Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Engelsk flådeprogram 1941

Engelsk flådeprogram for 1941

Bulldog ønsker flere skibe
Præsidenten for De forenede Stater og Premierminister Churchill, Repræsentant for Hans Majestæts Regering i Det forenede Kongerige, har afholdt en Konference og anser det derefter for rigtigt at offentliggøre visse almindelige Principper, paa hvilke de grunder deres Haab om en bedre Fremtid for hele Verden.
Vi begyndte at føre små konvojer til Nordrusland i august 1941, og indtil december foretog tyskerne sig intet for at tyskerne sig intet for at lægge os hindringer i vejen. Fra februar 1942 øgede vi konvojernes størrelse, og derefter flyttede tyskerne en anselig styrke af ubåde og et stort antal flyvere til Nordnorge og angreb konvojerne energisk derfra.
Operationerne i det europæiske område vil blive foretaget med det Mål for øje i 1943 at tilføje Tyskland et nederlag og med den størst mulige styrke, som de forenede Nationer er i stand til at indsætte imod det.
Fra ethvert Hjem paa denne Ø, i vort Imperium, ja i hele Verden, dog ikke fra de skyldiges Tilholdssteder, gaar der en Tak til de britiske Flyvere, som, frygtløse trods de ulige Vilkaar, utrættelige i deres dristige Angreb under stadig Dødsfare, ved deres Tapperhed og Selvopofrelse er i Færd med at vende Strømmen i denne Verdenskrig. Aldrig før i en Strid mellem Mennesker har saa mange skyldt saa faa saa meget.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Washington i krigstid er blevet beskrevet på mange forskellige måder og med utallige bitre bemærkninger, der alle kendetegnede et kaos.
Den engelske flåde var så vigtig for den engelske krigsførelse i 1941. Uden den, ville England blive udsultet, fordi landets handelsruter til USA ville blive brudt, hvis ikke tyskerne besatte landet inden.

Direktiv fra Forsvarsministeren.


27. Marts 1941.

1. Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.


2. Ingen kan nære Tvivl om, at Bygningen af mindre Skibe til Antiundervandsbåds-Krig, Minestrygning, Kamp med Hurtigbåde og til Landgangs-Angreb skal videreføres i så stort Omfang, som vore Ressourcer tillader. Det er imidlertid påkrævet, at Forenkling af Konstruktionerne, hurtig Færdiggørelse og Kravet om størst mulige Antal skal være retningsgivende for hele dette Småskibs-Program. Bygning af Destroyere må under ingen Omstændigheder tage mere end 15 Måneder. Jeg forstår på Marineministeriets Bygningsinspektør. at han - med Forbehold overfor Strejker og Krigshandlinger, kan garantere dette med hensyn til de 40, der nu er projekterede.


3. Vi kan ikke for Tiden tænke på Bygning af store Skibe, som ikke kan være fuldført i 1942. Dette udelukker Fortsættelse af Arbejdet på »Lion« og »Temeraire« og Køllægningen til »Conqueror« og »Thunderer«. Det gør det også fjendtlige umuligt at påbegynde de 4 tunge Krydsere, der var påtænkt i 1940-Programmet. Arbejdet vil derfor blive begrænset til Fuldførelsen af de tre resterende Slagskibe af »King George Ve-Klassen og Bygningen af 1941-Programmets 3 lette Krydsere, der alle, så vidt man kan forstå, kan være fuldført før Udgangen af 1942. En yderligere monitor til hvilken Kanonerne allerede er færdige, også fuldføres før Udgangen af 1942.


4. Nødvendigheden af at koncentrere Arbejdskraften om Reparation af Handelsskibe og Reparationer af Kampflåden gør det umuligt at påbegynde noget nyt Hangarskib, efter at »Victorious »Indomitable« og »Indefatigable er fuldført. Så-danne nye Hangarskibe vilde i alle Tilfælde først kunne være færdige før i 1944.


5: Flådens Behov for Panserplader kan på ovennævnte Grundlag afpasses til at imødekomme de Behov, som Hærens Tankprogram stiller, og kan begrænses til 16.500 Tons i 1941 og 25. Tons i 1942. Det er ikke i Øjeblikket nødvendigt at oprette nogen ny Panserpladefabrik.


6. Den eneste Undtagelse fra ovenstående Principper er »Vanguard«, som kan fuldføres i 1943 og som er det eneste Slagskib, vi på nogen Måde kan få færdigt indtil 1945. Da vi har Kanoner og Tårne til »Vanguard«, er det i høj Grad ønskeligt, at Arbejdet på dette Skib forceres, forudsat, at dette kan ske inden for Rammerne af de i Punkt 5 nævnte Leveringer af Panserplader.


Foto af Vanguard

7. Intet af det oven for nævnte bør hindre Arbejdet med Tegninger og Konstruktionsplader til noget af de udskudte Skibe, og dette gælder navnlig det nye Hangarskib.


8. Som Følge af Nødvendigheden af, at vi koncentrerer os om Reparationer, kan Produktionen af nye Handelsskibe nedskæres fra 1.250.000 Tons, som er det Mål, vi i Øjeblikket har sat os, til 100.000 Tons i 1942, og vi skal ikke for Tiden gå videre med noget Handelsskib, som ikke kan være færdigt før Udgangen af 1941. Vi må henholde os til den amerikanske Skibsbygning med Hensyn til Tilgang i 1942.


9. Hele vort Byggeprogram for større Skibe tages op til ny Overvejelse den 1. September 1941 i Belysning af:


(a) Slaget om Atlanterhavet,
(b) USA’s Stilling til Krigen.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube