Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Dokumentar Udrensninger

Sovjetunionens Udenrigspolitik

Stalin om Udenrigspolitiken

Stalins Røde Hær
Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark.
Mange iagttagere af udviklingen var forud overbevist om, at på et eller andet tidspunkt måtte de store idelogier mødes - enten til en drønende og dødelig afgørelse, hvor den ene blev på pladsen, eller de vilde "finde hinanden" på fælles områder.
Når måneskinnet breder sig
ud over jorden tyst,
og bjergtinderne tegner sig
mod himlens dybblå lys,
når nattergalen triller slår
En politisk tidslinje mellem de to lande.
Rusland er for dem en Gaade, som, naar den lader sig tyde, lige saa godt kan gaa til den ene som til den anden Side.
Reuters Bureaus udenrigspolitiske Medarbejder skriver, at Sovjetunionen er den store Gaade i den nuværende europæiske Situation.
Nogle få måneder senere, mens de tyske arméer var i færd med at afslutte sejren i Frankrig, aflivede Rusland de tre baltiske landes selvstændighed og indlemmede dem i Sovjet-Unionen, og på samme tid sikrede Stalin sig Bessarabien og Nordbukovina.
Jeg skal ikke lægge Skjul paa, at jeg aldrig har kunnet fordrage og altid har været mistænksom overfor enhver Handling fra Axel Larsens Side.
Af dette smukke syn kan man aldrig få nok!
Trotskij sidder strunk på sin gamle krikke,
På hans hjelm og fjerbusk hviler alles blikke,
Til en alsidig Vurdering af Atombombernes Betydning for Militærvæsenet som Helhed og af deres, Virkning på Militærteknikkens Udvikling.
Mine højtelskede Soldater, jeg taler til jer for sidste Gang. Jeg har frasagt mig Tronen, på mine egne og min Søns Vegne, og Magten er overgået til den provisoriske Regering, der er dannet på Dumaens Initiativ.
I marts 1939 redegjorde Stalin for Sovjetunionens Udenrigspolitik, hvor han redegør for Udenrigspolitiken, hvad den bygger på og hvad Partiets opgave er.

Stalin forklarede, at Sovjetunionen var omgivet af en Verden af Fjender, som hvert øjeblik kunde slutte sig sammen for at angribe den.

Selv om han foretrak en Alliance med de demokratiske Magter mod de fascistiske, vilde han først og fremmest forhindre et fælles Angreb fra dem på Sovjetunionen ved at holde Liv i Fjendernes indbyrdes Uenighed.

Sovjetunionens Udenrigspolitik er tydelig og klar.

1) Vi går ind for Fred og en Styrkelse af Forretningsforbindelserne med alle Lande. Det er vor Stilling; og vi vil holde fast ved den Stilling, så længe disse Lande indtager den samme Holdning overfor Sovjetunionen, og så længe de ikke gør noget Forsøg på at krænke vort Lands Interesser.

2) Vi går ind for fredelige, nære og venskabelige Forbindelser med alle Lande, der har Grænser fælles med Sovjetunionen. Det er vor Stilling; og vi vil holde fast ved denne Politik, så længe disse Lande indtager den samme Holdning overfor Sovjetunionen, og så længe de ikke direkte eller indirekte forsøger at krænke Sovjetstatens Integritet og Ukrænkelighed.

3) Vi går ind for Støtte til Nationer, der er Ofre for Angreb, og som kæmper for deres Lands Uafhængighed.

4) Vi er ikke bange for Angribernes Trusler og er parat til at betale hvert Slag, der bliver uddelt af Krigsophidserne, som forsøger at krænke Sovjetunionens Grænser, med dobbelt så hårde Slag.

Således er Sovjetunionens Udenrigspolitik.


I sin udenrigspolitik bygger Sovjetunionen på:

1. Sin voksende økonomiske, politiske og kulturelle Magt;

2. Vort Sovjetsamfunds moralske og politiske Enighed;

3. Det gensidige Venskab mellem Nationerne i vort Land;

4. Den røde Hær og den røde Flåde;

5. Vor Fredspolitik;

6. Den moralske Støtte fra alle Landes Arbejderbefolkninger, der er vitalt interesseret i Fredens Bevarelse;

7. Velvilje fra de Lande, der af den ene eIler den anden Grund ikke er interesseret i at krænke Freden.


Partiets Opgaver på det udenrigspolitiske Område er:

1. At fortsætte Fredspolitikken og styrke Forretningsforbindelserne med alle Lande.

2. At være forsigtig og ikke tiIlade, at vort Land bliver trukket ind i KonfIikter af Krigsophidsere, der er vant til at lade andre rage Kastanjerne ud af Ilden for sig.

3. At styrke Vor røde Hær og Vor røde Flådes Kraft til det yderste.

4. At styrke de internationale Venskabsbånd med alle Landes arbejdende Befolkninger, som er interesseret i Fred og Venskab mellem Nationerne.


Josef Stalin plakater Nem adgang til en række plakater med relation til Stalin.
Mod Bolschevismen Hvor er mit Hjerte? Hos Kapitalisterne er det ikke. Bolschevikerne vil ikke have det!
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube