Yours sineerely,
NEVILLE CHAMBERLAIN


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube