Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Civile Arbejderkontrol

Dekret om Arbejderkontrol

Udkast til dekret af Vladimir Lenin

Vladimir Lenin - sovjetisk propagandaplaket
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
Der udspredes hårdnakkede Rygter om, at Japanerne ruster, at de har koncentreret 600 Batailloner i Manchuriet til et Angreb på Rusland.
At Våbenfund her bringer sigtede i en særlig vanskelig Stilling.
Verdenskrisen har overalt ført til en voldsom Skærpelse i Klassekampen.
I Rusland: Revolution!
Zaren er afsat!
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
Hendes majestæt, enkekejserindens to døtre og vi alle bor på Aj-Todor. Vi er alle enige om, at der for øjeblikket ikke eksisterer nogen magt i Rusland, som på effektiv måde kan beskytte hendes majestæt.
Kolchak stod stille og så ned på sit våben - det gyldne sværd, som Kejseren med egen hånd havde overrakt ham.
Vi forpassede også en glimrende chance i Italien i 1917. Italienerne havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten, men et samtidigt underskud af materiel og ammunition.
Jeg udsender denne Erklæring som en Handling af bevidst Trods mod al militær Autoritet, fordi jeg ved, at Krigen med vilje bliver forlænget af dem, som har Magten til at afslutte den.
Mine højtelskede Soldater, jeg taler til jer for sidste Gang. Jeg har frasagt mig Tronen, på mine egne og min Søns Vegne, og Magten er overgået til den provisoriske Regering, der er dannet på Dumaens Initiativ.
Bolsjevikker i Rusland brugte avisen Pravda som dets talerør efter Marts Revolutionen i 1917. I Pravda Nr.178 som udkom den 3. November 1917 havde Lenin udarbejdet følgende udkast til Dekret om Arbejderkontrol.

3 dage senere (den 6. november) blev Vinterpaladset stormet og bolsjevikkerne kom til magten.
1. I alle Foretagender indenfor Industri, Handel, Bankvæsen, Landbrug og lignende med mindst fem Arbejdere og Funktionærer (tilsammen) eller med en Omsætning på mindst 10.000 Rubler om Året indføres Arbejderkontrol med Produktion, Opbevaring, Køb og Salg af alle Produkter og Råmaterialer.

2. Arbejderkontrollen gennemføres af alle Arbejdere og Funktionærer i Foretagendet, enten direkte, hvis Foretagendet er så lille, at dette er muligt, eller gennem deres valgte Repræsentanter, der vælges omgående på Fællesmøder. Der føres Protokol over Valgene, og Navnene på de valgte meddeles Regeringen og Arbejder-, Soldater- og Bonderepræsentanternes lokale Sovjetter.

3. Uden Tilladelse fra Arbejdernes og Funktionærernes valgte Repræsentanter er det strengt forbudt at lukke et Foretagende eller indstille en Produktion, der er af Betydning for Staten (se § 7), eller foretage nogen som helst Forandringer i Driften.

4. Disse valgte Repræsentanter. skal have Adgang til alle Bøger og Dokumenter uden Undtagelse og ligeledes til alle Lagre og Forråd af Materialer, Værktøj og Produkter uden nogen Undtagelse.

5. De af Arbejdernes og Funktionærernes valgte Repræsentanter trufne Beslutninger er bindende for Foretagendernes Indehavere og kan kun omstødes af Fagforeningerne og disses Kongresser.

6. I alle Foretagender af Betydning for Staten er alle Indehavere' og all e Arbejdernes og Funktionærernes valgte Repræsentanter, der er valgt for at gennemføre Arbejderkontrollen, ansvarlige overfor Staten for den strengeste Orden, Disciplin og Beskyttelse af Ejendommen. Den, der gør sig skyldig i Forsømmelighed, Hemmeligholdelse af Lagre, Regnskaber osv., straffes med Konfiskation af hele sin Ejendom og med Fængsel i indtil fem År.

7. Alle Foretagender, der arbejder for Forsvaret eller på den ene eller anden Måde er forbundet med Produktionen af Produkter, der er nødvendige for Folkemassernes Eksistens, regnes for Foretagender, der er af Betydning for Staten.

8. Mere detaljerede Regler for Arbejderkontrollen opstilles af Arbejderrepræsentanternes lokale Sovjetter, af Fabriks komiteernes Konferencer og af Funktionærkomiteerne på deres Repræsentanters Fællesmøder.


Zar Nicolaj 2 En tidslinje for Zar Nicolaj II - som blev Ruslands sidste Zar.
Belejringen af Leningrad Dokumentarfilm om belejringen af Leningrad.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube