Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Wilson's 14 punkter

Wilson's 14 punkter

Fra en tale af Woodrow Wilson den 08. 01. 1918

Humoristisk tegning fra 1916. hvor WQilhelm giver Woodroow småpenge
Tidslinje for Freden i Versailles.
Dette var den smukkeste Dag i mit Liv... Da jeg saa dem foran mig paa Række paa den anden Side af Bordet, sagde jeg til mig selv: "Se det er Kejserdømmet Tyskland." Jeg var stolt ... Det kan jeg forsikre Dem!
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Han sagde, »jeg ved, at De ikke bryder Dem om at høre om Versailles-traktaten, men De ved lige så vel som alle andre, at den traktat var en stor uretfærdighed.
Præsidenten for De forenede Stater og Premierminister Churchill, Repræsentant for Hans Majestæts Regering i Det forenede Kongerige, har afholdt en Konference og anser det derefter for rigtigt at offentliggøre visse almindelige Principper, paa hvilke de grunder deres Haab om en bedre Fremtid for hele Verden.
Et af de første politiske Spørgsmål, som jeg blev stillet overfor kort efter, at jeg havde overtaget den øverste Hærledelse, gjaldt Polens Fremtid.
De 14 punkter blev af De Allierede accepteret som det grundlag en fred skulle sluttes på.
1. Offentliggørelse af alle aftaler om fred, hvorefter der ikke skal forekomme private underhåndsaftaler af nogen art. Derimod skal diplomatiet altid forhandle åbent og offentligt.


2. Ubetinget frihed for sejladsen på havet uden for de enkelte staters søterritorier, både i freds- og krigstid, undtagen i tilfælde af hel eller delvis afspærring af havene ved international foranstaltning til gennemtvingelse af internationale aftaler.


3. Om muligt ophævelse af alle økonomiske hindringer og indførelse af lighed i handelsbetingelserne for alle nationer, der anerkender freden og forener sig om at opretholde denne.


4. Passende garantier ydes og kræves for, at nationale oprustninger indskrænkes til det minimum, som opretholdelsen af den indre sikkerhed kræver.


5. Fri, oprigtig og absolut upartisk ordning af alle kolonialkrav baseret på nøjagtig efterlevelse af princippet om, at de pågældende folks interesser ved fastsættelsen af alle spørgsmål angående selvstændighed skal tillægges samme vægt som kravene fra den stat, hvis stilling skal fast- lægges.


6. Rømning af alt russisk landområde og ordning af alle spørgsmål angående Rusland, således at det mest uhindrede samarbejde med verdens andre nationer sikres, hvorved Rusland kan opnå ubegrænset adgang til selvstændigt at fastlægge sin egen politiske udvikling og nationale politik og under selvvalgte institutioner blive optaget som et kærkomment medlem af de frie nationers samfund. Ud over denne varme velkomst vil de kunne få al den hjælp, de behøver og ønsker. Den behandling, Rusland vil modtage fra hendes søsternationer i de kommende måneder, vil stå som garant for deres gode vilje, for deres forståelse for Ruslands nød adskilt fra deres egne interesser og for deres forstandige og uselviske medfølelse.


7. Hele verden vil enes om, at Belgien må rømmes og rekonstrueres uden noget forsøg på at begrænse den selvstændighed, som landet nyder i fællesskab med alle andre frie nationer. Ingen anden enkelt handling vil i samme grad som denne tjene til at genoprette nationernes tillid til de regler for deres forhold til hinanden, som de selv har vedtaget og fastsat. Uden denne genrejningsakt vil det internationale samfunds struktur og gyldighed for altid være svækket.


8. Alt fransk landområde skal rømmes og de besatte dele gives tilbage, og den uret, som Preussen tilføjede Frankrig i 1871 med Alsace-Lorraine, hvilket i næsten et halvt århundrede har undergravet verdensfreden, må der rådes bod på, for at freden atter kan sikres i alles interesse.


9. Italiens grænser bør reguleres efter klare og tydelige nationalitetslinier.


10. Det østrig-ungarske folk, hvis trygge og sikre plads blandt nationerne vi ønsker at værne om, bør sikres udstrakt adgang til selvstændig udvikling.


11. Rumænien, Serbien og Montenegro skal rømmes; besatte områder gives tilbage; Serbien skal nyde fri og sikker adgang til havet; og de enkelte Balkanstaters indbyrdes forhold skal fastsættes gennem venskabelige forhandlinger i henhold til de historisk fastsatte afhængigheds- og nationalitetslinier; og der bør stilles folkeretlige garantier for de enkelte Balkanstaters politiske og økonomiske selvstændighed og territoriale ukrænkelighed.


12. De tyrkiske dele af det nuværende osmanniske rige sikres uanfægtelig suverænitet, mens de andre nationaliteter under tyrkisk herredømme skal garanteres ubetinget sikkerhed for overlevelse og fuldstændig uhindret adgang til autonom udvikling, og Dardanellerne må nok for bestandig holdes åbent for passage for alle nationers skibsfart og handel under international garanti.


13. En uafhængig polsk stat. bør dannes på grundlag af de landområder, som bebos af en utvivlsomt polsk befolkning, og denne stat skal have fri og sikker adgang til havet. Statens politiske og økonomiske uafhængighed og territoriale ukrænkelighed skal garanteres gennem indgåelsen af en international aftale herom.


14. En bred sammenslutning af nationer i henhold til særlige overenskomster må oprettes for at skabe gensidige garantier for alle, store såvel som små, staters politiske uafhængighed og territoriale ukrænkelighed.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube