Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Danske Voldshandlinger

Danske Voldshandlinger

Åbent brev fra Danmarks Frihedsråd

Dansk SS og to håndlangere
I løbet af timer eller dage vil det blive afgjort, om de tyske styrker i Danmark erkender nazismens endelige nederlag eller vælger at gå ud i en sidste desperat og nytteløs kamp.
1. Danmarks Frihedsråd er dannet af Repræsentanter fra de danske Bevægelser der i Fællesskab, og i Overensstemmelse med Folkets Ønsker aktivt vil bekæmpe den tyske Besættelsesmagt, indtil Danmark igen er et frit og uafhængigt Land.
Deres excellence har jo også været så længe i Danmark, og må vel efterhånden kunne forstå dansk tankegang.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Børge blev fra første Færd din Undergruppefører og din Ven. Han fik sit sidste Hvilested ved din Side i Mindelunden.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Udenrigsministeriet har modtaget Meddelelse om, at Vicepræsidenten for det svenske Røde Kors, Grev Folke Bernadotte, har ført Forhandlinger med Rigsfører-SS.
Lettelse over, at jeg er kommet gennem de sidste måneders umenneskelige kvaler med min forstand i behold.
Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Ja, så går Far ud på den lange Rejse. Jeg sender hermed jer alle fire mine sidste kærlige Hilsener og håber, at I alle må leve længe og lykkeligt.
Jeg har ikke gjort noget ondt, Marie, så jeg kan dø med Ære ..
Nu har Klokken slaget 11 og snart 12, og vi skal væk herfra, Vorherre kalder os hjem til sig.
De dømte ham ikke ved Krigsret
til at skydes, imod en Mur,
de smed hans Lig i en Landevejsgrøft
efter en Køretur.
Og hvem kører Bil i Danmark?
Og mens "de Danske" jubler
ved Briternes Heltedåd,
sidder to gamle Forældre
sammen i stille Gråd.
Som tidligere nævnt bestemte vi os til at kalde vores hemmelige hær, bestående af 7 drenge fra latinskolen, for Churchill-klubben.
Dette åbne brev er Danmarks Frihedsråds svar på den optrappede situation med flere dræbte hos begge parter.

Åbent brev fra Danmarks Frihedsråd til det tyske Riges Befuldmægtigede Dr. Werner Best Hr. Dr. Best!


I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.

Efter nazistisk Sædvane begrunder De ikke åbent og ærligt dette Skridt med, at Tyskland føler sine interesser truet af den danske Modstandsbevægelse, men udsmykker i Stedet Deres Trusler med hykleriske Forklaringer og usandfærdige Påstande.

De vover at hævde, at de tyske Myndigheder »med Beklagelse er Vidne til Voldshandlinger og ødelæggelser og Blodorgier af Mord på danske«.

Men De ved lige så vel som vi, at Tysklands uprovokerede Overfald på vort Land den 9. April 1940 er den Voldshandling, der åbnede Vejen til de nuværende lovløse Tilstande i Danmark.

De ved, at det er nazistiske Bander, der i blind Hævnfølelse har foranstaltet Ødelæggelser på Sportslokaler. Studenterbygninger, Filmateliers, Biografer og Restauranter, og som kaster Bomber mod overfyldte Sporvogne.

De ved, at Mordene på Kaj Munk, Dr. Vigholt, Lektor Ibsen, Red. Thomsen, Dr. Stefan Jørgensen o. fl. er foranstaltet af Gestapo og dets betalte Håndlangere. Disse Mænd er udelukkende myrdet, fordi de tænkte og talte som Danske.

Og De ved også, at den danske Frihedsbevægelse hverken har begået meningsløse Ødelæggelser, eller myrdet Folk på Grund af deres Sindelag.

De Fabrikker, Sabotagen har bragt til Standsning, bidrog alle til at forhale Nazismens Nederlag ved at producere Krigsmateriel til Tyskland, De Personer, Frihedskæmpere har uskadeliggjort, var alle Stikkere, som for høj Betaling udleverede deres ærlige Landsmænd til vore Fjender. .

Når De taler om »Underverdenens Elementer«, der arbejder »på udenlandsk Ordre«, så rammer den Karakteristik ene og alene de danske Nazister og Pengejægere, som De og Deres har taget i Sold.

Men de unge danske Mænd, som De Dag for Dag lader henrette som Gidsler - som Straf ikke for deres egne antityske Handlinger, men for deres frie Kammeraters - disse unge danske er sunde, retsindige og idealistiske Mennesker der har kæmpet for vort Lands Befrielse.

Også. dette ved De.

Hvert Ord De siger er i Strid med Sandheden, og hver Terrorhandling, De gennemfører, et Brud på Humanitet og Ret.

Formålet med Deres Henvendelse er at drive en Kile ind i det danske Folk og derved svække vor Modstand. Men det vil ikke lykkes Dem.

Igennem Århundreder har vi Danske i Frihed grundlagt vort Syn på Menneskerettigheder og Sandhed, et Syn diametralt modsat det, der behersker Nazismen. De kan lade brænde, hærge og myrde. De kan fængsle og henrette. De kan lokke eller true. Men De. kan aldrig knække vor Vilje og vor Evne til at bekæmpe den Magt, der har styrtet Verden ud i Krigens Ulykker og berøvet Danmark dets Frihed.

København, den 27. April 1944.
Danmarks Frihedsråd


Kære Fader Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Svend Eduard Rasmussen Dette er min sidste hilsen, Jeg må sende dig, i dag til morgen skal jeg dø.
Kauffmann bliver Landsforræder Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube