Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Pressecensur

Total Censur

Hitler vittighed - hvor hagekorset er et ur visende 5 minuter i tolv
Overalt, hvor der rejses Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere derimod.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Rådet har optaget en Repræsentant for de frie Danske i Udlandet, hvis betydningsfulde Arbejde for Danmarks Sag vi i høj Grad anerkender.
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
I 1943 blev situationen optrappet i Danmark.

Den 2. September 1943 udsendte Udenrigsministeriets Pressebureau følgende fortrolige Meddelelse til Pressen:

PRIVAT FOR REDAKTIONERNE

Efter de fra tysk Side foreliggende Anvisninger skal følgende Regler overholdes af Bladene og Bureauerne:

Alt Stof fra Ritzaus Bureau, indenlandsk såvel som udenlandsk, er underkastet Censur. Alt Stof fra STB. og Metro-Press er underkastet Censur.

Endvidere er underkastet Censur alt Stof, der tages fra udenlandske Blade eller beror på Meddelelser fra udlandet, alle Ledere, Oversigtsartikler, Kommentarer og andre Artikler også navngivne, om udenrigspolitiske, militærpolitiske og militære Forhold.

Endvidere ledende Artikler og andre Artikler af indenrigspolitisk Art. Endvidere alt Meddelelsesstof og kommenterende Stof vedrørende indenlandske krigsbegivenheder, derunder Luftalarm, Minesprængninger og Lign., alt Stof vedrørende Sabotage, Ulykker, Brande og lign., med mindre de efter de foreliggende Oplysninger ikke kan bero på Sabotage, Uroligheder og Lign., samt Strejker og Lign., samt endelig de Spørgsmål vedrørende Forholdet til Værnemagten og vedrørende forskellige Forsynings- og Handelsforhold, som hidtil har skullet forelægges Udenrigsministeriets "Pressebureau.

For Provinsbladenes Vedkommende vil Overskrifter og lign. faktisk' ikke kunne foreligges til Censur. Bladene må, udvise den yderste Varsomhed med Overskrifterne, og det fremhæves, at enhver Overtrædelse af de ovenfor givne Anvisninger, såvel som enhver Meddelelse, Overskrift og lign. i Bladets Tekst, også i den ucensurerede Del deraf, som giver Anledning til Påtale fra tysk Side, vil kunne medføre Konsekvenser af den alvorligste Art for vedkommende Blads Redaktør, såvel som for den pågældende Forfatter.

Alt Stof, der skal censureres, skal forelægges skriftligt' i 2" Eksemplarer for Censuren, Adresse: Hotel Kongen af Danmark, Holmens Kanal 15, Telefon Central 8923, 14,766, 14,776. 'Det understreges, at Censuren. også omfatter Annoncestof i Henhold, til ovenstående' Indholdsangivelser og at indtil videre Bladenes Redaktører vil blive holdt ansvarlige også for Annoncestof. Censuren sker under, direkte Deltagelse af Repræsentanter fra det tyske Gesandtskab og den tyske' Værnemagt. Censurkontoret er åbent i Dag Mandag Kl. 17-21, andre Dage Kl. 7-24. Udenrigsministeriets Pressebureau.

I Tilføjelse hertil gør RB. Opmærksom på, at fra Kl. 17 D. D. er alt stof, der modtages fra Ritzaus Bureau, godkendt af Censurinstanserne.

Det meddelelses at der ikke i Overskrifter (inklusive mellemrubrikker) over Krigstelegrammer og andet udenlandsk Efterretningsstof må forekomme Kildeangivelse (Angivelse af Bureauets Navn, Vendinger som "siger Berlin", "siger man fra italiensk Side") eller anden Henvisning til Meddelelsens Oprindelse.

Der må udvises største Forsigtighed m. H. t. Billedstof, og i Tvivlstilfælde bør Fotografier altid forelægges for, Censuren.
Udenrigsministeriets Pressebureau 2. September 1943.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube