Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Civile Topmødet i Casablanca

Casablanca Topmødet

og de udarbejdede militære mål for 1943

Portræt af Charles de Gaulle
Da jeg talte med P.M. i morges, var han tydeligt deprimeret. Han havde sendt et brev til præsidenten med forslag om, at de skulle spise frokost sammen, men præsidentens svar var et høfligt „nej". „Det ligner ham ikke," mumlede P.M. Harry forklarede, at han ikke ønskede, at der skulle brede sig et indtryk af, at han og Winston stikker hovederne sammen for at lægge råd op om noget, der vil være ubehageligt for Stalin.
For at lette den allierede skibsfart gennem Middelhavet og som et nyt skridt mod aksemagternes nederlag er det besluttet at erobre Sicilien.
Dette er også vigtigt, fordi spørgsmålet om en anden front i Europa, der blev rejst af Præsident Roosevelt i hans sidste telegram til mig.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
Vi begyndte at føre små konvojer til Nordrusland i august 1941, og indtil december foretog tyskerne sig intet for at tyskerne sig intet for at lægge os hindringer i vejen. Fra februar 1942 øgede vi konvojernes størrelse, og derefter flyttede tyskerne en anselig styrke af ubåde og et stort antal flyvere til Nordnorge og angreb konvojerne energisk derfra.
Præsidenten for De forenede Stater og Premierminister Churchill, Repræsentant for Hans Majestæts Regering i Det forenede Kongerige, har afholdt en Konference og anser det derefter for rigtigt at offentliggøre visse almindelige Principper, paa hvilke de grunder deres Haab om en bedre Fremtid for hele Verden.
Mens general de Gaulle s foretagende vakte lidenskabelig sympati i den amerikanske offentlige menings dyb, blev alle halvofficielle kredse ved med at behandle det med kulde eller ligegyldighed.
Den bedste anden Front i 1942 og den eneste Operation i større Format, der er gennemførlig fra Atlanterhavet, er »Torch«. Hvis denne kan gennemføres i Oktober, vil den yde Rusland større Hjælp end nogen anden Plan.
Til Dem, hr. præsident, jeg disse ord vil skrive
som måske er naive, men læs i allenfald
Igen fik jeg et brev, med ordre til at stille,
men da jeg ikke ville, jeg disse linier skrev
He said he didn't like Degaulle, nor no Chiang Kai Shek;
Shook hands with Joseph Stalin, says: "There's a man I like!"
This world was lucky to see him born.
Vi har den dybeste Medfølelse med det franske Folk. Vort gamle Kammeratskab med Frankrig er ikke dødt.
Den 14. december 1943 mødtes Winston Churchill og Franklin Roosevelt for første gang under Casablanca konferencen. Casablanca var lige blevet befriet, det var et fransk område, som i 1942 blev udødeliggjort i Filmen Casablanca, med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman i hovedrollerne.

Josef Stalin kunne ikke komme, hvilket gav en usikkerhed blandt De allierede, for hvad forestillede Stalin, at de talte om og hvad blev rent faktisk sagt ved topmødet. Så topmødet startede i skyggen af Stalins frygt for, at de Vest-allierede indgik en separatfred med Aksemagterne. Måske for at mane dette spøgelse i jorden, fik topmødet det tema, at fredskravet var en betingelsesløs overgivelse.

Den 24. Januar blev der afholdt pressemøde til Pressens store overraskelse, da topmødet var blevet hemmeligholdt. Mellem Roosevelt og Churchill sad franskmændene Charles de Gaulle og Henri Giraud.
Undervandsbåds-bekæmpelsen er fortsat en opgave, der har førsteret til alle de forenede Nationers ressourcer. Sovjet-Styrkerne må støttes med den størst mulige mængde forsyninger, som kan transporteres til Rusland.

Operationerne i det europæiske område vil blive foretaget med det Mål for øje i 1943 at tilføje Tyskland et nederlag og med den størst mulige styrke, som de forenede Nationer er i stand til at indsætte imod det.

I Middelhavet.

(a) Besættelse af Sicilien med det mål for øje at
(I) gøre forbindelseslinjen
(II) aflede det tyske Tryk fra den russiske Front,
(III) forstærke Trykket mod Italien,

(b) Fremkaldelse af en Situation, i hvilken Tyrkiet vil kunne slutte sig til os som aktiv Allieret.

I Storbritannien.

(c) Den kraftigst mulige Luftoffensiv mod Tyskland.

(d) Sådanne begrænsede offensive Operationer, som kan blive gennemførlige med de disponible Amfibiestyrker.

(e) Opsamling af den stærkest mulige Styrke i konstant Beredskab til påny at gå over på Fastlandet, så snart den tyske Modstand er svækket i tilstrækkelig Grad.

Operationer i Stillehavet og det fjerne østen skal fortsættes med det Formål at opretholde Presset mod Japan og til Forberedelse af Offensiv i fuld målestok, så snart Tyskland er slået.

Disse Operationer skal holdes indenfor sådanne Grænser, at de efter de amerikanske Stabschefers Mening ikke svækker de forenede Nationers Evne til at udnytte nogen gunstig Lejlighed til i 1943 at tilføje Tyskland et afgørende Nederlag. Med dette Forbehold skal der udarbejdes Planer og træffes Forberedelser til Birmas Generobring (»Anakim«) og til Operationer imod Marshall-Øerne og Karolinerne, når Tiden og Ressourcerne tillader det uden Indgreb i »Anakim«.

Vedlagt tillægsbrev fra Churchill og Roosevelt
Idet vi på det hjerteligste tiltræder den af de forenede Stabschefer udarbejdede Indstilling, som er udarbejdet efter en grundig Undersøgelse af Problemerne, ønsker Præsidenten og Premierministeren at understrege følgende Punkter, som til Stadighed. skal tages i Betragtning under alle Forberedelser:

(I) Ønskeligheden af at finde Udvej til at gennemføre de russiske W.J.-Konvojer også i »Husky«-Perioden.

(II) Det påtrængende nødvendige i at sende Forstærkninger til General Chenaults Styrker i Kina og at fremskaffe Personel, som vil gøre dem fuldt operative.

(III) Betydningen af at nå den gunstige Måneperiode i Juni til Operationen mod Sicilien, og den alvorlige Skade, det vil betyde for vore Interesser, at man tilsyneladende indstiller al Aktivitet i Sommermånederne.

(IV) Nødvendigheden af hurtigt at opbygge den amerikanske Angrebsstyrke i Storbritannien, således at den vil være i Stand til at udnytte gunstigt Vejr i August til en »Sledgehammer« i en eller anden Form. Med dette for øje skal ikke alene de oprindelige Tildelinger af Materiel og de månedlige Tilførsler optages til grundig Revision, men Rangfølgen for Overføring af Materiel og Mandskab fra U.S.A. til Storbritannien skal tilpasses efter den taktiske Situation, som kan ventes at foreligge på den Dato, der sigtes på.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube