Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Undtagelsestilstand

Undtagelsestilstand

29. august 1943

bekendtgørrelse af undtadtagelsetilstand
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
1. Du maa ikke tage Arbejde i Tyskland eller Norge
Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske Angrep og med sine Magtmidler selv at overta Beskyttelsen av Danmarks og Norges Kongeriges Nøitralitæt og værne den saalænge Krigen varer.
Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island og den tyske Rigskansler, der er fast besluttet på under alle omstændigheder at opretholde freden mellem Danmark og Tyskland.
F. Eks. opnår vor nærmeste Nabo, Tyskland, under en Krig mod England følgende Fordele ved en Besættelse af Danmark:
Efter de fra tysk Side foreliggende Anvisninger skal følgende Regler overholdes af Bladene og Bureauerne:
Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Lettelse over, at jeg er kommet gennem de sidste måneders umenneskelige kvaler med min forstand i behold.
I august 1943 tiltog uroen i Danmark, hvilket fik Adolf Hitler til at kalde Werner Best til et møde. Werner Best vendte tilbage til København, med et ultimatum til den danske regering om, at erklære undtagelsestilstand, forbyde strejker og sammenstimlen, indførelse af et natligt udgangsforbud, samt hurtigt arbejdende særdomstole og dødsstraf for sabotage.

Den danske regering sagde nej til kravene, hvorefter tyskerne indførte militær undtagelsestilstand. Som blev kundgjort gennem bekendtgørelsen nedenfor.

Bekendtgørelse

De sidste Begivenheder har vist, at den danske Regering ikke mere er i Stand til at opretholde Ro og Orden i Danmark. De af fjendtlige Agenter fremkaldte Uroligheder retter sig umiddelbart mod den tyske Værnemagt. Jeg proklamerer derfor den militære Undtagelsestilstand i Danmark.


Militære Undtagelsestilstand
I hele DanmarkMed øjeblikkelig Varsel
anordner jeg følgende:

1)

Embedsmænd og Funktionærer ved de offentlige Myndigheder og Institutioner skal loyalt fortsætte med at opfylde deres Embedspligter. De skal efterkomme de Anvisninger, som bliver givet af de indsatte tyske Myndigheder.


2)

Sammenstimlen og Ansamlinger af mere end 5 Personer på Gader og på offentlige Steder er forbudt, ligesom alle Forsamlinger, også de ikke offentlige, er forbudt.


3)

Lukketiden fastsættes til Mørkets Frembrud. Fra dette Tidspunkt er også enhver Trafik på Gaden forbudt.


4)

Enhver Afbenyttelse af Post, Telegraf og Telefon er indtil videre forbudt.


5)

Enhver Strejke er forbudt. Opfordring til Strejke til Skade for den tyske Værnemagt fremmer Fjenden og straffes i Reglen med Døden.Overtrædelse af ovenstående Bestemmelser vil blive straffet ved de tyske Standretter.

Mod Voldshandlinger, Sammenstimlen o. s. v. vil der hensynsløst blive gjort Brug af Våben.

Enhver Borger i Danmark, som efterkommer denne på folkeretligt Grundlag hvilende Krigslov, tilsikre s Personens og Ejendommens Beskyttelse i Henhold til Lovene.


Den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark.Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube