Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Kirken & De Danske Jøder

Kirken & De Danske Jøder

Af: H. Fuglsang-Damgaard

En kirke, Dannebrog & Captive
Hvad er nemlig Meningen med at rimpe en gul Lap på et ellers velsyet Sæt Tøj? Alene den at tilføje tilsyneladende sagesløse Medborgere unødvendige Lidelser? Næppe!
Hvad var det forresten, De sagde…. Jeg rejste frivillig…. Tjae-joe, det gjorde jeg naturligvis, men lad være med at stille mig i Relief for det.
Udenrigsministeriet har modtaget Meddelelse om, at Vicepræsidenten for det svenske Røde Kors, Grev Folke Bernadotte, har ført Forhandlinger med Rigsfører-SS.
Tænk derfor på, Kammerat, at du ved din indtræden i Waffen-SS eller Frikorps Danmark yder din del i kampen mod bolsjevismen - for Danmark og det germanske fællesskab.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Hertz siger, at snart vil alt blive forbi, og vi vil allesammen blive dræbt. Men de fleste Mennesker tænker alligevel, at en Pogrom som den, der fandt sted i Lublin, ikke vil finde Sted her, fordi der er alt for mange Mennesker her.
Dr. Best har i sin for Tiden fremherskende Kattevenlighed nådigst givet Danmark Tilladelse til at afholde Folketingsvalg den 23. Marts.
Tiltog transporterne i antal i løbet af sommeren, og vi blev nødt til at oprette endnu et udryddelsesanlæg.
Det er ganske vist kun rygter, men sikkert er det, at myrderier finder sted i enorm udstrækning.
De danske biskopper var i september 1943 foruroliget over antydninger om, at tyskerne ville have en aktion imod de danske jøder. Biskop Fuglsang afleverede den 29. september på de danske biskoppers vegne en indtrængende appel til tyskerne om, ikke at udføre en sådan aktion.

Da tyskerne tog dette skridt natten til den 2. oktober, blev dette brev sendt til de danske præster, for at blive oplæst ved starten af gudstjenesterne den 3. oktober.
Den danske Kirkes Stilling til Jødespørgsmaalet.

Overalt, hvor der rejses Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere derimod.

1. Fordi vi aldrig vil kunne glemme, at Kirkens Herre, Jesus Kristus, fødtes i Bethlehem af Jomfru Maria i Følge Guds Forjættelse til hans Ejendomsfolk, Israel. Jødefolkets Historie indtil Kristi Fødsel rummer Forberedelsen til den Frelse, Gud har beredt alle Mennesker i Kristus. Dette kendetegnes ved, at det gamle Testamente er en Del af vor Bibel.

2. Fordi Forfølgelse af Jøder strider mod den Menneskeopfattelse og Næstekærlighed, som er en Følge af det Budskab, Jesu Kristi Kirke er sat til at forkynde. Kristus kender ikke Persons-anseelse, og han har lært os at se, at ethvert Menneskeliv er dyrebart i Guds Øjne. Gal. 3,28.

3. Fordi det strider mod den Retsbevidsthed, som raader i det danske Folk, nedfældet i vor dansk-kristne Kultur gennem Aarhundreder. I Henhold hertil har alle danske Statsborgere efter Grundlovens Ord lige Ret og Ansvar for Loven og Religionsfrihed tilsikret. Vi opfatter Religions-frihed som Ret til at udøve vor Gudsdyrkelse efter Kaldelse og Samvittighed og saaledes, at Race og Religion aldrig i sig selv kan blive Anledning til, at et Menneske berøves Rettigheder, Frihed eller Ejendom. Uanset afvigende religiøse Anskuelser vil vi kæmpe for, at vore jødiske Brødre og Søstre bevarer den samme Frihed, som, vi selv sætter højere end Livet.

Der findes hos den danske Kirkes Ledere en klar Forstaaelse af vor Forpligtelse til at være lovlydige Borgere, som ikke utidig sætter sig op mod dem, der øver Myndighed over os, men samtidig er vi i vor Samvittighed bundne til at hævde Retten og protestere mod enhver Rets-krænkelse, derfor vil vi i givet Fald utvetydig vedkende os Ordet om, at vi skal adlyde Gud mere end Mennesker.

29. September 1943.

Paa Biskoppernes Vegne
H. Fuglsang-Damgaard.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube