Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Europæisk Nationalfølelse

Den europæiske Nationalfølelse

Af Carlo Scarfoglio

Tysk Propaganda - Stalin og Europa
Soldatermoral". Jeg kan vel skrive om det efter så mange måneders intimt samliv med soldater.
Skæbnetimen har slået for vort fædreland. De uigenkaldelige beslutningers time.
Først en Bekendelse. Jeg hader dem, der vælger mig til Genstand for deres Skriverier og Taler.
Da jeg kom på Kontoret, opdagede jeg, der havde været et morderisk Anslag mod Mussolinis Liv.
Jeg ønsker over for marskal Badoglio, idet jeg mindes vort samarbejde i gamle dage, at forsikre, at der for mit vedkommende ikke vil opstå vanskeligheder, og at jeg er parat til i alle henseender at samarbejde.
De eneste uoverensstemmelser, der nu og da er opstået - eller il duce og mig, er kommet som følge af de forsigtighedsforanstaltninger, jeg ind imellem er blevet tvunget til at træffe.
Jeg synes, at vi burde have taget Føringen på så eftertrykkelig Vis. Hvis Sagen gik os så nær til Hjerte, burde vi have advaret Mussolini to Måneder før.
Jeg kunne ikke retfærdiggøre disse sidste to måneder i Middelhavet over for Underhuset.
Agreement concluded at Munich, September 29, 1938, between Germany, Great Britain, France and Italy.
De bliver fløjet over Atlanten. Hver måned modtager England ad søvejen hundreder af andre maskiner: Jagere, styrtbombere og mellemstore bombemaskiner.
Et spændende aspekt af Europas historie er modsætningen mellem det europæiske kontinent og England. England har historisk haft politiske interesser og har på slagmarkerne og ikke mindst til søs evnet, at efterleve general Clausewitz ord om, at krig er politik fortsat med andre midler.

Tidligere havde det i mange tilfældet været nok, at overbevise en enkelt person om nødvendigheden om at gå i krig, en konge eller få magtfulde mænd. Men fra det øjeblik man fik ”dannede” menige soldater, så opstod der et behov for, at give disse soldater en begrundelse for, hvorfor almenhedens sag er vigtigere end individets. I artiklen nedenfor forsøger italienske fascister, at argumentere for at England er en hindring for samlingen af Europa.

Indlægget er fra en foredragsaften i det tysk-italienske studieselskab i Berlin den 21. juni 1940.
For at sige det endnu engang, så var det Hele intet andet end en Fornægtelse af England, dets Magtkrav og dets Maner at lede de europæiske Anliggender. Hvad disse Forhold angår, behøves der sandelig ikke nogen særlig Instans for at fortolke dem. De truede Landes Reaktion er tilstrækkelig til at klarlægge Karakteren af Fænomenet. Hvis England og Frankrig havde været af den Mening, at den totalitære Lære blot har været en indrepolitisk Bevægelse, så havde de vogtet sig for at gøre Indblanding eller erklære Krig, således som de fra Begyndelsen har gjort det. Navnlig Englænderne, som elsker Tyrefægtninger og som har skrevet en hel Litteratur om dette specielle Emne, vilde gerne have overværet Skuespillet og havde gerne betalt noget for at få de bedste Pladser. Mange engelske Venner af Tyrefægtninger støttede i Begyndelsen for Alvor den italienske Fascisme og dens Ret til at byde dem et smukt Skuespil. Men den engelske Nations politiske Instinkt lod sig ikke narre, og den erkendte hurtigt, at Fascismen var en radikal Fornægtelse af England og den Livsform, som dette havde tiltænkt de europæiske Folk; det erkendte også, at Nationalsocialismen var en Fornægtelse af England. At betvivle den engelske Nations politiske Instinkt med Hensyn til disse Spørgsmål vilde være en Fejl. Den har set rigtigt.

På den anden Side er vi nu klar over, at vi med Hensyn til det Problem, der interesserer os, d. v. s. Kontinentalfølelsen Opståen og Udvikling, befinder os i en Fase af stor Betydning, nemlig en Fase, der fornægter noget, som modsætter sig det europæiske Kontinents frie Liv og dets Størrelse som Enhed betragtet og dette Noget er den engelske Aktion og den engelske Vilje. Hvis Kontinentet, eller i det mindste en stor Del af det, som Helhed mærker, at der er noget, som aktivt eller 'passivt må fornægtes, så føler det i Fællesskab - så har det allerede erhvervet sig en Kontinentalfølelse. At rakke ned på denne Følelse, fordi den under de forhåndenværende Omstændigheder er negativ, vil sige del samme som at tage fejl af den historiske Proces' Metoder. Alle nye Ideer har i deres Begynderfase måttet gå til Værks med Fornægtelse. Det må også tilføjes, at de altid er blevet tvunget dertil. Når Ideerne opstår, er man naiv nok til at tro, at der uden videre kan tages fat på Opbygningen; men de tidligere Ideer og Systemer tillader ikke dette, og de kræver af de nyopnåede Ideer, at de må fornægte og ødelægge det gamle, før de begynder at bygge noget nyt op. Således troede Liberalismen, da den på harmløs Måde begyndte at forvandle de politiske Stater i Europa til Nationalstater, at de politiske Staters Herskere vilde tillade den at gennemføre sit Arbejde. Først efter at have indhøstet blodige Erfaringer forstod den, at ' de politiske Stater først måtte fornægtes og ødelægges, før' Nationerne kunde opbygges.

På lignende Måde har den europæiske totalitære Lære i Begyndelsen uden Mistanke troet, at Demokratierne ville tillade den at gennemføre sit Arbejde, ja, at de oven i Købet vilde hilse den med broderlig Anerkendelse. Historien om dens Skuffelse er Historien om de sidste atten Års europæiske Liv. En skønne Dag, efter at den havde fornægtet og ødelagt det tidligere System indenfor egne Grænser, stod den overfor Nødvendigheden af at skulle fornægte og ødelægge det udadtil, fordi det var herfra, Angrebet blev ført. Men man må tage følgende i Betragtning: medens Fornægtelsen af det interne, gamle System var et Anliggende, der kun vedkom de totalitære Stater selv, som måske vilde vinde Bifald' udenfor deres Grænser, og som også sine Steder virkelig har fundet det, så har Fornægtelsen af det engelske System for Kontinentets Vedkommende, eller for at udtrykke det mere præcist, Fornægtelsen af England aktivt eller passivt, så at sige vundet Bifald på hele Kontinentet, og det viser, at det var en kontinental Nødvendighed.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube