Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Hvide busser

De Hvide busser

Fotos af Lisbeth Bavnsgaard og Brian Tranholm

En Hvid Bus indvendigt
I anledning af, at De i dag har henrettet otte danske mænd.
Da der begyndte at komme Efterretninger om, hvor skrækkeligt Politifolkene havde det, syntes jeg, vi maatte gøre noget for at hjælpe dem.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Mein Iieber Reichkanzler.
Jeg har behov for at skrive helt åbenhjertigt til Dem om et spørgsmål, der ligger mig varmt på hjerte og som har den største betydning for mig og mit land.
Overalt, hvor der rejses Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere derimod.
Tænk derfor på, Kammerat, at du ved din indtræden i Waffen-SS eller Frikorps Danmark yder din del i kampen mod bolsjevismen - for Danmark og det germanske fællesskab.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Reichsführer SS overværede under sit besøg i sommeren 1942 hele udryddelsesprocessen lige fra udlæsningen ved banen til ligene blev taget ud af Bunker II.
Hertz siger, at snart vil alt blive forbi, og vi vil allesammen blive dræbt. Men de fleste Mennesker tænker alligevel, at en Pogrom som den, der fandt sted i Lublin, ikke vil finde Sted her, fordi der er alt for mange Mennesker her.
Tænk derfor på, Kammerat, at du ved din indtræden i Waffen-SS eller Frikorps Danmark yder din del i kampen mod bolsjevismen - for Danmark og det germanske fællesskab.
Han fik sit sidste Hvilested ved din Side i Mindelunden.
I Krigens sidste Måned søgte Dr. Goebbels ved en voldsom Propagandakampagne at hidse det tyske Folk op til at fortsætte med en fanatisk Partisankrig, når den militære Modstand holdt op.
Mod slutningen af krigen, blev der fra svensk Side fremlagt en plan om, at få samlet de danske og norske deporterede i en særlig Lejr under svensk Tilsyn, hvilket førte til, at Direktør Svenningsen sendte Dr. denne Noten nedenfor.

Da planen bliver accepteret fra tysk side, sendes hvidmalede busser til Tyskland, for at transportere de indsatte.

Den 10 marts gav Afdelingschef Hvass besked om at de 80 betjente i Neuengamme kunne hentes.

I Malmø faldt jeg over en Røde Kors udstilling, hvor en original Hvid Bus var udstillet. Hvis nogen ønsker at se bussen, så står den i Humanitens Hus Drottningtorget 8.
Udenrigsministeriet har modtaget Meddelelse om, at Vicepræsidenten for det svenske Røde Kors, Grev Folke Bernadotte, har ført Forhandlinger med Rigsfører-SS. H. Himmler om Evakuering til en Samlelejr af de til tyske Fangelejre deporterede danske Statsborgere. Man har forstået, at Virkeliggørelsen af denne Plan skal være umiddelbart forestående, idet der allerede er truffet Forberedelser til Udsendelse af en Automobilkolonne fra Sverige til Tyskland over Danmark.

De danske Centralmyndigheder hilser denne Plan Velkommen, men må ved denne Lejlighed, hvor de danske Fanger i forskellige tyske Lejre alligevel skal transporteres til et andet Opholdssted, lægge den største Vægt på, at det i Deres Skrivelse af 1. December 1944, Jr. Nr. II - D 2266/44, givne Tilsagn om Tilbageførelse til Danmark af de mindre hårdt belastede Fanger opfyldes. I denne Skrivelse meddeltes, at 1) aktive Medlemmer af Sabotage- og Partisangrupper, 2.) Mordere, 3) kommunistiske Funktionærer og 3) Spioner af Sikkerhedsgrunde vilde blive overført til Lejre i det tyske Rigsområde. Derefter tilføjedes: »Derimod skal Fanger, der ikke tilhører disse Kategorier, føres til hage fra Lejrene i Rigsområdet til Frøslev-Lejren«.

Hvad særlig angår de deporterede Polititjenestemænd har Statssekretæren i Auswartiges Amt den 29. November 1944 overfor den danske Gesandt i Berlin afgivet en Erklæring, hvoraf fremgår, at det fra tysk Side indrømmes, at i hvert Fald rundt regnet 90 pCt. af de pågældende eller ca. 1800 er uskyldige.

Den 4. Januar 1945 erklærede Statssekretæren i Auswartiges Amt overfor den danske Gesandt i Berlin, at samtlige til Tyskland deporterede Grænsegendarmer nu skulde føres tilbage til Danmark.

I Betragtning af disse officielle Erklæringer af Repræsentanter for den tyske Rigsregering finder Udenrigsministeriet sig foranlediget til nu, da Evakueringen af de deporterede danske Fanger ved Formidling af det svenske Røde Kors er forestående, at rette den Anmodning til Dem, Hr. Rigsbefuldmægtiget, at gøre Deres Indflydelse gældende til Opnåelse af følgende Ordning:

1) Samtlige til Tyskland deporterede danske Polititjenestemænd der ramtes af Aktionen den 19. September 1944, føres umiddelbart tilbage til Danmark og frigives, medmindre man~ fra tysk Side i Undtagelsestilfælde skulde have Grundlag for at rejse konkrete Klager mod de pågældende. I sådanne Undtagelsestilfælde anbringes de Sigtede, så længe Undersøgelsen varer, i Frøslev-Lejren.

2) Samtlige til Tyskland deporterede danske Grænsegendarmer føres umiddelbart tilbage til Danmark og frigives.

3) De til Tyskland ud over Polititjenestemændene og Gendarmerne deporterede danske Statsborgere, der ikke tilhører de ovennævnte fire Kategorier af Hårdtbelastede, føres umiddelbart tilbage til en Lejr i Danmark. Såvidt Udenrigsministeriet bekendt findes der blandt de deporterede Danske et betydeligt Antal, der må betragtes som ikke-hårdtbelastet (de fire Kategorier).

4) Danske Fanger, der lider af Sygdomme, og hvis Helbred derfor ved Ophold i tyske Koncentrationslejre er særlig- truet, bringes ligeledes til en Lejr i Danmark, også i sådanne Tilfælde, hvor de pågældende skulde falde ind under de fire Kategorier.

5) Andre hårdtbelastede Fanger fØres til den ved Forhandlingerne mellem Rigsfører-SS. H. Himmler og Grev Folke Bernadotte påtænkte Samlelejr.Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Den gode soldat I forstår det ikke,
for man har fyldt jeres villige hjerner
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube