Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Civile Serbisk note

Krav om serbisk erklæring

De to Kejsere til hest
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Da Efterretningen om Mordet på min Ven, Ærkehertug Franz Ferdinand, indtraf, opgav, jeg Kieler-ugen og rejste hjem, fordi jeg havde til Hensigt at tage til Bisættelsen i Wien.
Jeg havde ikke behøvet denne Forsikring, kære Kammerat, og jeg vilde før tvivle på min Gud end på de Troskabshånd, vi har knyttet imellem os.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
Et Hurra for Hans Majestæt Kejseren og Kongen, vor øverste Krigsherre, Hurra, Hurra, Hurra.
Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.
Forudsat at du er legemlig rask og mellem 19 og 38 år, er du så virkelig tilfreds med det, du for øjeblikket foretager dig?
Den første mobiliseringsdag er Tirsdag den 2. august 1914.
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
Den Østrig-ungarske kronprins Frantz Ferdinand blev myrdet i Sarajevo af serbere.

Et krav til den serbiske regering var, at de den 26. juli skulle offentliggøre følgende erklæring:
Den kongelige serbiske Regering fordømmer den mod Østrig-Ungarn rettede Propaganda, d. v. s. alle de Bestræbelser, hvis Mål det er fra det Østrig-ungarske Monarki at løsrive dertil hørende Landsdele, og beklager oprigtigt de grufulde Følger af disse forbryderiske Handlinger.

Den kongelige serbiske Regering beklager, at serbiske Officerer og Embedsmænd har taget Del i denne Propaganda og således bragt det gode Naboforhold i Fare, hvortil den kongelige Regering på det højtideligste havde forpligtet sig ved sin Erklæring af 31. Marts 1909.

Den kongelige Regering, der misbilliger og tilbageviser enhver Tanke om eller ethvert Forsøg på en Indblanding i Østrig-Ungarns Beboeres Skæbne, ligegyldig i hvilken Del af Landet, anser det for sin Pligt ganske udtrykkelig at gøre Kongerigets Officerer og Embedsmænd og hele Befolkning opmærksom på, at den for Fremtiden vil skride ind med yderste Strenghed imod de Personer, som eventuelt gør sig skyldige i slige Handlinger, på hvis Forebyggelse og Undertrykkelse den vil sætte alle Kræfter ind.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube