Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Folketingsvalg 1943

Danske Vælgere!

Afsender: Frie Danske

Forside til Valgbrochure for valget i marts 1943
Overalt, hvor der rejses Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere derimod.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Rådet har optaget en Repræsentant for de frie Danske i Udlandet, hvis betydningsfulde Arbejde for Danmarks Sag vi i høj Grad anerkender.
Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitæt og deres territoriale Farvand.
Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Montgomery har meddelt den allierede Øverstkommanderende, at alle fjendens styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark.
I løbet af timer eller dage vil det blive afgjort, om de tyske styrker i Danmark erkender nazismens endelige nederlag eller vælger at gå ud i en sidste desperat og nytteløs kamp.
En lærke letted', og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit!
Han har været med, hvor det gik til
en tre, fire, otte Gange.
Han bider Munden sammen, for han vil!
Men han er bange
I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
I anledning af, at De i dag har henrettet otte danske mænd, føler jeg trang til at sige Deres exellence min mening, ikke for min families skyld, som i dag er blevet skudt, men for alle dem, der kommer efter dem, for nogle kommer, det ved vi.
Ja, så går Far ud på den lange Rejse. Jeg sender hermed jer alle fire mine sidste kærlige Hilsener og håber, at I alle må leve længe og lykkeligt.
Den 23 marts 1943, var der valg i Danmark. Danmark var besat og havde en samarbejdspolitik med besættelsesmagten. Få måneder senere ophører samarbejdspolitikken, hvad modstandsbevægelsen og De Frie Danske ønskede.

Et valg er en del af den parlamentariske proces, hvor de folkevalgte vælges. Hvad anbefaler Frie Danske? De opfordre til at stemme, da alternativet er at give magt til nazisterne. Deres begrundelse herfor kan læses her.

Danske Vælgere!

Dr. Best har i sin for Tiden fremherskende Kattevenlighed nådigst givet Danmark Tilladelse til at afholde Folketingsvalg den 23. Marts. De danske nazistiske Landsforrædere har til det sidste søgt at forhindre dette Valg, vel vidende at et Folketingsvalg ikke vil blive et Valg for eller imod Regeringen Scavenius, som udelukkende sidder på Taburetterne i Kraft af et tysk Krav og imod det danske Folks Ønske, men et Valg for eller imod Nazismen!

Derfor frygter Landsforræderpartiet et Valg nu. Det er fuldstændig klar over, at det danske Folk vil benytte Valget den 23. Marts til på en klar og utvetydig Måde at demonstrere overfor Verden, at Danmark fuldt og helt bekender sig til Demokratiet, og at det bekæmper og foragter Nazismen i alle dens forskellige Afskygninger, og at de tyske Lejesvende i Danmark kun er en ubetydelig Brøkdel af den danske Befolkning.

Derfor vil den 23. Marts blive en Dato af største Vigtighed i Danmarks Historie, og derfor siger DE FRIE DANSKE til alle patriotiske Vælgere i vort Fædreland:

FREM TIL KAMP MOD DE DANSKE NAZISTER!
NU ER LEJLIGHEDEN DER!
BENYT STEMMESEDLEN DEN 23. MARTS OG STEM DE DANSKE
LANDSFORRÆDERE UD AF RIGSDAGEN!Men hvad skal vi stemme på? - lyder det fra mange gode danske Patrioter. Vi kan da ikke få os selv til at støtte den Regering, som har ført en så ussel og forbryderisk Eftergivenhedspolitik overfor Tyskerne, og som har forrådt og udleveret gode danske Patrioter til Tyskernes Forgodtbefindende. Skal vi da ikke i alle Tilfælde stemme blankt på Valgdagen for derigennem at vise vor Foragt for Regeringen Scavenius - Gunnar Larsen - Thune Jacobsen?

Bagsiden af brochuren
Dette Synspunkt virker umiddelbart uhyre besnærende, men Sandheden er den, at hvis Samlingspartierne på Grund af de blanke Stemmesedler får et lavt Stemmetal, så stiger Antallet af nazistiske Folketingsmænd proportionalt, og dette må ikke ske!

Det vilde være en Ulykke for vort Land, hvis dette Forbryderkomplot skulde vinde Fremgang, kun fordi Patrioterne ønskede at demonstrere mod Hr. Scavenius og Konsorter.

Hvor nødigt vi end anbefaler det, og hvor ubehageligt det end vil være for mange danske Patrioter, så er der den 23. Marts ingen Vej udenom at afgive sin Stemme - ikke for Scavenius-Regeringen - men for Samlingspartierne, for derigennem at være med til at rense Danmarks Rigsdag for Landsforrædernes Repræsentation, og i det inderlige Håb, at det bliver NEJ -mænd, der i stort Antal får Plads i det nye Folketing. Mænd, der siger NEJ nu og i Fremtiden til ethvert tysk Krav og til enhver tysk Indblanding i danske Forhold.

Arne Sørensen har jo også meldt sig på den politiske Arena. - Kan de danske Patrioter da ikke stemme på »Dansk Samling«, der i sine Tryksager lover at sige NEJ til Tyskerne? Vi skal hertil svare: Har det danske Folk da allerede fuldstændig glemt Arne Sørensens Koketteri med de nazistiske Ideer før den g. April? Har Danskerne glemt Arne Sørensens tidligere så ofte udtalte Forhånelse mod det danske Folkestyre? Svenskerne har det ihvertfald ikke. Gang på Gang kan man i de svenske Aviser læse om »det nye nazistiske Parti«, der har meldt sig. Det er ikke Folk af Hr. Sørensens Slags, Folk, der handler ud fra koldblodig Opportunisme, Danmark i Dag har Brug for.

Søndag den 14. Marts lød der en kendt Røst i Londons Radio. Der lød Ord fra de frie Danske i den frie Verden. Fhv. Handelsminister Christmas Møller talte om Valget i Danmark, og også fra den frie Verden lød Råbet: Til Kamp i Danmark den 23. Marts mod Nazismen og for Demokratiet. For Danmarks Æres Skyld må Svaret derfor blive et Rekordvalg i Rigets Historie.

En strålende Bekendelse til Demokratiet og et knusende Nederlag for de danske Nazister. Og lad os så vente på den Dag, hvor det store Regnskab skal gøres op med Scavenius og hans tro Følgesvende. Da skal der ikke blive lagt Fingre imellem!

Frie DanskeFølg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube