Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Axel Larsen og Trotsky

Axel Larsen og Trotsky

Af: Richard Jensen

Stalin og Trotsky
Af dette smukke syn kan man aldrig få nok!
Trotskij sidder strunk på sin gamle krikke,
På hans hjelm og fjerbusk hviler alles blikke,
Han rider af sted som en rødfjeret Murat,
Med hele sit store »apparat«,
Udrensningens øjeblikkelige Følger var højst forskellige og somme Tider paradoksale.
Andre siger om det uden agtelse, at det ikke føler sig kaldet til noget martyrium.
Mange iagttagere af udviklingen var forud overbevist om, at på et eller andet tidspunkt måtte de store idelogier mødes.
Opgøret mellem Trotskij og Stalin førte til personstrid i det Danske Kommunist Parti, hvor medlemmer blev ekskluderede og andre risikerede at blive anholdt, hvis de ankom til Rusland.

Redegørelse Nr. 1.


Jeg er af Partiledelsen og af Axel Larsen i Særdeleshed tvunget til at bruge denne Form for at forsvare mig mod Axel Larsens sædvanlige løgnagtige og Trotskyistiske Metoder mod andre, der tillader sig at have en selvstændig Opfattelse. Jeg skal ikke lægge Skjul paa, at jeg aldrig har kunnet fordrage og altid har været mistænksom overfor enhver Handling fra Axel Larsens Side, da jeg fra Tusinder andre Eksempler véd, at en „Mand", der som Axel Larsen i 1927 stod sammen med Forræderen Trotsky, ja indkaldte alle Danske, som da opholdt sig i Moskva, for at faa dem til at stille sig paa Forrædernes Side, han undlod klogeligt at invitere mig; han maatte have bedømt mig rigtig: at jeg ikke lod mig bruge mod den russiske Arbejderklasse. Har en Person en Gang været Trotskyist, Forræder mod den russiske og internationale Arbejderklasse, saa kommer jeg al Tid til at betragte vedkommende som saadan, og alle Krumspring og al Anger er kun Hykleri for at kunne drive sit Spil videre, det har Eksempler fra det russiske og andre kommunistiske Partier til fulde belært os om.

Mit Arbejde i den danske Arbejderklasse og i D. K. P. kan jeg godt være bekendt at sammenligne med de bedste indenfor D. K. P., og derfor kunde jeg forlange af Partiledelsen, at jeg far min Udelukkelse var blevet indkaldt for Partiledelsen og redegjort for mine Handlinger, som var Aarsagen (den saakaldte Aarsag) til min Udelukkelse af D. K. P., men dette turde denne feje Trotskyist Axel Larsen ikke, men sammenkaldte smaa Møder, hvor han fortalte sine Løgnehistorier og forgiftede paa den Maade en Række ærlige og gode Kammeraters Sjæl. Axel Larsen raaber paa Partidisciplin, men dette gælder ikke for ham og Partiledelsen, men kun for dem udenfor deres Kreds. Jo, der skal være Partidisciplin i et kommunistisk Parti, men en enkelt „Mand" skal ikke have Lov til at udøve Terror efter Forgodtbefindende, det er det jeg har kæmpet imod i de 10 Aar jeg har været i Partiledelsen. Det var derfor Axel Larsen kun ventede paa en Anledning, og den fik han, selv om den var mager, men han greb den for at skille sig af med den Person, som altid var paa Vagt og kontrollerede alle hans Handlinger, Gøren og Laden.

Midlerne han nu bruger er f. Eks. at benytte Skruebrækkere og Samfundshjælpere; disse bliver ikke ekskluderede af D. K. P., men bliver brugt af Axel Larsen mod mig. Intet Middel er for svinsk til at søge at dække sig selv, men dette vil ikke lykkes. Derom i den næste Redegørelse.

Richard Jensen.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube