Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Civile Krigstrusler

Krigstrusler

Af Vladimir Lenin i Proletarij den 26. februar 1908

Lenin hilser på soldat fra den Røde Hær
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
Arbejderkontrollen gennemføres af alle Arbejdere og Funktionærer i Foretagendet, enten direkte, hvis Foretagendet er så lille, at dette er muligt, eller gennem deres valgte Repræsentanter, der vælges omgående på Fællesmøder.
En tidslinje over Zar Nicolaj II.
Kolchak stod stille og så ned på sit våben - det gyldne sværd, som Kejseren med egen hånd havde overrakt ham.
Jeg udsender denne Erklæring som en Handling af bevidst Trods mod al militær Autoritet, fordi jeg ved, at Krigen med vilje bliver forlænget af dem, som har Magten til at afslutte den.
Mine højtelskede Soldater, jeg taler til jer for sidste Gang. Jeg har frasagt mig Tronen, på mine egne og min Søns Vegne, og Magten er overgået til den provisoriske Regering, der er dannet på Dumaens Initiativ.
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
Æble-og pæretræerne blomstrede.
Tågen svævede over floden.
På den stejle bank gik Katyusha,
På den høje bank hun vandrede.
I Rusland: Revolution!
Zaren er afsat!
Opremsning af trusler mod Rusland nogle få år før udbrudet af første verdenskrig. Retorisk er Lenin spændende, men svær.
Chauvinisterne arbejder. Der udspredes hårdnakkede Rygter om, at Japanerne ruster, at de har koncentreret 600 Batailloner i Manchuriet til et Angreb på Rusland. Det siges, at Tyrkiet ruster energisk for endnu i dette Forår at erklære Rusland Krig. Der skal være Forberedelser i Gang til et Oprør i Kaukasus med det Formål at skille dette Område fra Rusland (nu mangler vi blot, at der også bliver skreget op om Polakkernes Planer!). Der oparbejdes en antifinsk Stemning på Grundlag af Skrøner om finske Rustninger. Der føres en hårdnakket Kampagne mod Østrig i Anledning af, at der bygges en Jernbane i Bosnien. Den russiske Presses Angreb på Tyskland vokser i Styrke, fordi Tyskland efter Sigende ophidser Tyrkiet mod Rusland. Denne Kampagne røres ikke blot i den russiske, men også i den franske Presse - om hvilken en Socialdemokrat i Dumaen for nylig meget apropos kunde berette, at den var bestukket af den russiske Regering.

Den Del af den vesteuropæiske Presse, der kan tages alvorligt, vægrer sig ved at tage hele denne Kampagne for et journalistisk Fantasiprodukt eller for et Sensationsnummer. Nej, det er øjensynligt, at der fra de »herskende Kredse« - læs: fra den reaktionære tsaristiske Regering eller fra en hemmelig Hofklike i Stil med det berygtede »Stjernekammer« " - udgår en ganske klar Parole, at der herfra føres en systematisk »Linie«, at der er lagt en »ny Kurs«, Den udenlandske Presse ser en direkte Forbindelse mellem denne chauvinistiske Kampagne og den Kendsgerning, at alle de Duma- Medlemmer, der ikke er Medlemmer af Dumaens Komite vedrørende Statens Forsvar, blev forment Adgang til denne Komite, altså ikke alene de revolutionære Partiers Medlemmer, men også Kadetternes; det siges endog, at den russiske Regering vil præstere Højdepunktet af sin Forhånelse af »Konstitutionalismen« ved ikke at anmode hele Dumaen, men kun den af reaktionære Elementer og Oktobrister sammensatte Komite om Bevillinger til Grænsebefæstningerne.


Front mod Bolschevismen Men hvorfor skal ogsaa den udarte i Despoti, i Underkuelse af Aanden?
1. Verdenskrigs afslutning Havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube