Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Den russiske militære trussel

Den russiske militære trussel

Tysk ring fundet ved lufthavnen Gumrak ved Stalingrad
Jeg har behov for at skrive helt åbenhjertigt til Dem om et spørgsmål, der ligger mig varmt på hjerte og som har den største betydning for mig og mit land.
Reuters Bureaus udenrigspolitiske Medarbejder skriver, at Sovjetunionen er den store Gaade i den nuværende europæiske Situation.
Det var i marts måned for et år siden, Finland sluttede sin smertelige fred med Sovjetrusland efter mere end tre måneders hård og tapper modstand mod den både tal og materiel mange gange overlegne fjende.
Jeg blader en Tid lang, slaar tilfældigt op paa en Side, hvor han taler om Bolschevismen. »Jeg finder ingen Klarhed«, staar der med en lille, kvindelig Skrift. »Bolschevismen er sikkert Reaktionen mod Europa.
Rusland er for dem en Gaade, som, naar den lader sig tyde, lige saa godt kan gaa til den ene som til den anden Side.
Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland. Det var dobbelt dumt af ham at gøre det, før tyskerne med heldigt resultat havde afsluttet krigen mod briterne i Middelhavet og Nordafrika.
Dokumentet nedenfor er et spændende dokument, da det indgår som bilag i Tysklands note til Sovjetregeringen, angående det øgede antal sovjetiske tropper ved den tyske Østgrænse. Kort tid efter angriber tyske tropper Sovjetunionen i Operation Barbarossa.
Chefen
for Værnemagtens Overkommando
WFST/ Afd. L (l Op) Nr. 00 886/41 h. Kd08.

F. H. Kv., den 11. Maj 1941

Hemmelig Kommandosag
Til Hr. Udenrigsministeren


Hr. Rigsminister

Værnemagten s Overkommando har i flere Måneder med stigende Bekymring iagttaget den Udvikling, som russiske Stridskræfters Opmarch langs den tyske østgrænse har taget.


Ifølge her foreliggende Meldinger befandt der sig ved Krigens Udbrud i 1939 ca. 77 russiske Skytte-Divisioner i det europæiske Rusland, deraf kun lidt over Halvdelen i det vestrussiske Grænseområde. Efter Polen felttogets Afslutning steg dette Tal til 114. Fandt Værnemagtens Overkommando dengang en vis Begrundelse for disse Forholdsregler i de russiske Troppers ganske vist næsten kampløse Besættelse af Østpolen, så måtte den efter disse Operationers planmæssige Afslutning med så meget større Undren konstatere, at dette Tal yderligere steg til 121.


Men fra dette Års Begyndelse modtog Værnemagtens Overkommando næsten daglig fra alle Dele af Grænsen Meldinger, som bedømt i deres Helhed gav et Billede af en omfattende russisk Troppekoncentration ved den tyske Østgrænse, Ved hensynsløs Borttransportering af Skytter, motoriserede og Panserdivisioner fra Asien og Kaukasus - især efter den russisk. japanske Ikke-Angrebspagt - steg alene Tallet på de konstaterede Skyttedivisioner i det europæiske Rusland til 143 pr. 1. 5. 1941. Deraf befandt 119 Divisioner sig i det tysk-russiske Grænseområde.


Ved Panserbrigaderne og Panserdivisionerne er denne stadig stærkere Forflyttelse af Tyngdepunktet endnu meget mere udpræget. Siden Året. Begyndelse har næsten alle overhovedet konstaterede motoriserede og Panserenheder befundet sig i Vestrusland. Hertil kommer yderligere 20 Kavaleri-Divisioner og flere Faldskærm-Batailloner.


En lignende Udvikling kan følges inden for det russiske Luftvåben. I Forbindelse med stadig større Ansamlinger af lette Flyverformationer til Støtte for Hæren viser den rask fremadskridende Udbygning af Flyvepladser m. m. i Nærheden af Grænsen, at der forberedes langtrækkende Bombeangreb af stærke Kampflyverenheder mod det tyske Rige.


Endvidere henviser Værnemagtens Overkommando på ny til gentagne Ytringer af højtstående russiske Officerer, som ved Terrænøvelser og Troppemanøvrer åbenlyst har talt om en snarlig russisk Offensiv.


Værnemagtens Overkommando er på Grundlag af disse Kendsgerninger f Forbindelse med de Grænsekrænkelser fra sovjetrussiske flyvemaskiners og Soldaters Side, som det løbende har meddelt Udenrigsministeriet, kommet til den Overbevisning, at de Dimensioner, som den russiske Opmarch ved Tysklands østgrænse nu har antaget, og som praktisk betyder en Mobilisering, kun kan ses som Forberedelse til en russisk Offensiv af største Omfang. Faren for en væbnet Konflikt rykker derfor truende nær.


Den russiske Værnemagts næsten afsluttede Opmarch giver den sovjet-russiske Statsledelse frie Hænder til at begynde et Angreb. Tilsvarende tyske Modforholdsregler bliver nu uundgåelige.

Heil Hitler!

Deres hengivne
K e i t e l


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube