Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Modstandsstyrker

Til danske modstandsstyrker

DANMARKS FRIHEDSRÅD den 3. maj 1945

Kongen og danske flag den 5. maj
Montgomery har meddelt den allierede Øverstkommanderende, at alle fjendens styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark.
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit!
1. Danmarks Frihedsråd er dannet af Repræsentanter fra de danske Bevægelser der i Fællesskab, og i Overensstemmelse med Folkets Ønsker aktivt vil bekæmpe den tyske Besættelsesmagt, indtil Danmark igen er et frit og uafhængigt Land.
Han har været med, hvor det gik til
en tre, fire, otte Gange.
Han bider Munden sammen, for han vil!
Men han er bange
I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Jeg har ikke gjort noget ondt, Marie, så jeg kan dø med Ære ..
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne. De skal vende tilbage til de områder, de kommer fra, og dette skal ske under anførsel af vore energiske officerer.
Som tidligere nævnt bestemte vi os til at kalde vores hemmelige hær, bestående af 7 drenge fra latinskolen, for Churchill-klubben.
I starten af Maj 1945 står det klart for alle, at Tyskland snart vil tabe krigen. Frihedsrådet forsøgte den o3. maj at kalde Modstandsstyrkerne til orden, så alle grupper handler samlet.

Endvidere nævnes muligheden for, at de tyske tropper vil vælge at kæmpe i Danmark.

Til samtlige danske modstandsstyrker


Frihedskæmpere!

Danmarks befrielse står for døren. I løbet af timer eller dage vil det blive afgjort, om de tyske styrker i Danmark erkender nazismens endelige nederlag eller vælger at gå ud i en sidste desperat og nytteløs kamp.

Den krig Danmark fører mod Tyskland er os påtvunget ved nazisternes overfald på vort land og overgreb mod vort folk. Vi danske optog striden, og vort folk har kæmpet godt, men vi har aldrig ønsket unødig blodsudgydelse og ønsker det heller ikke nu.

Vælger tyskerne kampen, da ved vi, I er rede. Hver mand vil indtage sin plads og gøre sin pligt.

Men kommer fjenden til fornuft og vælger kapitulationen, da er det lykkeligt, at vores land spares for yderligere blodsofre. I vil da optage de bevogtningsopgaver, I er udset til og hindre alle repressalier overfor de slagne.

Kun hvis fjendens styrker svigter kapitulationsbetingelserne og sætter sig til modværge, må der i selvforsvar slås til.

Vi pålægger alle modstandsgrupper nøje at følge deres instrukser; hvad enten det kommer til kamp eller kapitulation, vil befrielseskampens sidste timer kræve endnu større disciplin og selvbeherskelse end hidtil.

Ingen gruppe må gå til handling, før ordren er givet!
Frihedskæmpere, kammerater, vi stoler på jer.

København, den 3. maj 1945
DANMARKS FRIHEDSRÅD

Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Kauffmann bliver Landsforræder Den således afsluttede Overenskomst har selvsagt ingen folkeretslig Gyldighed, da den er bleven til, uden at Kongen eller den af ham udnævnte lovlige danske Regering har medvirket eller overhovedet haft noget som helst Kendskab dertil.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube