Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Bombeekspert fortæller

Bomber i København

Fortalt af: Bombeekspert Kaptajn E. Lund

en brand efter luftangrebet
Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.
Al færdsel (bortset fra en del af togtrafikken) skal standse, og alle trafikanter skal senest 3 minutter efter være i tilflugtsrum.
Og mens "de Danske" jubler
ved Briternes Heltedåd,
sidder to gamle Forældre
sammen i stille Gråd.
Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske Angrep og med sine Magtmidler selv at overta Beskyttelsen av Danmarks og Norges Kongeriges Nøitralitæt og værne den saalænge Krigen varer.
Da Roskilde udvælges som den by, der i november 1939 skal prøvermørklægges, opstår der ligefrem en forventningens glæde ved udsigten til et forskud på de rædsler, der åbenbart er i vente.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Den Dag; da mit Uheld indtraf, oprandt med Vindstille og bagende Varme. Jeg havde foretaget flere Skydninger i Løbet af Formiddagen, og der havde intet været at bemærke.
Kl. 6,20 viste de første tyske Flyvere sig over Kastellet. Vi vinker glade til dem. Vi behøver ikke deres Hjælp.
Det store Luftslag, der har været i Gang over denne Ø i de sidste Par Uger, har for nylig naaet et Højdepunkt.
De mørke Fugle fløj
ved Gry med Motorstøj
i Eskadriller over Byens Tage.
da så vi og forstod -
det gik til Hjertets Rod -
at vi fik Trældoms bitre Brød at smage
Jeg kan høre flyvere i natten
Er det fjende eller ven
Er det nu det sker
Er det nu de kommer igen
En halv snes bombemaskiner fløj højt oppe, men meget lavere, faktisk i højde med trætoppene, kom seks Heinkel 52 jagere susende.
Det er derfor af største Vigtighed så vidt muligt at bedømme den Rolle, Luftvåbnet vil spille i en moderne Krig.
En bombeekspert som tilfældigt var tilstede da det første bombeangreb på København fandt sted. Selv om han ikke var på vagt søgte han til det ramte kvarter, for at tilbyde sin hjælp, hvilket nemt kunne have kostet ham livet. Dette er hans beretning:

Den 27. januar 1943 blev København udsat for sit første luftangreb under 2. Verdenskrig, der krævede syv dødsofre. De engelske flyvemaskiner angreb området mellem Knippelsbro og Langebro på Christianshavn.

Beretningen stammer fra bogen Bomber over København, som udkom i 1943 og indeholder en række øjenvidneberetninger.
Jeg var på Vej hjem fra min Tjeneste og var nået over på Københavns Siden af Knippelsbro og stod ved Privatbankens Bygning, da Luftangrebet begyndte. Jeg overværede en Del af Nedkastene og Eksplosionerne, og jeg kunde se, at der lidt efter udbrød Brand både ved Knippelsbro og ved Sukkerfabrikken. Jeg begav mig straks til Knippelsbrogade, idet jeg mente, at jeg som Ekspert kunde yde Hjælp ved eventuel Demontering af Ikke sprængte Bomber, før Sprængningskommandoen, som bliver alarmeret i Tilfælde af Bombenedkastning over København, vilde indfinde sig. Det var således helt tilfældigt, at jeg var til Stede.

Der var ikke noget for mig at udrette i Knippelsbrogade, og efter at jeg havde fået at vide, at der formentlig ikke fandtes nogle Mennesker i Bygningens Etager, fik jeg en Mand til at tilkalde Brandvæsenet, hvorefter . jeg skyndte mig hen til Sukkerfabrikken, hvor Brandvæsenet var i fuld Gang med at slukke Ilden og borttransportere døde og sårede. Jeg traf der den øverste Brandleder, Vicebrandchef P. Holm, som jeg kendte fra Instruktionstimer i Demontering af Bomber, jeg på Brandchefens Anmodning havde afholdt for en Del af Brandvæsenets Mandskab kort Tid efter Bombenedslagene i Esbjerg.

Efter at jeg havde dannet mig et Begreb om Antallet af nedkastede Bomber, meddelte Brandlederen mig, at en forsaget Bombe kun lå 5 m fra en af de brændende Bygninger. En Forsager er en Bombe, hvor Tændsatsen kan være beskadiget, før den bliver nedkastet, eller også kan Bomben ved Anslaget mod Jorden have en sådan Faldvinkel, at den ikke falder på Spidsen, så Tændsatsen ikke bliver sat i Funktion.

Der kan være Fare for, at ueksploderede Bomber kan springe, hvis de udefra bliver påvirket af for stor Varme, og Varmegraden. der er nødvendig, for at dette kan ske, er ca.. 200 Gr.. Det var derfor nødvendigt hurtigst muligt at få uskadeliggjort Bomben og få den bragt væk fra den store Hede, da det var uhyre farligt for Brandfolkene at arbejde på Stigerne, når der ligger ueksploderede Bomber rundt omkring. Deres Sprængning kan forårsage, at Murene styrter sammen. Jeg gik derfor straks i Gang med at fjerne Tændrøret på den første Bombe, hvilket let lod sig gøre, hvorefter jeg sammen med 7 Mand fra Falck's Redningskorps bar Bomben bort.

Omtrent samtidig blev der fundet 2 Bomber; den ene lå kun 2 m fra en brændende Bygning, og den demonterede - jeg straks på samme Måde som den først omtalte; den anden, som lå 10 m fra et brændende Sækkelager, kunde jeg ikke demontere, da den viste sig at være udstyret med Langtidsforsinkelse. Denne Bombe vilde straks være sprængt, hvis jeg var begyndt at skrue på Møtrikken, der skjuler Mekanismen, idet Satsen i den Slags Bomber er konstrueret på en sådan Måde, at en Impuls, fremkommet ved den mindste Drejning af Møtrikken, er nok til at, fremskynde Forsinkelsesprocessen.

Denne Bombe kunde eksplodere, hvad Øjeblik det skulde være, og det var derfor nødvendigt at få den flyttet fra Brandstedet. Sammen med Redningsinspektør Tharsgård og tre frivillige Mand fra Falck hejsede jeg Bomben op i en Kranvogn, og medens den hang i Kranen, kørte vi langsomt hen til Bolværket, hvor vi forsigtigt firede den ned på havnebunden. Det er mest sandsynligt, at Vandet vil trænge ind og, ødelægge Mekanismen, men hvis det ikke er Tilfældet, vil den ikke lave nogen Ravage på Grund af Vandets Tryk.

Af denne Slags Bomber faldt der 6, som nu alle er eksploderet. 1 eksploderede efter 1 Time, 2 efter 6 Timer, 1 efter 12 Timer, og 2 efter 48 Timer. De to første dementerede Bomber blev lidt efter af Falck kørt ud til Ammunitionsarsenalet.

På dette Tidspunkt indfandt Sprængningskommandoen sig under Ledelse af Kaptajn Poul Sæbye og efter at have aflagt Rapport til ham, gik jeg hen til Knippelsbro, hvor der også var faldet en Bombe med Langtidsforsinkelse, men som ikke måtte fjernes. Da jeg havde advaret Brandlederen mod Faren ved denne Bombe og på hans Anmodning givet nogle Råd angående Placering af Mandskab og Materiel i Tilfælde af Bombens Sprængning, tog jeg hjem.


London brænder Jeg har prøvet på at bevare billedet i min erindring, fordi jeg er ganske vis på, at jeg er en af de sidste, der har set London.
Dreadful Raids We certainly have had dreadful times but things look brighter & if only these raids would end it would be a relief off our minds.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube