Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Dokumentar Polsk kapflyvning

Polsk kapflyvning

Af Else Moltke (skrevet få år før 2. Verdenskrig startede)

Flyvende Fæstning der har mistet en vinge
Trafikken og erhvervslivet kan fortsætte, og ingen har pligt til at gå i tilflugtsrum, men da der foreligger en vis chance for bombefældning eller skydning, vil det være klogt at gøre det, hvis man ikke forsømmer nogen pligt derved.
I Italien herskede der som bekendt frihed - og hvorledes skulde man hindre private mennesker i at flyve, hvorhen de vilde? Kampflyvere? Nej, mine herrer, sportsflyvere.
Den vigtigste Usikkerhedsfaktor i Verden i Dag er Truslen fra Luften. Intet har i så høj Grad avlet Frygt og Mistro mellem Nationerne eller opmuntret rovgridske Ambitioner som dette nye Middel til pludseligt Angreb, ikke blot på de kæmpende Styrker, men på deres Kvinder og Børn langt bag Frontlinierne.
Quebec konferencen 1943 omtaler Churchill den rosende til Præsident Franklin D. Roosevelt og da Churchill opdager at præsidenten ikke har set den, får han filmen hentet i et fly og viser den til Roosevelt.
Havde vi valgt den anden, hvad vi lige så godt kunde have gjort, var vi antagelig alle blevet dræbt, thi mens vi var på Vej ned, faldt en Bombe som fuldstændig raserede den anden Trappegang.
En halv snes bombemaskiner fløj højt oppe, men meget lavere, faktisk i højde med trætoppene, kom seks Heinkel 52 jagere susende.
Om kappestriden mellem de forskellige luftvåbner i fredstid set i perspektiv af Krigen, som fulgte.
En Flyverute paa 9521 Kilometer skulde tilbagelæg, fra den 30. August til den 16. September, og den omfattede Tyskland, Belgien, Frankrig, Casablanca, Algier, Italien, Østrig, Czekoslovakiet og de sidste fire Stationer i Polen, Katowice, Lwow, Wilno og Warszawa.

En svunden Tid. Historie allerede. Er Nuet virkelig saa kort? Nationernes Flyverkapløb har i Dag et andet Maal.

Men den Dag var det Fart og Sport. Militærmusik stod parat til at spille paa den mægtige Flyveplads. Den indrammedes af et Stakit af Faner i de polske Farver, rødt og hvidt, Flagstængerne var malet stærkt blaa, foroven saas Polens hvide ørn.

Et malerisk og livligt Syn, de Tusinder af sommerklædte Mennesker paa Tribunerne.

Spejderne omdeler Tryksager med Oplysninger om Flyverkapløbet, og andre Brochurer ses med Opraab som: Lær at beskytte dig mod Giftgas.

Corps diplomatique er til Stede, de højeste Officerer og Embedsmænd med deres Damer, Ministrene, Warszawas Overpræsident, og til sidst kommer Polens hvidhaarede, elegante Præsident sammen med sin ganske unge Frue, som i Modsætning til de mange pyntede diplomatdamer og Officersfruer bærer en ganske fordringsløs Dragt.

Alle Deltagerne i Flyverkapløbet er ankommet, deres Maskiner staar i Hangarerne, parat til Start, kun de italienske Flyvere lader vente paa sig. Et tykt Skydække over Alperne har forsinket dem, og man kan ikke udsætte Aabningen af Stævnet.

Ved Præsidentens Ankomst rejser alle sig, og de forskellige Landes Nationalsange spilles af Militærorkestret. Først den polske "Dombrowski-March", digtet af en ung Legionær under Napoleonskrigene. Den, som altid griber en om Hjertet med sin Blanding af Optimisme og Vemod og sin inciterende Mazurkarytme.

Himlen er graa. En Flok Brevduer slippes løs og flyver op under Skydækket. Stævnet er begyndt.

De polske Luftakrobater begynder Flyveopvisningen. En ung Flyverløjtnant Kosinski styrer i et vanvittigt Tempo sin Kæmpeflue mod Himlen, hvirvler op og ned i Luften under dumdristige Manøvrer, Hjulene er næsten stadig opad, rundt og rundt vender Maskinen, farer nedad i rasende Fart, rettes op 'og er atter i Skyerne. Folk sidder i aandeløs Spænding.

Selv Solen kikker et Øjeblik frem mellem alt det graa. Jubel og Klap hilser den dristige, da han efter en Nedstyrtning stryger lige hen over Flyvepladsen. Præsidenten sender Bud efter den unge Helt, som ser saa beskeden ud, da han gaar langs Tribunen med de mange Mennesker, hyldet af Tilraab og Haandklap.

Stemningen er sydlandsk af Begejstring. Flyveopvisningen fortsættes. Tre Kæmpemyg glider over Pladsen, lydløst, ført i Snore af en større Maskine. Snorene slippes, og hver af de lange, elegante Maskiner udfører nogle yderst dristige Manøvrer. Det sker omtrent lige over Hovedet paa de mange tusinde Mennesker og virker nervepirrende.

Nu flyver i Kileform som vilde Svaner syv Aeroplaner gennem Luften - en Kvadrille opføres, de skilles, mødes, beskriver nøjagtig de samme Figurer i Luften, farer under voldsom Motorlarm forbi hinanden, saa nær, at man venter et Sammenstød,) en Eksplosion. Der er noget næsten diabolsk over disse snurrende Maskiner, der ustandselig hvirvler rundt i Spiraler, og som stadig vender Hjulene i Vejret, tegnende sig mod den graa Himmel i et aandeløst Fald - for i sidste Nu atter at rettes op.

Det gaar mig paa Nerverne. Doktorfruen beroliger mig. Det er de polske Flyveres Opvisning i Dag, og der er ingen Grund til Frygt, de er saa sikre.

Opvisningen er ved at slutte. Den ene af de dristige Flyvere vil til Afsked vise sine hvirvlende Kunster. I Stedet for som de andre at dreje tre Gange rundt om sig selv i Luften, vender han endnu en Gang, en fjerde! I rasende Fart gaar Maskinen ned - hvad er det, han retter den ikke op som før - et Brag, en Sky af Støv og Damp. Den ene Vinge har ramt Jorden, og Maskinen er knust, lige midt paa Pladsen omgivet af de tusinde Tilskuere.

Er han dræbt? Et Liv af de mange? 55 pCt. af Polens Flyvere dræbes ved Katastrofer. Deres Dristighed, Fantasi og Eksaltation driver dem ud over alle Grænser.

En Ildraket suser gennem Luften. Stævnet er sluttet. De seks Flyvere kredser over Pladsen, hvor den syvende vilde Svane ligger knust. Damer besvimer. Alt er Virvar. Præsidenten kører øjeblikkelig bort, en Røde Kors Vogn kører frem, og der er panikagtig Stemning.

Mange græder over Flyverens Skæbne. Paa Afstand ser man de tililende Militære, der drager den Forulykkede frem under Stumperne af Maskinen.

Kort efter taler Radioens Stemme. Dens Højttaler har under hele Flyveopvisningen udsendt Meddelelser over Pladsen. "Flyveren er ikke død. Han er stærkt saaret, men ikke livsfarligt kvæstet."

Det store Publikum aander atter op. Pladsen tømmes efterhaanden. Men Stemningen er forandret fra om Morgenen. Da var den lys, festlig, optimistisk. Nu er den nedslaaet, graa og trist. Et daarligt Varsel for Færden, sagde man.

Et daarligt Varsel for denne Verdensflyvning i fredelige Dage.

Nu lyder der Raab: Italienerne kommer!

Lige akkurat for sent kommer de italienske Aeroplaner susende, for sent til den festlige Aabning af Flyverturneringen mellem Nationerne, der fik saa dramatisk et Forløb.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube