Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Zar familiens død

Zar familiens død

Boganmeldelse fra Times til en bog skrevet af en af dets korrespondenter

Nicolai foran en badge fra Oktober Revolutionen
Mine højtelskede Soldater, jeg taler til jer for sidste Gang. Jeg har frasagt mig Tronen, på mine egne og min Søns Vegne, og Magten er overgået til den provisoriske Regering, der er dannet på Dumaens Initiativ.
En tidslinje over Zar Nicolaj II.
At der for øjeblikket ikke eksisterer nogen magt i Rusland, som på effektiv måde kan beskytte hendes majestæt.
Arbejderkontrollen gennemføres af alle Arbejdere og Funktionærer i Foretagendet, enten direkte, hvis Foretagendet er så lille, at dette er muligt, eller gennem deres valgte Repræsentanter, der vælges omgående på Fællesmøder.
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
Der udspredes hårdnakkede Rygter om, at Japanerne ruster, at de har koncentreret 600 Batailloner i Manchuriet til et Angreb på Rusland.
Kolchak stod stille og så ned på sit våben - det gyldne sværd, som Kejseren med egen hånd havde overrakt ham.
I Rusland: Revolution!
Zaren er afsat!
Dette er forordet til en fantastisk bog fra 1921, som hedder "Den russiske Kejserfamiles sidste dage" skrevet af Robert Wilton. Grunden til, at jeg medtog dette uddrag, var, at jøderne er nævnt som medskyldige. Er det kun mig, der tænker, at dette er grunden til Hitlers jødehad?
Ingen Kommentarer vil kunne forøge denne Beretnings Værd og Betydning. Bedre end nogen anden Episode i Bolsjevismens uhyggelige Annaler belyser den virkelige Beskaffenhed af de Kræfter, der har bragt Rusland til Ruin og som endnu udøver deres blodige og tyranniske Regimente. Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål. Ved Siden heraf stiller den afdøde Tsar Nikolajs og Kejserinde Aleksandras Karakterer i et nyt Lys og godtgør, at de har været tro mod deres Allierede indtil Døden. Den renser dem for mange tåbelige og nogle smudsige Beskyldninger, og medens den afslører både deres Styrke og deres Svaghed, deres Uforstand og deres Dyder, lægger den Skylden for deres Død på de rette Skyldiges Skuldre.


Hvilke Prøvelser og Omvæltninger Fremtiden end endnu måtte bære i sit Skød for det ulykkelige russiske Folk, førend det atter når at få indført ordnede Forhold i Landet, så tror vi, at det afdøde Kejserpars tragiske Skikkelser lidt efter lidt vil stige lutrede frem for den offentlige Bevidsthed og lede Folket fremad, så at det vinder sin Selvagtelse og Selvbeherskelse tilbage.


Hele Europa, ja hele Verden, er interesseret i, at Rusland rejser sig igen; thi der kan ingen virkelig Fred blive i Europa eller i Asien, førend der atter er et Rusland.


1. Verdenskrigs afslutning Havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten.
Vladimir Lenin En tidslinje for Vladimir Lenin.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube