Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Angrebsordren på Polen

Angrebsordren på Polen

Underskrevet: Adolf Hitler

Hitler underskriver et stykke papir
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst? Er det den store Indmarch eller ikke?
Det er en herlig stille nat i Kongres-Polen. Min ven og jeg sidder i første hul i den yderste kamplinje og venter på fjenden.
Et af de første politiske Spørgsmål, som jeg blev stillet overfor kort efter, at jeg havde overtaget den øverste Hærledelse, gjaldt Polens Fremtid.
Det er blevet påstået, at hvis Hans Majestæts Regering havde gjort sin Stilling mere klar i 1914, så kunde den store Katastrofe have været undgået
Jeres Regering fortæller Jer, at I nu kæmper fordi Polen forkastede Eders førers Tilbud og greb til Våben.
Først gik han til Polen, slog dem ned med Magt
Så gik han til Norge og til Dannemark.
Nu er han i Rusland og faar bank
Nu er han ikke mere saa rank
/:det har vi spaaet saa tit:/
I et andet, om Polens kommende Grænse, konstrueres der store Modsætninger mellem Sovjetunionen på den ene Side og England og USA på den anden Side.
Efter Afslutningen af den tysk-russiske Ikkeangrebspagt var den almindelige Mening den, at Sovjetunionen søgte at faa frie Hænder i det fjerne Østen.
Her underskriver Adolf Hitler den order til krig, som få dage efter resulterer i Anden Verdenskrig udbrud. En krig som Tyskeland selv taber i 1945.

Værnemagtens Øverstkommanderende
Berlin den 31. 8. 39.

Forholdsordre Nr. 1 for krigsførelsen

1. )

Efter at alle politiske muligheder for på fredelig vis at få afhjulpet en for Tyskland utålelig situation ved dets østgrænse er udtømt, har jeg besluttet mig for en voldelig løsning.

2. )

Angrebet mod Polen skal udføres efter de i "Fall Weiss" trufne forberedelser med de ændringer, som giver sig af hærens næsten fuldførte opmarch.

Opgavefordeling og operationsmål forbliver uændrede.
Angrebsdato: 1. 9. 39
Disse tidspunkter gælder også for aktionerne Gdingen, Danzigbugten og Dirschaubroen.

3.)

I vest gælder det om, at ansvaret for åbningen af fjendtligheder utvetydigt pålægges England og Frankrig. Ubetydelige grænseepisoder skal kun imødegås rent lokalt.

Den neutralitet, som Holland, Belgien, Luxemburg og Schweiz har tilsikret os, må strengt respekteres.

Den tyske vestgrænse til lands må intetsteds overskrides uden min udtrykkelige tilladelse.

Til søs gælder det samme for alle krigshandlinger eller aktioner, der kan opfattes som sådanne.

Flyvevåbenets defensive aktioner vil først og sidst bestå i at standse fjendtlige luftanbreb ved rigsgrænsen, hvorunder, så længe som muligt, de neutrale staters grænse under afvisningen af enkelte fly eller mindre enheder skal respekteres. Kun hvis luftforsvaret i vest som følge af indsats af stærkere franske og engelske flystyrker over de neutrale stater mod tysk territorium ikke kan løse sin opgave, vil forsvar også over disse neutrale områder være tilladt.

Hurtigst mulige melding til værnemagtens overkommando om enhver krænkelse fra vestmagternes side af tredjemagters neutralitet er yderst vigtig.

4.)

Hvis England og Frankrig åbner fjendtligheder mod, Tyskland, skal de i vest opererende dele af værnemagten under størst mulige hensyntagen til stridskræfterne varetage forudsætningerne for den sejrrige afslutning af operationerne mod Polen. Som led i denne ongave skal de fjendtlige stridskræfter og deres krigsindustrielle kraftkilder beskadiges af alle kræfter. Ordren til indledning af angrebshandlinger forbeholder jeg mig under alle omstændigheder.
Hæren, holder Vestvolden og træffer forberedelser til i nord - i tilfælde af vestmagternes krænkelse af belg. eller holl. territorium - at forhindre en omfatning af denne. Hvis franske styrker rykker i Luxemburg (Luxembourg), vil det være tilladt at sprænge broerne.

Krigsmarinen fører handelskrig med hovedvægten lagt mod England.
Til forstærkning af virkningen kan regnes med proklamation af farezoner. Marinekommandoen vil meddele, i hvilke havområder og i hvilket omfang farezoner anses for hensigtsmæssige. Ordlyden af en officiel erklæring udarbejdes i samarbejde med Udenrigsministeriet og forelægges mig til godkendelse.

Østersøen skal sikres mod fjendtlig indtrængen. Afgørelsen om, hvorvidt der i denne forbindelse skal etableres minespærringer i indsejlingen til Østersøen, træffes af marinekommandoen.

Flyvevåbnet har først og fremmest til opgave at forhindre franske og engelske flyangreb mod den tyske hær og mod tysk territorium.

I krigsførelsen mod England skal flyvevåbnets indsats tilrettelægges på bekæmpelse af de engelske tilførsler over havet, rustningsindustrien og troppetransporterne til Frankrig. Gunstige muligheder for effektive angreb mod koncentrerede engelske flådeenheder, især mod slagskibe og hangarskibe, skal udnyttes. Angreb mod London træffer jeg afgørelse om.

Angreb mod det engelske moderland skal tilrettelægges ud fra det synspunkt, at risikoen ved indsats af spredte styrker under alle omstændigheder må undgås.

Hitlers Underskrift på dokumentet: Adolf Hitlers signatur fra angrebsordren på Polen


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube