Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Dokumentar Om klassekampen

Om klassekampen

Af: Internationale Røde Hjælp - 1933

Rød fremstilling af loven

Verdenskrisen har overalt ført til en voldsom Skærpelse i Klassekampen. De aabne, fascistiske Voldsmetoder trænger mere og mere frem som Kapitalens sidste Mulighed for at bevare Magten. Internationale Røde Hjælp har under denne Udvikling faaet større og større Opgaver at varetage, og en stigende Tilslutning fra Massernes Side har muliggjort en stigende Aktivitet.

Nakskovsagerne, Randerssagen, Begivenhederne paa Christiansborg Slotsplads og paa Grønttorvet er blot nogle faa af de Hundreder af Sammenstød, som danske, demonstrerende Arbejdere i de sidste Aar har haft med den kapitalistiske Stats Magtapparat, og hvor Røde Hjælp efter Evne har traadt til med Hjælp og Støtte til Klassejustitsens Ofre og deres Familier.

Alene til de Dømte i Nakskovsagerne indsamlede Røde Hjælp henved 10.000 Kr., der fremskaffedes gennem den rejste Protestaktion ved Offervilje fra hele Landets Arbejderklasse.

Men efterhaanden som Kravene stiger er ogsaa en stadig Udvidelse af Røde Hjælp nødvendig, en stigende Tilslutning af Medlemmer fra alle den brede Befolknings "Lag gøres nødvendig, hvis vi ogsaa i Fremtiden skal kunne yde Hjælp og rejse vore Aktioner til virksom Protest mod Statsapparatets Fascisering.

I Løbet af de sidste Par Aar er Politiet Gang paa Gang o bleven forøget, der er sket delvis Omorganisering, Lasexet paa Koncentration af specielle Udrykningshold af udvalgte Folk under »energisk« Ledelse. Politiet har faaet udleveret Skydevaaben til Anvendelse under »ekstraordinære« Forhold, nye sværtbyggede Transportauto mobiler anskaffes. Nye Reglementer om Brug af Politistavene gives til Afløsning af tidligere »humane« Bestemmelser. Politihunde og Taaregas har været anvendt overfor Arbejderdemonstrationer, og Politiets hele Apparat indrettes paa med stigende Kraft at kunne sættes ind mod Landets Arbejderklasse.

Den kommende Vinter vil sikkert paany bringe en Række Sammenstad, hvorunder den »demokratiske« Stat besvarer den fattigste Befolknings Krav om Arbejde og Brød med Politiknipler og Fængsel.

For blot faa Aar siden vilde en Pjece som nærværende ikke have fundet mange Læsere her i Landet. Det er karakteristisk for Udviklingen - Klassekampens Skærpelse - at første Udgave hurtigt udsolgtes i Tusinder af Eksemplarer, og at der stadig fra hele Landet er rettet Opfordringer til os om at udsende nyt Optryk.

Røde Hjælp imødekommer nu disse Opfordringer ved Udsendelsen af en ny Udgave, noget udvidet og med de Ændringer, som den nyere Lovgivning har nødvendiggjort.

I stigende Grad er det paakrævet, at Arbejderne kender i hvert Fald de mest elementære Regler for Retsforfølgningens Maskineri, men lige saa nødvendigt er det, at enhver, der har forstaaet Udviklingens Gang, slutterop om Røde Hjælp for at skabe den Masseorganisation, som er nødvendig for at organisere Indsamlingerne til de direkte ramte og for at rejse den Masseprotest, som er det virksomste Vaaben mod Klassejustitsen.

Baade i Forsvar og Angreb:

IND I RØDE HJÆLP


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube