Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Civile Serbiens note

Østrig-Ungarns note til Serbien

23. juli 1914

De to Kejsere til hest
Den kongelige serbiske Regering fordømmer den mod Østrig-Ungarn rettede Propaganda, d. v. s. alle de Bestræbelser, hvis Mål det er fra det Østrig-ungarske Monarki at løsrive dertil hørende Landsdele, og beklager oprigtigt de grufulde Følger af disse forbryderiske Handlinger.
Da Efterretningen om Mordet på min Ven, Ærkehertug Franz Ferdinand, indtraf, opgav, jeg Kieler-ugen og rejste hjem, fordi jeg havde til Hensigt at tage til Bisættelsen i Wien.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
Jeg havde ikke behøvet denne Forsikring, kære Kammerat, og jeg vilde før tvivle på min Gud end på de Troskabshånd, vi har knyttet imellem os.
Et Hurra for Hans Majestæt Kejseren og Kongen, vor øverste Krigsherre, Hurra, Hurra, Hurra.
Enkekejserindens Svar herpå var følgende: » Enhver, som vægrer sig ved at udføre mine Ordrer i alle Måder, vil øjeblikkelig få sin Afsked uden Pension.«
Travellers intending to embark on the Atlantic voyage are reminded that a state of war exists between Germany and her allies.
Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.
Forudsat at du er legemlig rask og mellem 19 og 38 år, er du så virkelig tilfreds med det, du for øjeblikket foretager dig?
Den første mobiliseringsdag er Tirsdag den 2. august 1914.
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
Denne Harme er særlig rettet mod visse Kvinder, hyppigt af den modnere Alder, som ikke deltager i Sporten, men ikke desto mindre stadig viser sig offentligt i Knæbenklæder.”
Dette var den smukkeste Dag i mit Liv... Da jeg saa dem foran mig paa Række paa den anden Side af Bordet, sagde jeg til mig selv: "Se det er Kejserdømmet Tyskland." Jeg var stolt ... Det kan jeg forsikre Dem!
1. Offentliggørelse af alle aftaler om fred, hvorefter der ikke skal forekomme private underhåndsaftaler af nogen art. Derimod skal diplomatiet altid forhandle åbent og offentligt.
Tidslinje for Freden i Versailles.
Den Østrig-ungarske kronprins Frantz Ferdinand blev myrdet i Sarajevo af serbere. Planen med mordet var at destabilisere Balkan.

Østrig-Ungarn var sikre på tysk opbakning og så en mulighed til at sætte Serbien på plads. De sender denne note til Serbien med 10 krav, so et selvstændigt land ikke kan acceptere. Endvidere var der sat en dato for ultimatummet, hvilket betød at diplomatiet ikke havde tid til at finde en løsning. Siden turde de involverede lande ikke vente med deres egen mobilisering af frygt for ikke at nå i stilling.

Denne note er fra den tyske hvidbog om hvad som førte til krigen og med Bemærkninger fra den kejserlige og kongelige Regerings.

Den kongelige Regering forpligter sig endvidere:

1.

til ved Skupschtinaens første ordinære Sammentræden i Presseloven at indføre en Bestemmelse, hvorefter Tilskyndelse til Had mod og Foragt for Monarkiet såvel som enhver Publikation, hvis almindelige Tendens er rettet mod Østrig-Ungarns territoriale Integritet, kan blive straffet på det strengeste. Den forpligter sig til ved den forestående Forfatningsrevision i Artikel XXII af Forfatningsloven at optage en Tilføjelse, der tilstede r at konfiskere sådanne Publikationer, hvilket i Henhold til de klare Bestemmelser i Grundlovens Artikel XXII for Tiden er umuligt.

Den kejserlige og kongelige Regerings Bemærkning:

Vi havde krævet:

1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."

Vi vilde altså udvirke, at Serbien forpligtede sig til at sørge for, at sådanne Presseangreb i Fremtiden ikke finder Sted; vi ønskede altså i så Henseende at få et bestemt Resultat garanteret.

I Stedet for tilbyder Serbien os at udstede visse Love, som skal tjene som Midler til at nå det Resultat, nemlig:

a) en Lov, efter hvilken de pågældende mod Monarkiet fjendtlige Ytringer i Pressen skal straffes subjektivt, hvilket er os ganske ligegyldigt, så meget mere som det jo kun yderst sjælden er muligt at forfølge Presseforseelser subjektivt, og ved en tilsvarende laks Behandling af en sådan Lov også de få Tilfælde af en sådan Art ikke vilde komme til Afstraffelse. Dette Forslag imødekommer altså på ingen Måde vort Krav og byder os derfor ikke den ringeste Garanti for det af os ønskede Resultat;

b) en Tillægslov til Grundlovens Artikel XXII, som vilde tilstede Konfiskation - et Forslag, der heller ikke kan tilfredsstille os, da det ikke nytter os noget, at der findes en sådan Lov i Serbien, medmindre Regeringen er forpligtet til at anvende den, hvilket imidlertid ikke bliver lovet os.

Disse Forslag er altså fuldkommen ufyldestgørende - og det så meget mere som de også søger at komme uden om Sagen ved ikke at sige, inden for hvilken Frist disse Love skulde udstedes, og ved at alt vilde blive ved det gamle - bortset fra en eventuel Regeringsdemission - ifald Skupschtinaen forkastede disse Lovforslag.

2.

Regeringen besidder ingen som helst Beviser og den kejserlige og kongelige Regerings Note præsterer heller ingen Beviser for, at Foreningen "Narodna Odbrana" og andre lignende Foreninger indtil Dags Dato ved et af deres Medlemmer har begået nogen som helst forbryderiske Handlinger af denne Art. Ikke des mindre skal den kongelige Regering acceptere den kejserlige og kongelige Regerings Krav og opløse Foreningen "Narodna Odbrana" _,såvel som enhver- Forening, der måtte virke mod Østrig-Ungarn.

Den kejserlige og kongelige Regerings Bemærkning:

"Narodna Odbranas" og de med den forbundne Foreningers monarkifjendtlige Propaganda opfylder hele det offentlige Liv i Serbien; det er derfor en ganske utilladelig Reservation af den serbiske Regering at påstå, at den ikke ved noget derom. Helt bortset herfra er det af os opstillede Krav ikke blevet helt opfyldt, idet vi ydermere har forlangt, at den serbiske Regering skal konfiskere disse Foreningers Propagandamidler og hindre at de opløste Foreninger fornyes under andet Navn eller i anden Skikkelse. I disse to Henseender tier Belgraderkabinettet helt, så at der heller ikke ved det afgivne halve Tilsagn bydes os nogen Garanti for, at der ved de mod Monarkiet fjendtlige Foreningers, navnlig "Narodna Odbranas" Opløsning definitiv vilde være gjort Ende på deres Spil.

3.

Den kongelig serbiske Regering forpligter sig til uden Tøven af den offentlige Undervisning i Serbien at fjerne alt, hvad der kunde fremme den mod Østrig-Ungarn rettede Propaganda, ifald den kejserlige og kongelige Regering giver den faktiske Beviser for denne Propaganda.

Den kejserlige og kongelige Regerings Bemærkning:

Også her forlanger den serbiske Regering først Beviser for, at der i den offentlige Undervisning i Serbien drives en monarkifjendtlig Propaganda, medens den dog må vide, at de i de serbiske Skoler indførte Lærebøger indeholder Stof, som der nok kan protesteres imod, og at en stor Del af de serbiske Lærere hører til "Narodna Odbranas" og de med den forbundne Foreningers Lejr. Forøvrigt har den serbiske Regering heller ikke her opfyldt en Del af vore Krav således, som vi havde forlangt, idet den i sin Tekst har udeladt den af os ønskede Tilføjelse "såvel hvad Lærerpersonalet som også hvad Undervisningsmaterialet angår" - en Tilføjelse, som ganske klart viser, hvor den mod Monarkiet fjendtlige Propaganda i den serbiske Skole er at søge.

4.

Den kongelige Regering er også rede til fra Militær- og Civiltjenesten at afskedige de Officerer og Embedsmænd, for hvis Vedkommende det ved retslig Undersøgelse godtgøres, at de har gjort sig skyldig i Handlinger mod Monarkiets territoriale Integritet; den venter, at den kejserlige og kongelige Regering, for at Undersøgelsen kan blive indledt, vil opgive Navnene på disse Officerer og Embedsmænd tilligemed de Kendsgerninger, som bliver lagt dem til Last.

Den kejserlige og kongelige Regerings Bemærkning:

Idet den kongelig serbiske Regering knytter de pågældende Officerers og Embedsmænds Afskedigelse fra Militær- og Civiltjenesten til den Omstændighed, at disse Personers Skyldighed godtgøres ved retslig Behandling af Sagen, indskrænker den sit Tilsagn til de Tilfælde, i hvilke disse Personer har gjort sig skyldig i en efter Straffeloven strafbar Forseelse. Men da vi kræver en Fjernelse af de Officerer og Embedsmænd, der driver den mod Monarkiet fjendtlige Propaganda, hvilket jo i al Almindelighed ikke er nogen i Serbien ad Rettens Vej strafbar Omstændighed, så er vore Krav heller ikke på dette Punkt opfyldt. Den kongelig serbiske Regerings Note:

5.

Den kongelige Regering må tilstå, at den ikke fuldt ud kan beregne Meningen med og Rækkevidden af det Forlangende af den kejserlige og kongelige Regering, som går ud på, at den kongelig serbiske Regering skal forpligte sig til på sit Landområde at tilstede kejserlige og kongelige Regeringsrepræsentanters Medvirkning, men erklærer sig dog rede til at acceptere enhver Medvirkning, som måtte være i Overensstemmelse med Folkerettens og Kriminalprocessens Regler såvel som med det nabovenlige Forhold.

Den kejserlige og kongelige Regerings Bemærkning:

Med dette Spørgsmål har den almindelige Folkeret lige så lidt noget at gøre som Kriminalprocessen: det drejer sig om en Sag af ren statsretlig Natur, som må løses ad særlig Overenskomsts Vej. Serbiens Reservation er derfor uforståelig og turde ved sin vage, i almindelige Udtryk holdte Form være egnet til ved Afslutning af den Overenskomst, der skal træffes, at føre til uoverstigelige Vanskeligheder.

6.

Den kongelige Regering holder det selvfølgelig for sin Pligt at indlede en - Undersøgelse mod alle de Personer, som har haft Del eller skal have haft Del i Komplottet af 15./28. Juni, og som befinder sig på serbisk Landområde. Hvad angår Medvirkningen af hertil specielt delegerede Repræsentanter af den kejserlige og kongelige Regering, så kan den ikke acceptere en sådan, da dette vilde være en Krænkelse af Forfatningen og Loven om Forfølgelsen af kriminelle Sager. Dog kunde der i enkelte Tilfælde blive givet de østrig-ungarske Repræsentanter Meddelelse om Undersøgelsens Resultater.

Den kejserlige og kongelige Regerings Bemærkning:

Vort Krav var ganske klart og ikke til at misforstå. Vi forlangte 1. Indledning af retslig Undersøgelse mod Deltagerne i Komplottet, 2. kejserlige og kongelige Repræsentanters Deltagelse i de pågældende Undersøgelser (recherche i Modsætning til enquête judiciaire), 3. det er ikke faldet os ind at lade kejserlige og kongelige Repræsentanter deltage i den serbiske Retsforfølgelse: de skulde blot medvirke ved de Politiundersøgelser, som skulde tilvejebringe og sikre Undersøgelsesmaterialet. Når den serbiske Regering her misforstår os, så gør den dette bevidst, thi Forskellen mellem enquete judiciaire og simple Rechercher må være den umiddelbar forståelig. Da den har ønsket at unddrage sig enhver Kontrol af den forestående Undersøgelse, som ved korrekt Gennemførelse vilde give for den højst ukærkomne Resultater, og da den ikke besidder noget Middel til på rimelig Vis at afvise vore Repræsentanters Medvirkning i Politiundersøgelsen (Analogier for sådanne Politi interventioner foreligger i stor Mængde), har den stillet sig på et Standpunkt, som skal give dens Afslag Berettigeisens Skær og påtrykke vort Krav Uopfyldelighedens Stempel.

7.

Den kongelige Regering har endnu samme Dags Aften, som den modtog Noten, befalet at arrestere Major Voislar Tankosic. Men hvad Milan Ciganovic angår, som er Undersåt under det østrig-ungarske Monarki, og som indtil 15. juni (som Aspirant) gjorde Tjeneste ved jernbanedirektionen, så har denne hidtil ikke ladet sig finde, hvorfor der er blevet udstedt Stikbrev efter ham. Den kejserlige og kongelige Regering anmodes om, for at Undersøgelsen kan blive gennemført, såsnart som muligt i den angivne Form at meddele de foreliggende Grunde til Mistanke og de ved Undersøgelsen i Sarajevo indsamlede Beviser for Anklagens Rigtighed.

Den kejserlige og kongelige Regerings Bemærkning:

Dette Svar er bevidst tvetydig. Ciganovic har ifølge den af os foranledigede Undersøgelse tre Dage efter Attentatet, da det blev bekendt, at han havde Del i Komplottet, taget Orlov og efter Ordre fra Politipræfekturet i Belgrad begivet sig til Ribari. Det er altså for det første urigtigt, at Ciganovic allerede den 15./28. juni er trådt ud af serbisk Statstjeneste. Dertil kommer, at Polilipræfekten i Belgrad, der selv har foranlediget Ciganovics Afrejse, og som vidste, hvor denne opholdt sig, i et Interview har erklæret, at der slet ikke existerede nogen Mand ved Navn Milan Ciganovic i Belgrad.

8.

Den serbiske Regering skal skærpe og udvide de bestående Forholdsregler mod Indsmugling af Våben og Eksplosionsstoffer. Det er en Selvfølge, at den straks skal indlede en Undersøgelse og strengt straffe de Embedsmænd ved Grændsetjenesten på Linien Sabac-Loznica, som har forsømt deres Pligt og ladet Ophavsmændene til Forbrydelsen gå over Grændsen.

9.

Den kongelige Regering er gerne rede til at afgive Erklæringer angående de Ytringer, som dens Embedsmænd i Serbien og i Udlandet efter Attentatet er fremkommet med i Interviewer, og som efter den kejserlige og kongelige Regerings Påstand var fjendtlige mod Monarkiet, såsnart den kejserlige og kongelige Regering har opgivet, hvor disse Udtalelser er at finde, og .har bevist, at disse Ytringer faktisk er fremkommet fra de pågældende Funktionærer. Den kongelige Regering skal selv sørge for at samle de hertil nødvendige Beviser og Bevisligheder.

Den kejserlige og kongelige Regerings Bemærkning:

Den kongelig serbiske Regering må være ganske nøje kendt med de pågældende Interviewer. Når den forlanger af den kejserlige og kongelige Regering, at denne skal levere alskens Detailler angående disse Interviewer og forbeholder sig en formel Undersøgelse deraf, viser den, at den heller ikke vil opfylde dette Krav alvorligt.

10.

Den kongelige Regering skal, for så vidt dette ikke allerede er sket i denne Note, underrette den kejserlige og kongelige Regering om Gennemførelsen af de i ovenstående Punkter indeholdte Forholdsregler, såsnart en af disse Forholdsregler bliver anordnet og gennemført. Den kongelig serbiske Regering tror, at det ligger i fælles Interesse ikke at forhaste Løsningen af dette Anliggende og er derfor, ifald den kejserlige og kongelige Regering ikke skulde anse sig for tilfredsstillet ved dette Svar, som altid rede til at acceptere en fredelig Løsning, enten ved at Afgørelsen af dette Spørgsmål overdrages til den internationale Domstol i Håg, eller ved at Afgørelsen overlades til de Stormagter, som har været med til Udarbejdelsen af den af den serbiske Regering den 18./31. Marts afgivne Erklæring. - Afslutning på Noten.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube